DDVL214 Practice Seminar II

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Zuzana Klvaňová (lecturer)
MgA. Radka Macková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 13:00–14:30 1
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seminář k praxi II je úzce propojen s Praxí II, ve kterém studenti prakticky vykonávajíc svoji umělecko-pedagogickou činnost v různých uměleckých či pedagogických institucích s ohledem na zvolenou specializaci. Hlavním cílem tohoto předmětu je dále rozvinout ve studentech myšlení o umělecko-pedagogickém působení s danými věkovými skupinami, včetně konzultací nad konkrétními zamýšlenými činnostmi studenta v rámci praxe i její reflexe. V předmětu se tak studenti dále rozvíjejí v teoretické i praktické rovině s ohledem na svoje budoucí povolání.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti:
- zná základní terminologii oboru své specializace;
- má základní znalosti z didaktiky oboru specializace (teorie, koncepty, metody a formy);
- orientuje se v základních odborných zdrojích;
- zná principy strukturování a plánování výukové jednotky;
- zná základní hodnotící nástroje, které využívá při reflexi programu či sebereflexi.

Odborné dovednosti:
- na základě zadání je schopen ve skupině či samostatně navrhnout a reflektovat výukovou jednotku (hodinu, výukový program, dílnu apod.) s ohledem na specializaci svého oboru;
- v praxi dokáže využít poznatky z pedagogiky, psychologie, teorie divadla, atd.;
- dokáže reflektovat práci druhých i svoji práci a tyto poznatky využít při vytváření následujících výukových jednotek;
- dokáže vnímat potřeby skupiny, které využívá při praktické činnosti.

Obecné způsobilosti:
- dokáže převzít zodpovědnost za vedení skupiny s ohledem na specifika věku jejích členů s využitím poznatků z oblasti pedagogiky a psychologie;
- ve skupině s ostatními členy týmu či samostatně dokáže koncipovat, realizovat a reflektovat výukovou jednotku, dle studované specializace;
- uplatňuje základní terminologii oboru v ústní i písemné podobě;
- dokáže reflektovat práci sebe i druhých a využít tyto poznatky v další divadelně-pedagogické praxi.
Syllabus (in Czech)
 • Hlavní náplní předmětu je příprava a reflexe výukových jednotek, probíhajících v průběhu celého semestru s ohledem na zaměření studované specializace.
Literature
  recommended literature
 • BOAL, A. Games for Actors and Non-Actors. 1. vyd. Londodn: Routledge, 1992. ISBN 0-415-06154-7. info
 • BUDÍNSKÁ, H. Hry pro šest smyslů. Praha: Gamma 1991. 128 s. ISBN neuvedeno. info
 • DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
 • MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004. 224 s. ISBN 80-7331-021-X. info
 • Spolin, V.: Improvisation for the Theater, North Western University Press, Evanston, Illinois,. info
 • Spolin, V.: Theater Games for the Cassroom, North Western University Press, Evanson, Illinois 1986. info
 • SVOZILOVÁ, D. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU 2005. 192 s. ISBN 80-86928-10-1. info
 • Svozilová-Drahanská, P. Proces tematizace a symbolizace v herním a jevištním jednání. Brno: JAMU, 2007. ISBN 978-80-86928-26-5. info
 • WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996. 219 s. ISBN 80-85866-16-1. info
 • REITMAYEROVÁ, E. and V. BROUMOVÁ. Cílená zpětná vazba. Metody pro vedoucí skupin a učitele. Praha: Portál, 2007, 176 pp. ISBN 978-80-7367-317-8. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I.: Dětství a dospívání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005, 467 pp. ISBN 80-246-0956-8. info
 • MAŠATOVÁ, M. Cesty k metafoře. Náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice. 2. vyd. Praha: AMU, 2004, 50 pp. ISBN 80-7331-922-5. info
 • MLEJNEK, J. Dětská tvořivá hra. 2. vyd. Praha: AMU, 2004, 150 pp. ISBN 80-7068-163-2. info
 • GOULISH, MATTHEW. 39 Microlectures in Proximity of Performance. London: Routledge, 2001, 224 pp. ISBN 0-203-13733-7. info
 • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Strom, 1997, 272 pp. ISBN 80-901954-1-5. info
  not specified
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, www.vuppraha.cz. info
 • Rámcový vzdělávací program, zaměření dramatická výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: seminář.
Metody výuky: diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě docházky, analýzy výsledků činnosti studenta - soustavné sledování výkonu studentů a vypracování písemné reflexe absolvované praxe.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DDVL214