SATKOVÁ, Naďa. Manipulation of Reality Through an Interactive Game: Remote X as an Example of New Modes of Spectatorship. In Marco Galea and Szabolcs Musca. Redefining Theatre Communities. International Perspectives on Community-Conscious Theatre-Making. Bristol and Chicago: Intellect Ltd. a The University of Chicago Press, 2019. s. 220-229. ISBN 978-1-78938-076-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Manipulation of Reality Through an Interactive Game: Remote X as an Example of New Modes of Spectatorship
Autoři SATKOVÁ, Naďa (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bristol and Chicago, Redefining Theatre Communities. International Perspectives on Community-Conscious Theatre-Making, od s. 220-229, 10 s. 2019.
Nakladatel Intellect Ltd. a The University of Chicago Press
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Divadelní fakulta
ISBN 978-1-78938-076-7
Klíčová slova česky divadlo; divák; komunita; kolektivní práce; hraní rolí; psychologie davu; identita; psychodrama; sociodrama; Remote X; Rimini Protokoll
Klíčová slova anglicky theatre; performance; spectator; community; collective work; role-playing; crowd psychology; identity; psychodrama; sociodrama; Remote X; Rimini Protokoll
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 17. 4. 2020 13:34.
Anotace
During specific kinds of performances their spectators are encouraged to be active and make their own decisions. This study focuses on changes in the modes of spectatorship and introduces one performance by Rimini Protokoll – Remote X, which has been held in more than fifteen cities all over the world from 2013. The performance Remote X invites spectators (or better participants) to a walk through the city. This “tour”, guided by instructions in participants’ headphones, connects theatre artists with local inhabitants and enables them to explore public space from unexpected angles and examine its socially unattractive localities. The purpose of this study is to point out this kind of unusual performances with specific requirements to spectators forming the specific “community” during the performances. Important psychological and sociological themes connected with such approaches in the field of theatre are named, for example collective work, self-determination, freedom, role-playing and crowd psychology. Also social, political and cultural identity is taken into consideration. The study deals with problems which must be solved during similar performances and with aspects of local and global perspectives in theatre-making. Then it focuses on the theme, how theatre artists deal with theatrical conventions characteristic for “common theatrical productions” and with elements of psychodrama and socio-drama.
Anotace česky
Kapitola je zaměřená na specifický druh představení, během kterých jsou diváci vedeni k tomu, aby byli aktivní a částečně rozhodovali o průběhu představení. Text je zacílen na fenomén diváctví a jeho změny, který představuje na příkladu představení/inscenace Remote X – projektu skupiny Rimini Protokoll, která s ním od roku 2013 navštívila více než patnáct měst po celém světě. Představení Remote X probíhá jako inscenovaná procházka městem. Diváci (nebo lépe účastníci) jsou vedeni instrukcemi pomocí sluchátek, která mají nasazena. Tato procházka propojuje diváky s místními obyvateli města a umožňuje jim zkoumat veřejný prostor z neobvyklých úhlů, včetně sociálně neatraktivních lokalit. Účelem kapitoly je poukázat na tento druh neobvyklých představení, která kladou na diváka specifické požadavky a vedou ho k vytváření specifické "komunity" s ostatními diváky. Jsou pojmenována důležitá psychologická a sociologická témata spojená s tímto přístupem k výstavbě představení, například kolektivní tvorba, determinace, svoboda, hraní rolí, psychologie davu. V potaz jsou brána rovněž témata sociální, politické a kulturní identity. Studie se zabývá také problémy, s nimiž se tvůrci takových představení mohou potýkat, a lokálními a globálními aspekty umělecké tvorby. Jsou pojednány také otázky, jak umělci čelí divadelním konvencím charakteristickým pro "běžná divadelní představení". Zmíněny jsou také prvky psychodramatu a socio-dramatu.
VytisknoutZobrazeno: 29. 5. 2023 06:54