DDCZ305 Dramaturgical Project V

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/4/4. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Břetislav Rychlík
Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department - Directing and Dramaturgy Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department - Directing and Dramaturgy Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Předmět základu oboru - nejsou definovány žádné vstupní předpoklady.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je vytvoření monodramatické scénické výpovědi (podkladem může být původní autorský text, dramatizace, adaptace textové předlohy, již existující monodrama atd.). Výsledkem je kratší inscenační útvar monodramatického typu v rozsahu max. 40 minut.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen: - rozvíjet schopnost výpovědi osobního tématu, - připravit dramaturgicko-režijní koncepci pro jednoho herce, - upravit monologický text, - připravit podrobnou dramaturgickou a režijní explikaci, - pracovat na inscenačním tvaru s jediným hercem/herečkou, - realizovat režijní koncepci, - vystavět celek inscenace (s využitím scénografie, kostýmů, hudební a zvukové složky, světelného designu atd.)
Syllabus (in Czech)
  • V návaznosti na předcházející projekty je tento projekt náročnější v ohledu koncentrace na práci s jedním hercem nebo herečkou. Monodramatická inscenace je důslednější v respektování daného útvaru a vyžaduje zřetelné akcentování jednotlivých částí celkové struktury. Je preciznější po stránce herecké techniky, pokročilejší je rovněž zvládnutí střihů mezi situacemi, přesnější je také rytmické členění a důslednější práce s pohybem a jevištní mluvou.
Literature
  • Prameny a literatura potřebné u jednotlivých malých inscenačních črt k zpracování zvoleného konkrétního tématu
  • Všechna dosavadní literatura hlavních předmětů specializací Divadelní dramaturgie a Činoherní režie.
Teaching methods (in Czech)
Projekt.
Assessment methods (in Czech)
Pedagogové/žky průběžné sledují a konzultují práci na přípravě monodramatické inscenace. Podmínkou k Udělení zápočtu je odevzdání scénáře nebo hotového textu, který je výsledné inscenaci předlohou, nejpozději do 24. září 2023 (na základě dohody s pedagogy ohledně případných potřebných úprav nejpozději do 30. září - dodržení tohoto termínu je podmínkou k pokračování v realizaci projektu a získání zápočtu). Pokud výsledná inscenace pracuje s postupným vznikem textu během první fáze zkoušení, lze takový postup zvolit pouze se souhlasem pedagoga/žky příslušné studijní specializace - v takovém případě dotyčný student/ka do 24. září 2023 odevzdá pouze písemnou koncepci monodramatu v rozsahu nejméně 3 normostrany s pojmenovanými tématy a přiloží pracovní textové podklady a časový harmonogram, na základě kterého bude evidentní, v jakých fázích zkoušení bude vzniklý text monodramatu fixován (ne později než 10 dnů před výsledným uvedením). Po splnění těchto podmínek a na základě průběžné práce na zkoušení monodramatu a reflexe této práce i celkového výsledku v rámci závěrečného zhodnocení bude udělen zápočet.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DDCZ305