DDBL307 Bachelor thesis

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/8. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. PhDr. Václav Cejpek
Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department - Directing and Dramaturgy Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department - Directing and Dramaturgy Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování prvního a druhého ročníku studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik bakalářské diplomové práce, v níž student prokáže schopnost kritického myšlení a důsledné formulace originálních názorů a postojů, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou a dalšími adekvátními zdroji svého bádání. Práce zahrnuje poznatky získané v rámci teoretického studia i praktické zkušenosti nabyté v průběhu bakalářského cyklu.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen:
- napsat strukturovanou odbornou studii, která prokazuje široké znalosti v problematice divadelní tvorby
- písemně formulovat tvůrčí záměr
- obhájit si vlastní umělecké postupy
- zpracovat, zdokumentovat a vyhodnotit vlastní tvůrčí činnost
Syllabus (in Czech)
  • Stanovení tématu a základních tezí.
  • Rešerše odborné literatury a případně archivních zdrojů.
  • Tvorba textu dle dohodnutého časového harmonogramu a příslušné metodologie.
  • Průběžné konzultace s vedoucím práce a aplikace připomínek.
  • Formální a obsahová finalizace textu.
Literature
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • Chládková, B. Formální úprava seminárních a diplomových prací, Brno 2002. info
  • Literatura vztahující se ke specializaci. Literatura vztahující se k tématu diplomové bakalářské práce.
Teaching methods (in Czech)
Samostatná práce studenta. Konzultace s vedoucím práce.
Assessment methods (in Czech)
Obhajoba v rámci státní zkoušky.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DDBL307