DDVL301 Didactics of Theatre and Education

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Silva Macková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 14:30–16:00 1
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je završit dosavadní praktické a teoretické vzdělání v oboru a uvést získané vědomosti a dovednosti do vzájemných vazeb se zaměřením na budoucí pedagogickou činnost studentů v oboru. Deskriptory Student se orientuje v základních didaktických pojmech a dokáže je aplikovat na obor dramatická výchova Rozlišuje obecné didaktické metody a formy a specifické oborové metody a formy Dokáže formulovat obsah oboru v různých vzdělávacích institucích Pracuje se základními školskými dokumenty (RVP) a dokáže je konkretizovat do školních vzdělávacích programů, pracuje se standardy z výuky a je schopen zadávat úkoly pro jejich prověřování Dokáže pospat proces tvorby divadelní inscenace s dětmi a mládeží, charakterizuje jeho etapy a pojmenuje specifika daná věkem a zkušenostmi účastníků a složením skupiny. Popíše postavení pedagoga v procesu tvorby divadelní inscenace.
Learning outcomes (in Czech)
Student zpracuje studii na zadané téma z historie oboru divadlo a výchova v rozsahu nejméně 5 stran textu a prezentuje ji v hodině. Ukončení předmětu a udělení zápočtu probíhá formou kolokvia. Na konci 3.ročníku konají studenti z předmětu státní závěrečnou zkoušku. Studenti - prokazují široké znalosti v oblasti teorie, historie a soudobé praxe dramatické výchovy, divadla a výchovy, amatérského divadla - prokazují široké znalosti v oblasti metod, postupů a forem dramatické výchovy, divadla a výchovy a amatérského divadla (metodika, didaktika oboru) - prokazují základní znalosti v oblasti teorie divadla, teorie dramatu a historie českého a světového divadla - prokazují základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, znají aktuální kurikulární dokumenty vztahující se k oboru - uvědomují si základní mezioborové souvislosti a jejich možnosti a limity pro praxi - s přehledem se orientují v základní primární a sekundární odborné literatuře - orientují se v oblasti soudobé dramatické výchovy, divadla a výchovy a amatérského divadla, znají práci a tvorbu klíčových osobností v oboru - jsou vybaveni základními hodnotícími kritérii práce v oboru, umožňujícími rozlišovat významná díla oboru s přihlédnutím ke konkrétním specifikům práce skupiny (např. amatérského souboru, jeho podmínek apod.) - rozumí výchozím možnostem a podmínkám využití teorií, metod, postupů a forem oboru v praxi (v návaznosti na poznatky pedagogiky a psychologie) – např. pro tvorbu výukového programu, projektu, inscenace - prokazují znalosti z oblasti propagace výstupů práce v oboru
Syllabus (in Czech)
 • Tematické okruhy: 1. Obsah oboru, struktura, disciplíny, pomocné disciplíny - obor divadlo a výchova (charakteristika, vývoj oboru),tři základní oblasti obsahu oboru (vzdělávání, amatérské divadlo, divadlo ve výchově), vztah DaV a pedagogiky, psychologie a teatrologie 2.Základní didaktické pojmy - cíl, kompetence, obsah, metody, formy 3. Rámcové vzdělávací programy - RVP PV, RVP ZV, RVP GV, RVP ZUŠ 4. Metody oboru DaV, základní principy, herní a jevištní jednání - běžné didaktické metody v DaV, princip tematizace a zobrazování, základní rozdíl mezi herním a jevištním jednáním (prožitek, zkušenost) 5. Formy oboru DaV - formy vzdělávání v oboru ve vztahu k vzdělávací instituci, formy v procesu tvorby inscenace 6. Herní jednání - fáze herního jednání, principy herního jednání, vedení herního jednání, dramatická hra, strukturovaná dramatická hra 7. Jevištní jednání - princip komunikace, základní principy jevištního jednání 8. Tvorba inscenace - tvorba inscenace jako projekt (dramaturgie, režie, scénografie a zvuk, herecká tvorba) 9. Divadlo ve výchově (divadlo fórum, divadlo ve výchově v užším smyslu, projekty k inscenacím) 10. Pedagog oboru DaV. osobnostní předpoklady pedagoga DaV, vzdělání pedagogické a odborné, vzdělávací instituce a postavení DaV v nich
Literature
  required literature
 • Petty, G. Moderní vyučování. 1. vyd. Portál, Praha 1996. info
 • SVOZILOVÁ, D. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU 2005. 192 s. ISBN 80-86928-10-1. info
 • Svozilová-Drahanská, P. Proces tematizace a symbolizace v herním a jevištním jednání. Brno: JAMU, 2007. ISBN 978-80-86928-26-5. info
  not specified
 • Delongová, J.; Macková, S.; Svozilová, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk 1991/2008, Drama, divadlo, divák, Brno, JAMU 1995, Cesty moderního dramatu, Praha, nakl. Studia Ypsilon 1998, Mezi dvěma texty, in týž: Divadlo mezi modernou a postmodernou, Praha, nakl. Studia Ypsilon 2003, O divadelní komedii, Praha, Scéna 2006, Poznámky o poznámkách, Divadelní revue, č.1. info
 • Machková, E. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha: DAMU, 1996. ISBN 80-85883-16-3. info
 • Machková, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004. 224 s. ISBN 80-7331-021-X. info
 • Machková, E. Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti. Praha: DAMU, 2000. info
 • Valenta, J: Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Praha, ISV. info
 • Valenta, J.: Metody a techniky dramatické výchovy, Praha, agentura Strom 1998. info
Teaching methods (in Czech)
Formy: přednáška, seminář, dílna Metody: přednáška, diskusní metody, práce se školskými dokumenty, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Analýza výsledků činnosti studenta - písemná definice zadaného pojmu z oboru na základě odborné literatury a reflexe vlastní praxe Státní bakalářská zkouška z předmětu Didaktika DV
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DDVL301