DDBZ307 Bachelor thesis

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/8. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. PhDr. Václav Cejpek
Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department - Directing and Dramaturgy Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department - Directing and Dramaturgy Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování prvního a druhého ročníku studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik bakalářské diplomové práce, v níž student prokáže schopnost kritického myšlení a důsledné formulace originálních názorů a postojů, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou a dalšími adekvátními zdroji svého bádání. Práce zahrnuje poznatky získané v rámci teoretického studia i praktické zkušenosti nabyté v průběhu bakalářského cyklu.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti budou schopni:
- napsat strukturovanou odbornou studii, která prokazuje široké znalosti v problematice divadelní tvorby
- písemně formulovat tvůrčí záměr
- obhájit si vlastní umělecké postupy
- zpracovat, zdokumentovat a vyhodnotit vlastní tvůrčí činnost
Syllabus (in Czech)
  • Stanovení tématu a základních tezí.
  • Rešerše odborné literatury a případně archivních zdrojů.
  • Tvorba textu dle dohodnutého časového harmonogramu a příslušné metodologie.
  • Průběžné konzultace s vedoucím práce a aplikace připomínek.
Literature
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • Chládková, B. Formální úprava seminárních a diplomových prací, Brno 2002. info
  • VODÁKOVÁ, Jitka, ČERNOCHOVÁ, Miroslava, RAMBOUSEK, Vladimír. Metodické pokyny pro zpracování diplomových a závěrečných prací. 2. upr. vyd. Praha : UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA, Katedra informačních technologií a technické výchovy, 2003. 23 s. Dostupný z WWW: . info
  • Literatura vztahující se ke specializaci. Literatura vztahující se k tématu diplomové bakalářské práce.
Teaching methods (in Czech)
Samostatná práce studenta. Konzultace s vedoucím práce.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet za průběžnou práci na textu.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DDBZ307