DDBL306 Dramaturgical and directorial seminar III

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/8/2. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department – Directing and Dramaturgy Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department – Directing and Dramaturgy Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování prvního a druhého ročníku studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti musí prokázat schopnost inspirativně komunikovat se všemi složkami tvůrčího týmu při tvorbě divadelní inscenace. Cílem je vznik kvalitního absolventského projektu, v němž prokážou své kreativní schopnosti a dovednosti.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti budou schopni:
- pracovat v týmu a efektivně komunikovat s jeho členy
- převzít zodpovědnost za uměleckou práci a tvorbu menšího týmu
- systematicky a efektivně zorganizovat své umělecké úkoly a aktivity
- uplatňovat etický rozměr uměleckého poznávání ve své tvůrčí činnosti
Studenti specializace Divadelní dramaturgie budou schopni:
- dramaturgicky se podílet na nastudování různých typů divadelních inscenací menšího rozsahu (scénické čtení, inscenační náčrt, monodrama, dialog, inscenace nedramatického textu, inscenace s malým obsazením)
- vyhledat a utřídit si relevantní odbornou literaturu i informace potřebné pro tvůrčí práci na projektu
- dramaturgicky upravit dramatický text v souladu s dramaturgicko-režijní koncepcí
- autorsky vytvořit dramatický text menšího rozsahu
- připravit divadelní scénář na základě původně nedramatického textu
- podílet se na vytvoření dramaturgicko-režijní koncepce inscenace
Studenti specializace Činoherní režie budou schopni:
- na základě dramaturgicko-režijní koncepce inscenace vytvořit režijní knihu
- organizovat a naplánovat tvůrčí práci (organizace zkoušek, pravidelná setkávání členů tvůrčího týmu apod.)
- samostatně režijně nastudovat různé typy divadelní inscenace menšího rozsahu (scénické čtení, inscenační náčrt, monodrama, dialog, inscenace nedramatického textu, inscenace s malým obsazením)
- při realizaci tvůrčím způsobem spolupracovat s herci, dramaturgem, scénografem, manažerem a jevištním technologem
- invenčně využít hudební nahrávky nebo spolupracovat s hudebním skladatelem
- tvůrčím způsobem pracovat s tvůrci světelného designu
Syllabus (in Czech)
  • Bakalářský projekt se skládá z několika fází, jež představují přípravu projektu, tj. výběr tématu - textu jako podkladu a východiska scénického díla (samostatná práce, spolupráce režiséra s dramaturgem a scénografem na koncepci); fáze zkoušení projektu, tj. hledání scénického tvaru původně literárního díla (dramatu, předlohy atp.); fáze finalizace scénického díla a jeho uvedení, resp. předvedení; písemná analýza průběhu práce a výsledku.
Literature
  • Literatura je zadávána individuálně u každého projektu.
Teaching methods (in Czech)
Seminář, konzultace, projekt, spolupráce s dalšími ateliéry.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet za průběžnou práci na projektu.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DDBL306