Představení studijního programu

Obor je realizován Katedrou varhanní a historické interpretace

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

"Pokročilé ovládání techniky nástroje

- vyvinutá znalost repertoáru a estetických možností nástroje

- ovládají základní principy pedagogické práce

- orientují se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie"

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit absolventa:

  - na působení v pozici sólisty, člena nebo vedoucího komorního souboru, člena nebo vedoucího barokního orchestru nebo operního orchestru, člena pěveckého tělesa, korepetitora, pro výuku na ZUŠ a vystupování na koncertních pódiích

  - na pedagogickou práci využívající širokých znalostí metodiky, pedagogiky a psychologie

  - s orientací v hudební historii

  - s jazykovými znalostmi

  - s orientaci na hudebním a kulturním trhu tak, aby měl předpoklady na samostatnou ekonomickou existenci

  - se základy a vědomostmi, umožňujícími pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu

  Zdůvodnění potřebnosti:

  - sólista vystupující s orchestrem nebo na vlastních recitálech nebo s komorním tělesem

  - hráč barokního, divadelního nebo komorního orchestru

  - vedoucí nebo člen komorních souborů

  - pedagog ZUŠ

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent je schopen samostatné interpretace hudebního díla na vysoké úrovni a s patřičným přehledem a orientací v různých kompozičních stylech. Může se aktivně zapojovat do koncertního života jak sám, tak s partnery v komorní hudbě. Na základě dosaž
  • dosahuje vysoké interpretační úrovně v kompozicích všech stylových období oblasti historické interpretace
  • orientuje se v sólové, komorní a orchestrální literatuře, je důsledně obeznámen s repertoárem požadovaným u projektového fungování barokních a operních orchestrů
  • je schopen odborné analýzy interpretovaného díla a zná zásady tvorby interpretačního záměru jak v rámci aktuálně převládající estetiky, tak v rámci stylově či historicky poučené interpretace
  • zná principy pedagogické práce a metodiky výuky dané umělecké oblasti
  • má hluboké znalosti v oblasti dějin hudby a vývoje uměleckých směrů včetně soudobé hudby
  • orientuje se v historickém vývoji nástrojové hry i pedagogiky dané umělecké oblasti
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent může působit v různých komorních seskupeních, může zastávat místo varhaníka v kostele, doprovázet instrumentalisty a zpěváky, vyučovat na ZUŠ a konzervatořích.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Systém studia směřuje k souhrnnému počtu minimálně 180 kreditů za tři roky studia. Vytváříme jej tak, aby student mohl skladbou předmětů dosáhnout minimálně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za jeden rok studia).

  Skladba předmětů ke tvořena předměty povinnými a volitelnými, volitelné předměty vybírá student dle svých specifikací z nabídky své katedry a z celofakultní nabídky předmětů.

  Pro tvorbu studijních plánů je používán systém ECTS. Rozsah jedné vyučující hodiny je 45 minut, přičemž výuka jednotlivých předmětů je vesměs plánována jako dvouhodinová, tj. 90 minut.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi mohou pokračovat studiem magisterského navazujícího programu

Základní údaje

Zkratka
Hint:B
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
BcA.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

12
počet aktivních studentů

Hudební fakulta
Program zajišťuje