Představení studijního programu

Podmínkami přijetí ke studiu jsou:

Úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání dosažené ve studijním programu Hra na bicí nástroje a jazz (nebo adekvátním studijním programu jiné umělecké vysoké školy) a příslušné specializaci, přičemž platí, že specializace nelze při přechodu z jednoho do druhého stupně studia kombinovat. Uchazeči musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Specializace: Hra na bicí nástroje, Jazzová interpretace, Jazzová kompozice a aranžování.

Přijímací zkouška probíhá buď formou sólového či komorního interpretačního výkonu u specializací Hra na bicí nástroje a Jazzová interpretace, nebo prezentací minimálně tří vlastních kompozic či aranžmá u specializace Jazzová kompozice a aranžování. U všech tří specializací je neoddělitelnou součástí přijímací zkoušky prezentace studentem zamýšleného konceptu navazujícího studia.

Zájemce o studium prokáže při přijímací zkoušce vysokou úroveň schopností ve své specializaci. Jeho motivaci, znalostní a odbornou úroveň posoudí komise přijímacího řízení do magisterského programu, která je schválena děkanem HF JAMU.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení 2024 navazující magisterské obory
Termín podání do půlnoci 6. 5. 2024

Studium

 • Cíle

  Příprava vysoce kvalifikovaných hudebních umělců s důrazem na interpretaci, resp. kompozici či aranžování širokého repertoáru. Příprava na odborně orientované povolání pedagoga ZUŠ, konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol (hudebních akademií).

  Cílem studia je připravit absolventa:

  - s vysokým stupněm dovedností v interpretační či kompozičně-aranžérské oblasti

  - pracujícího s vlastní rozvinutou tvůrčí představivostí a fantazií

  - s širokou škálou nástrojových či kompozičně-aranžérských technik a interpretačních přístupů

  - s hlubokými znalostmi hudební historie, estetiky umění a vývoje uměleckých směrů

  - s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové a ansámblové projekty, často s mezinárodní účastí), popřípadě zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí

  - samostatného, cílevědomého, zdravě sebevědomého, disciplinovaného, se schopností efektivního plánování a strukturování vlastní práce a schopností kritické sebereflexe

  - se zdravými fyziologickými a psychologickými návyky spojenými se studiem a veřejným provozováním hudby

  - s adekvátními schopnostmi tvorby vědecké práce

  s dovedností argumentovat na odborné profesionální úrovni při teoretických a tvůrčích diskusích

 • Uplatnění absolventa

  Specializace Hra na bicí nástroje:

  Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  - vysoce kvalifikovaný sólista vystupující s orchestrem nebo sólista vystupující na vlastních recitálech

  - hráč symfonického nebo divadelního orchestru

  - vedoucí nebo člen komorních ansámblů

  - pedagog ZUŠ, konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol uměleckých směrů, soukromý pedagog

  Specializace Jazzová interpretace:

  Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  - v rámci jazzové scény jako sólista či hráč v orchestru, příp. i v populární hudbě, muzikálech apod.

  - studiový hráč se znalostmi a zkušenostmi pořizování profesionálních nahrávek

  - umělecký vedoucí – umělecké i organizační vedení vlastních hudebních projektů

  - pedagog ZUŠ, konzervatoří, hudebních gymnázií, vysokých uměleckých škol, soukromý pedagog

  - hudební publicista se zaměřením na jazz – hudební příspěvky, anotace, články, recenze

  Specializace Jazzová kompozice a aranžování:

  Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  - aranžér či skladatel dle svého uměleckého zaměření (práce pro divadla, orchestry, malé ansámbly)

  - umělecký vedoucí – umělecké i organizační vedení vlastních hudebních projektů

  - studiový hráč se znalostmi a zkušenostmi pořizování profesionálních nahrávek

  - pedagog ZUŠ, konzervatoří, hudebních gymnázií, vysokých uměleckých škol, soukromý pedagog

  - hudební publicista se zaměřením na jazz – hudební příspěvky, anotace, články, recenze

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Systém studia směřuje k souhrnnému počtu minimálně 120 kreditů za oba dva roky studia. Vytváříme jej tak, aby student mohl skladbou předmětů dosáhnout minimálně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za jeden rok studia).

  Systém je nastaven následovně:

  Povinné předměty, které zahrnují

  - profilující předměty pro hudební umění páteřní pro všechny programy magisterského stupně

  studia na HF JAMU;

  - profilující předměty pro specializace – Hra na bicí nástroje, Jazzová interpretace a Jazzová kompozice a aranžování – jsou předměty tvořící znalostní a dovednostní bázi výstupní magisterské práce a absolventského výkonu i jeho dokumentace.

  Soubor povinných předmětů je navržen tak, že výsledný počet kreditů za povinné předměty programu je 65 a za povinné předměty jednotlivých specializací vždy 48.

  Zbývající počet kreditů je vyhrazen volitelným předmětům, které směřují k:

  a) ověření znalostí a kompetencí formou praktických projektů;

  b) rozšíření znalostí v oblasti hudebního umění a jazykových kompetencí.

  Volitelné předměty nejsou povinnou součástí akreditací, proto je ve spisu neuvádíme.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi mohou pokračovat ve studiu doktorského programu Interpretace a teorie interpretace (u specializací Hra na bicí nástroje a Jazzová interpretace) nebo Kompozice a teorie kompozice (u specializace Jazzová kompozice a aranžování).

Základní údaje

Zkratka
Hbnji:N
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

3
odhadovaný počet přijatých
1
počet aktivních studentů
2
počet závěrečných prací

Hudební fakulta
Program zajišťuje
Garant programu