Představení studijního programu

Podmínkami přijetí ke studiu jsou:

Úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání dosažené v příslušném oboru studijního programu Hra na strunné nástroje a příslušné specializaci. Uchazeči, kteří studovali bakalářské obory, musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Specializace: Hra na housle, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na kytaru

Přijímací zkouška probíhá formou recitálu na nástroj příslušné specializace.

Zájemce o studium prokáže při přijímací zkoušce vysokou úroveň interpretačních schopností. Jeho motivaci, znalostní a odbornou úroveň posoudí komise přijímacího řízení do magisterského programu, která je schválena děkanem HF JAMU.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení 2024 navazující magisterské obory
Termín podání do půlnoci 6. 5. 2024

Studium

 • Cíle

  Příprava kvalifikovaných hudebních umělců – sólistů, komorních a orchestrálních hráčů s důrazem na studium širokého repertoáru všech stylových období. Příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru pro stupeň základních uměleckých škol, konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol (hudebních akademií).

  Cílem studia je připravit absolventa:

  - s vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti včetně ovládnutí širokého okruhu repertoáru hlavního předmětu specializace

  - s hlubokými znalostmi historie a literatury nástroje

  - s orientací v estetice umění včetně znalostí o vývoji uměleckých směrů

  - s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí) popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí

  - s adekvátními schopnostmi tvorby vědecké práce

  Absolvent se během studia setkával se zahraničními odborníky v oblasti hry na nástroj, komorní hry a dějin a literatury nástroje.

 • Uplatnění absolventa

  Absolvent studijního programu Hra na strunné nástroje prokazuje následující znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti:

  Znalosti:

  prokazuje široké znalosti v oblasti repertoáru příslušné specializace a repertoáru komorních ansámblů

  prokazuje schopnost vysvětlit kompoziční principy a tektoniku studovaného hudebního díla v souladu s vyhraněným názorem na jeho interpretaci

  ovládá základní principy pedagogické práce a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky dané studijní specializace, orientuje se v literatuře a zahraničních pramenech

  má hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury nástroje dané studijní specializace, hudební historie, estetiky a vývoje uměleckých směrů včetně orientace v zahraniční literatuře a dále je rozvíjí

  orientuje se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

  zná klíčové finanční, obchodní a právní aspekty hudební profese

  Dovednosti:

  prokazuje vysoce profilované dovednosti ve hře na nástroj s důrazem na sólovou literaturu a komorní hru

  prokazuje dovednosti v interpretaci náročných skladeb repertoáru daného oboru včetně aplikace moderních interpretačních principů (v rámci tzv. poučené interpretace nebo dle principů moderních interpretačních technik soudobé hudby)

  dokáže být flexibilním členem komorních a orchestrálních těles, má základní praktické dovednosti v oblasti vedení komorních ansámblů

  ovládá profesní slovník včetně cizího jazyka a orientace na hudební terminologii

  je schopen sledovat aktuální trendy v dané studijní specializaci a umí je začlenit do svého profesního rozvoje

  ovládá základní principy tvoření odborného textu

  má kompetence v oblasti využití technologií souvisejících s danou specializací a dokáže je aplikovat

  Obecné způsobilosti:

  uvědomuje si etický a sociální rozměr uměleckého působení a umí jej zohlednit ve své práci

  dodržuje obecné etické principy

  ovládá základní psychologická pravidla, umí pracovat v týmu, efektivně komunikuje s jeho členy a má schopnost strukturovaného verbálního projevu

  je schopen abstraktního myšlení, analýzy a syntézy

  je schopen sebereflexe, je otevřený k názorům svého okolí a zná principy demokratického jednání

  kreativním způsobem pracuje s nabytými znalostmi a dovednostmi

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Systém studia směřuje k souhrnnému počtu minimálně 120 kreditů za oba dva roky studia. Vytváříme jej tak, aby student mohl skladbou předmětů dosáhnout minimálně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za jeden rok studia).

  Systém je nastaven následovně:

  Povinné předměty, které zahrnují

  - profilující předměty pro hudební umění páteřní pro všechny programy magisterského stupně

  studia na HF JAMU

  - profilující předměty pro specializace – Hra na housle, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas a Hra na kytaru jsou předměty směřující k výslednému absolutoriu, tvoří obsah výstupní magisterské práce, realizace absolventského výkonu a jeho dokumentace

  Soubor povinných předmětů je navržen tak, aby výsledný součet kreditů byl vyšší než 60, konkrétně 65.

  Povinně volitelné předměty zahrnují rozšiřující soubor předmětů, které rozvíjí obsah povinných předmětů. Je

  navržen tak, aby výsledný součet kreditů byl vyšší než 30.

  Volitelné předměty směřují k

  a) ověření znalostí a kompetencí formou praktických projektů,

  b) rozšíření znalostí v oblasti hudebního umění a jazykových kompetencí.

  Studenti v rámci volitelných předmětů mohou získat více než 7 kreditů. V akreditačním spise předkládáme ty

  předměty, které pro program aktuálně doporučujeme, nicméně skupina volitelných předmětů může být nadále

  doplňována o předměty ostatních programů HF JAMU, jež budou postupně akreditovány.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi mohou pokračovat ve studiu doktorského programu Interpretace a teorie interpretace.

Základní údaje

Zkratka
Hstru:N
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

7
odhadovaný počet přijatých
13
počet aktivních studentů
6
počet závěrečných prací

Hudební fakulta
Program zajišťuje