DAAZX19 Pheripheral Vision

Faculty of Theatre
Winter 2021
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět seznámí studující s klíčovými postavami dějin filozofie umění a jejich koncepty, a to od starověké filozofie (Platón, Aristotelés) až po moderní dobu (fenomenologie, dekonstrukce). Důraz je kladen na důkladné porozumění východisek těchto konceptů, jejich kritické srovnání a možnosti aplikace do umělecké tvorby.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit východiska vybraných konceptů z dějin filozofie umění
- samostatně diskutovat na klíčová ontologická, epistemologická a etická témata související s uměním
- orientovat se ve filozofickém textu a v dějinách filozofie umění
Syllabus (in Czech)
 • Zimní semestr: 1. Ůvod 2. Platón – epistemologie a ontologie 3. Platón – etika a politika 4. Platón – filozofie umění 5. Aristotelés – metafyzika 6. Aristotelés – etika 7. Aristotelés – poetika 8. Průběžný test a úvod do novověké filozofie (zrození estetiky) 9. Kant – Co je osvícenství? Kritika čistého rozumu 10. Kant – Kritika praktického rozumu a Kritika soudnosti I (krásné) 11. Kant – Kritika soudnosti II (vznešené)
Literature
  required literature
 • DERRIDA, Jacques. Texty k dekonstrukci. Bratislava: Archa, 1993.
 • HEIDEGGER, Martin. Původ uměleckého díla. Praha: Oikoymenh, 2016.
 • NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathustra. Praha: Vyšehrad, 2013.
  recommended literature
 • ANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2010.
 • BLECHA, Ivan a kol. Filosofický slovník. Olomouc: Fin, 1995.
 • STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie Praha: Karmelitánské nakl., 2007.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, seminář, diskuze, samostatná četba.
Assessment methods (in Czech)
Průběžný a závěrečný test, samostatná četba.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DAAZX19