DDBL308 Seminar Thesis and Bachelor Project

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/2. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lucia Repašská, Ph.D. (lecturer)
MgA. Mgr. Kateřina Menclerová (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.
Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department – Directing and Dramaturgy Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department – Directing and Dramaturgy Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 13:30–14:29 405
Prerequisites (in Czech)
Absolvování prvního a druhého ročníku studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Průběžná konzultace tvůrčí práce na absolventském projektu a nad přípravou bakalářské diplomové práce. Teoretická příprava na pozdější tvůrčí práci v inscenačním týmu a na bakalářskou diplomovou práci.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- reflektovat a vyhodnotit vlastní tvůrčí práci
- využívat širokých znalostí v problematice divadelní tvorby
- kritického myšlení a důsledného formulování vlastních názorů a postojů
- pracovat s odbornou literaturou a dalšími zdroji svého bádání
- napsat strukturovanou odbornou diplomovou práci
- připravit koncepci inscenace v rozsahu 30-60 minut
- připravit organizační schéma budoucí práce na inscenaci.
Syllabus (in Czech)
 • Stanovení tématu.
 • Volba metodologie.
 • Vytvoření časového harmonogramu.
 • Stanovení tématu a základních tezí.
 • Rešerše odborné literatury a případně archivních zdrojů.
 • Tvorba textu dle dohodnutého časového harmonogramu a příslušné metodologie.
 • Průběžné konzultace s vedoucím práce a aplikace připomínek.
 • Příprava dramaturgicko-režijní koncepce k připravované inscenaci.
Literature
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Chládková, B. Formální úprava seminárních a diplomových prací, Brno 2002. info
 • Literatura vztahující se ke specializaci. Literatura vztahující se k tématu diplomové bakalářské práce.
Teaching methods (in Czech)
Samostatná práce studenta. Konzultace s vedoucím práce.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet za průběžnou práci na textu a projektu.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DDBL308