Představení studijního programu

Podmínky přijetí do studijního programu:

Uchazeč musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Uchazeč, musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. V praktické zkoušce jsou

zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Specializace: Hra na housle, hra na violu, hra na violoncello, hra na kontrabas, hra na kytaru.

Přijímací zkouška probíhá formou recitálu na nástroj příslušné specializace.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Příprava kvalifikovaných hudebních umělců – sólistů, komorních a orchestrálních hráčů s důrazem na studium širokého repertoáru všech stylových období. Příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru pro stupeň základních uměleckých škol.

  Cílem studia je připravit absolventa:

  - na působení v symfonických a operních orchestrech, v různých komorních tělesech, pro pedagogické působení na ZUŠ, pro sólové vystupování na koncertních pódiích

  - na pedagogickou práci využívající širokých znalostí metodiky, pedagogiky a psychologie

  - s orientací v hudební historii

  - s jazykovými znalostmi

  - se základy a vědomostmi, umožňujícími pokračování ve studiu v navazujícím magisterském programu

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládá hru na nástroj na vysoké profesionální úrovni umožňující úspěšné účinkování na sólových recitálech, na vystoupení komorních souborů a při hře v orchestrech
  • má schopnost orientace v interpretaci hudby všech stylových období
  • dokáže být plnohodnotným členem symfonických a operních orchestrů a umí prakticky využít své znalosti orchestrálních partů
  • ovládá vzájemnou komunikaci při studiu nového repertoáru v komorních souborech a při spolupráci s klavírním doprovodem
  • dokáže aplikovat pedagogické principy a metodické postupy v praktické výuce, umí využít a do výuky zapracovat nové informace a poznatky z praxe
  • dovede rozpoznat, analyzovat a odstranit vlastní technické nedostatky a dokáže uplatnit následnou reflexi ve svých metodických postupech
  • ovládá základní pravidla psaní a použití odborného textu
  • dovede aplikovat své znalosti v odborné argumentaci při teoretických a tvůrčích diskusích na odpovídající profesionální úrovni
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent studijního programu Hra na strunné nástroje prokazuje následující znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti:

  Znalosti:

  - dosahuje vysoké interpretační úrovně v kompozicích všech stylových období

  - orientuje se v orchestrálních partech a je důsledně obeznámen s repertoárem požadovaným u výběrových řízení do symfonických a operních orchestrů

  - je schopen odborné analýzy interpretovaného díla a zná zásady tvorby interpretačního záměru jak v rámci aktuálně převládající estetiky, tak v rámci stylově či historicky poučené interpretace

  - zná principy pedagogické práce a metodiky výuky dané studijní specializace

  - má hluboké znalosti v oblasti dějin hudby a vývoje uměleckých směrů včetně soudobé hudby

  - orientuje se v historickém vývoji nástrojové hry i pedagogiky dané specializace

  - má přehled o vývoji současné metodiky, pedagogiky a psychologie

  Dovednosti:

  - ovládá hru na nástroj na vysoké profesionální úrovni umožňující úspěšné účinkování na sólových recitálech, na vystoupení komorních souborů a při hře v orchestrech

  - má schopnost orientace v interpretaci hudby všech stylových období

  - dokáže být plnohodnotným členem symfonických a operních orchestrů a umí prakticky využít své znalosti orchestrálních partů

  - ovládá vzájemnou komunikaci při studiu nového repertoáru v komorních souborech a při spolupráci s klavírním doprovodem

  - dokáže aplikovat pedagogické principy a metodické postupy v praktické výuce, umí využít a do výuky zapracovat nové informace a poznatky z praxe

  - dovede rozpoznat, analyzovat a odstranit vlastní technické nedostatky a dokáže uplatnit následnou reflexi ve svých metodických postupech

  - ovládá základní pravidla psaní a použití odborného textu

  - dovede aplikovat své znalosti v odborné argumentaci při teoretických a tvůrčích diskusích na odpovídající profesionální úrovni

  Obecné způsobilosti:

  - je si vědom významu hudebního umění, jeho vlivu na celkovou kulturní, estetickou a etickou úroveň společnosti

  - je schopen pracovat v týmu a tvořivým způsobem komunikovat se svými profesními partnery

  - dokáže akceptovat názory svého okolí, ale současně umí srozumitelně a logicky prezentovat vlastní představy či myšlenky

  - nabyté znalosti a dovednosti dokáže dále rozvíjet

  - dovede analyzovat a řešit problémy, je schopen organizovat a plánovat práci, umí jednat a vystupovat kultivovaně

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Systém studia směřuje k souhrnnému počtu minimálně 180 kreditů za tři roky studia. Vytváříme jej tak, aby student mohl skladbou předmětů dosáhnout minimálně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za jeden rok studia). Systém je nastaven následovně:

  Povinné předměty zahrnují profilující předměty studijního programu Hra na strunné nástroje.

  Jedná se o předměty směřující k výslednému absolutoriu a tvořící obsah výstupní bakalářské diplomové práce, realizace absolventského výkonu a jeho dokumentace. Soubor povinných předmětů je navržen tak, aby výsledný součet kreditů byl vyšší, než 60. Povinně volitelné předměty zahrnují rozšiřující soubor předmětů, který rozvíjí obsah povinných předmětů. Je navržen tak, aby výsledný součet kreditů byl vyšší než 30.

  Volitelné předměty směřují k a) ověření znalostí a kompetencí formou praktických projektů, b) rozšíření znalostí v oblasti interpretace, hudební teorie, dějin hudby a jazykových kompetencí, c) profilaci studenta směrem k praxi.

  Pro tvorbu studijních plánů je používán systém ECTS. Rozsah jedné vyučující hodiny je 45 minut, přičemž výuka jednotlivých předmětů je vesměs plánována jako dvouhodinová, tj. 90 minut.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi mohou pokračovat studiem magisterského navazujícího programu

Základní údaje

Zkratka
Hstru:B
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
BcA.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

13
odhadovaný počet přijatých
39
počet aktivních studentů

Hudební fakulta
Program zajišťuje