DDVL313 Social Psychology

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Magdaléna Lípová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 10:15–11:45 1
Prerequisites (in Czech)
Student absolvuje předmět sociální psychologie v návaznosti na obecnou a vývojovou psychologii.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je nabídnout studujícím přehled vybraných témat sociální psychologie, orientaci v problematice komunikace a seznámení s jednotlivými koncepty komunikace a seznámení studentů se specifickými komunikačními kódy minorit. Podstatným cílem předmětu je představení technik psychohygieny.
Learning outcomes (in Czech)
Deskriptory

Znalosti:
- studenti se orientují v odborné terminologii sociální psychologie;
- studenti prokazují široké znalosti z oblasti teorií komunikace;
- studenti prokazují znalosti z oblasti psychohygieny.
Dovednosti:
- studenti umí při tvorbě programu pro široké spektrum skupin účastníků brát v úvahu charakter dané sociální skupiny;
- studenti při práci se skupinou umí navrhnout vhodné způsoby vedení skupiny a obhájit zvolený postup;
- studenti umí aktivně využívat efektivní komunikaci při práci v týmu;
- studenti umí aplikovat znalosti k rozpoznávání zátěžových situací ve skupině a hledat cesty k účinnému překonávání stresových situací uplatňováním prvků psychohygieny.

Způsobilosti:
- studenti jsou schopni jako členové týmu uplatňovat principy aktivního naslouchání a komunikace;
- studenti jsou schopni osvojené schopnosti a dovednosti aplikovat při procesu divadelní tvorby a pedagogické práce se skupinou;
- studenti jsou schopni analyzovat a reflektovat komunikační situace ve skupině;
- studenti jsou schopni využívat techniky psychohygieny pro skupinu účastníků i k trvale udržitelnému rozvoji své osobnosti.
Syllabus (in Czech)
 • - komunikace a interpersonální vztahy;
 • - druhy komunikace, formy neverbální komunikace;
 • - aktivní naslouchání, C.Rogers, J. Křivohlavý;
 • - transakční analýza E.Berneho;
 • - sociální poznávání, příčiny nepřesnosti sociální percepce;
 • - postoje, normy a morální vývoj;
 • - sociální učení pod vlivem modelu, napodobování a identifikace;
 • - zvládání stresu, psychosomatika a psychohygiena;
 • - relaxace jako prevence stresu, imaginace, využití prvků arteterapie.
Literature
 • Berne, E.: Jak si lidé hrají. Liberec 1992. info
 • Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha: Portál 2000. info
 • Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2007. info
 • Hill, G.: Moderní psychologie. Praha: Portál 2004. info
 • Jung, C. G.: Duše moderního člověka. Brno: Atlantis 1994. info
 • Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda 1988. info
 • Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál 2008. info
 • Křivohlavý, J.: Povídej, naslouchám. Praha: Návrat 1993. info
 • Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Praha: Portál 2004. info
 • Lucasová, E.: Logoterapie ve výchově. Praha: Portál 1997. info
 • Matějček, Z.: Výbor z díla. Praha 2005. info
 • Plaňava, I.: Průvodce mezilidskou komunikací. Praha: Grada 2005. info
 • Říčan, P.: Psychologie osobnosti - obor v pohybu. Praha: Grada 2007. info
 • Salomé, J.: Mluv se mnou, mám ti co říct. Praha: Portál 1997. info
 • Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister&Principal 2002. info
 • Šicková - Fabrici J.: Základy arteterapie. Praha: Portál 2008. info
 • Široký, H.: Nárys psychologie divadla a psychodramatu. SPN Praha. info
 • Široký, H.: Úvod do herecké psychologie. SPN Praha 1964. info
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, Praha: Portál 2000,. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: přednáška, seminář
Metody výuky: přednáška, práce s textem, diskuzní metody, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Semestr je zakončen písemnou zkouškou ze stanovených tematických okruhů. U studentů specializace Divadlo a výchova pro neslyšící na písemnou zkoušku navazuje zkouška ústní, tlumočená do znakového jazyka tlumočníkem.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DDVL313