DDVL305 Bachelor Graduation Project – Seminar

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Radka Macková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 14:30–16:00 1
Prerequisites (in Czech)
Předpokladem je absolvování všech předmětů základu oboru.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Specializace Divadlo a výchova
Cílem předmětu je:
- seznámit studenty s příklady dobré praxe (realizovanými inscenačními projekty) za pomocí projektových dokumentací z archivu ateliéru DaV
- charakterizovat divácké skupiny na základě věku a dalších specifik
- seznámit studenty s formáty práce s publikem jako nástrojem reflexe vlastní tvorby (diskuse, dílny, dotazník, atd.)
- vést studenty při hledání vhodného východiska (téma, námět, cílové publikum) pro budoucí inscenaci
Learning outcomes (in Czech)
Specializace Divadlo a výchova
Student bude schopen:
- charakterizovat diváckou skupinu na základě věkových a dalších specifik
- aplikovat formáty práce s publikem a metody kvalitativního výzkumu v rámci reflexe vlastní divadelní tvorby
- zvolit vhodné východisko pro inscenaci a dramaturgicky připravit předlohu pro tvorbu inscenace/vytvořit autorský text
Syllabus (in Czech)
  • Specializace Divadlo a výchova
  • Bakalářský absolventský výkon naplňuje torba a reprízování divadelní inscenace pro konkrétní cílovou diváckou skupinu určenou zvolenými specifiky (věk, počet, atd.), která je doplněna vhodnou formu práce s publikem. Inscenační tým je složen ze studentů 3. ročníku studentů bak. studia ateliéru DaV. Podstatnou součástí absolventského projektu je prověřování inscenace v procesu komunikace s divákem v rámci min. šesti repríz konaných v městě Brně.
  • Související literatura bude doporučena pedagogem předmětu či vedoucím projektu v průběhu roku na základě konkrétního zadání projektu.
Literature
    recommended literature
  • PLAŇAVA I., PŘIKRYLOVÁ Z. Zpráva o psychologickém průzkumu dětského diváka divadla Radost, 1977
  • Umělci pro společnost – příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze, Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2010 ISBN 978-80-7008-249-2
  • RICHTER, Luděk. Praktická dramaturgie v kostce. Praha: Dobré divadlo dětem, 2003, 60 s. info
Teaching methods (in Czech)
Formy výuky: přednáška, seminář, cvičení, praxe
Metody výuky: náslechy, pozorování, diskuzní metody, samostatná práce studenta
Assessment methods (in Czech)
Specializace Divadlo a výchova
Zápočet je udělen na základě vypracování referátu, účasti v hodinách a odevzdání první verze anotace bakalářské inscenace.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DDVL305