REPAŠSKÁ, Lucia. Tektonika stability a rutiny (The Tectonics of Stability and Routine). In Jiřina Hoffmanová. Tastes of Encounter. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2020. p. 64-75. ISBN 978-80-7460-171-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tektonika stability a rutiny
Name in Czech Tektonika stability a rutiny
Name (in English) The Tectonics of Stability and Routine
Authors REPAŠSKÁ, Lucia (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Tastes of Encounter, p. 64-75, 12 pp. 2020.
Publisher Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60403 Performing arts studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Theatre
ISBN 978-80-7460-171-2
Keywords (in Czech) Setkání/Encounter; urbanismus; prostor; veřejný prostor; udržitelnost
Keywords in English Setkání/Encounter; urbanism; space; public space; sustainability
Changed by Changed by: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Changed: 18/4/2021 14:36.
Abstract
Studie v publikaci Tastes of Encounter, která reflektuje fenomén mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter a rozkrývá jednotlivé vrstvy jeho třicetileté existence. Kapitola Tektonika stability a rutiny – Města věčná a města věčně druhá se zabývá pozicí festivalu na mapě města Brna a různými aspekty jeho působení v městském, resp. veřejném prostoru. Na pozadí různých teoretických konceptů nazírá jeho roli katalyzátoru přetvářejícího místo v prostor, upozorňuje na aspekt dialogu a sdílení a poukazuje na možné strategie udržitelnosti a budoucí existence festivalu.
Abstract (in English)
A study in the publication Tastes of Encounter which reflects the phenomenon of the international festival of theatre schools Setkání/Encounter and reveals diverse layers of its thirty-year existence. The chapter The Tectonics of Stability and Routine – Eternal Cities and Cities Eternally in Second Place deals with the position of the festival on the Brno city map and various aspects of influencing urban, resp. public space. Against the background of various theoretical concepts, the study sees the festival role as a catalyst transforming place into space, draws attention to the aspect of dialogue and sharing, and points out possible strategies for sustainability and the future existence of the festival.
PrintDisplayed: 20/10/2021 01:57