DDVL316 Systematic Practical Training – Seminar III

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Radka Macková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 16:15–17:45 1
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavním cílem předmětu je percepce a reflexe vlastní divadelně-pedagogické práce i práce druhých. V návaznosti na předmět „Praxe III“ se studenti učí koncipovat, realizovat a reflektovat svoji praktickou umělecko-pedagogickou činnost, probíhající v různých institucích zaměřených dle své specializace (Divadlo a výchova, Divadlo a výchova pro neslyšící, Taneční a pohybové divadlo a výchova).
Při koncipování praxe studenti vycházejí ze svých znalostí, dovedností a způsobilostí nabytých během dosavadního studia, ale také mimo něj, především z oblasti divadelní teorie a praxe, psychologie, pedagogiky apod.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti:
- zná terminologii studované specializace;
- má široké znalosti z didaktiky oboru (teorie, koncepty, metody a formy);
- orientuje se v základních odborných zdrojích - literatura česká i zahraniční;
- zná principy výstavby výukové jednotky v oboru;
- zná základní hodnotící nástroje, které využívá při reflexi výukové jednotky či sebereflexi.

Odborné dovednosti:
- v praxi dokáže využít poznatky z pedagogiky, psychologie, teorie divadla, herecké průpravy atd.;
- dokáže reflektovat práci druhých i svoji práci a tyto poznatky využít při vytváření následujících hodin;
- je schopen zapojit se do procesu jako aktivní tvůrce, a to jako člen týmu, tak i jeho vedoucí;
- dokáže vnímat potřeby skupiny a tyto poznatky aplikuje při své práci.

Obecné způsobilosti:
- dokáže převzít zodpovědnost za vedení skupiny s ohledem na specifika věku jejích členů s využitím poznatků z oblasti pedagogiky a psychologie;
- samostatně i jako člen týmu dokáže koncipovat, realizovat a reflektovat výukovou jednotku (hodinu, výukový program, dílnu atd.) na základě zaměření své specializace;
- využívá metody, koncepty a formy oboru;
- ústní i písemnou formou umí analyzovat a reflektovat svoji práci;
- dokáže uplatnit základní terminologii oboru v ústní i písemné podobě;
- dokáže reflektovat práci sebe i druhých a využít tyto poznatky v další divadelně-pedagogické praxi.
Syllabus (in Czech)
 • 1) Výběr instituce pro praxi
 • 2) Seznámení se s vybranou institucí a jejími strategickými dokumenty
 • 3) Příprava a realizace praxe
 • 4) Průběžná reflexe činnosti studentů
 • 5) Závěrečné hodnocení praxe
Literature
  recommended literature
 • DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
 • MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • MACKOVÁ, S. Dramatická výchova ve škole. Brno: DIFA JAMU, 1995. 100 s. ISBN 80-85429-16-0. info
 • MACHKOVÁ, E. Drama v anglické škole. Komentované citace anglických osnov dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, 1991. 101 s. ISBN neuvedeno. info
 • MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004. 224 s. ISBN 80-7331-021-X. info
 • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. Praha: ARTAMA, 1992. 152 s. ISBN 80-7068-105-5. info
 • MACHKOVÁ, E. Základy dramatické výchovy. Praha: SPN, 1980. 159 s. ISBN neuvedeno. info
 • MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 223 s. ISBN 80-7315-039-5. info
 • MAREŠ, J.; KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, CDVU, 1995. 210 s. ISBN 80-210-1070-3. info
 • MORGANOVÁ, N.; SAXTONOVÁ, J. Vyučování dramatu. Hlava plná nápadů. Praha: SDV, 2001. 250 s. ISBN 80-901660-2-4. info
 • PROVAZNÍK, J. Dramatická výchova a klíčové kompetence. Tvořivá dramatika 2006, roč. 17, č. 3. s. 10-11. ISSN 1211-8001. info
 • Průcha, A.: Moderní pedagogika, Portál 1998. info
 • PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3. vydání Praha: Portál 2001. 322 s. ISBN 80-7178-579-2. info
 • SVOZILOVÁ, D. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU 2005. 192 s. ISBN 80-86928-10-1. info
 • ULRYCHOVÁ I. Drama a příběh. Plánování dramatu. Tvořivá dramatika,2004, roč. 15, č. 1-4. ISSN 1211-8001. VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Strom, 1997. 272 s. ISBN 80-90195415. VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha:Grada Publishing, a.s., 2008. 352 s. ISBN 80-90195415. info
 • WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996. 219 s. ISBN 80-85866-16-1. info
  not specified
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání, www.vuppraha.cz. info
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, www.vuppraha.cz. info
 • Rámcový vzdělávací program, zaměření dramatická výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: seminář
Metody výuky: diskuzní metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě analýzy výsledků činnosti studenta - soustavné sledování výkonu studentů, odevzdání potvrzení o vykonané praxi a vypracování písemné písemného hodnocení praxe.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DDVL316