Představení studijního programu

DIVADLO A VÝCHOVA

Při přijímacím řízení do bakalářského studia jsou zjišťovány výrazné talentové předpoklady pro zvolenou specializaci i intelektuální předpoklady. Přijímací řízení probíhá formou praktických skupinových i individuálních činností, při kterých jsou sledovány talentové a studijní předpoklady, schopnosti sociálně-komunikační, tvůrčí, pedagogické a režijně dramaturgické.

DIVADLO A VÝCHOVA PRO NESLYŠÍCÍ

Přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou jednokolové, v jejich rámci je nutné prokázat výrazné talentové a intelektuální předpoklady a dobrou zdravotní a fyzickou dispozici. Dále také prokázat tvůrčí a komunikativní kreativitu, základní vědomosti a znalosti v oblasti divadelnictví, pedagogiky a psychologie, orientaci v kultuře Neslyšících, znalost znakového jazyka nebo předpoklady pro úspěšné zvládnutí znakového jazyka.

TANEČNÍ A POHYBOVÉ DIVADLO A VÝCHOVA

Do tříletého bakalářského studia probíhá dvoukolové výběrové řízení. V prvním kole se bez účasti uchazeče hodnotí jeho návrh pedagogického a uměleckého projektu a doklad o znalosti cizího jazyka v rozsahu maturitní či státní zkoušky. Druhé kolo je praktickou zkouškou tanečních technik (klasický, moderní a lidový tanec), pohybové kreativity a schopnosti improvizace. Následuje test všeobecného kulturního přehledu a rozhovor nad návrhem pedagogického a uměleckého projektu.

Studium je uskutečňováno v kombinované formě, výuka probíhá v pravidelných víkendových blocích jednou za měsíc desetkrát v akademickém roce a to vždy od pátku odpoledne do neděle odpoledne. Samozřejmostí je komunikace s jednotlivými studenty i mimo stanovené termíny konzultací a přednášek.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  DIVADLO A VÝCHOVA

  Cílem je připravovat tvůrčí osobnosti s uměleckým a pedagogickým vzděláním a praxí pro potřeby základního uměleckého vzdělání, pro postupné zavádění doplňujícího oboru dramatická výchova na základní školy a dramatického oboru na gymnázia a pro rozsáhlou oblast volnočasových aktivit, zejména amatérského divadla všech věkových skupin, pro oblast divadelních aktivit skupin se speciálními potřebami a pro různé typy divadelního vzdělávání, formálního i neformálního včetně dalšího vzdělávání pedagogů. Smyslem studia je také zaměření na výzkum v oblasti pedagogického využití divadelních aktivit, zejména v oblasti divadla ve výchově.

  DIVADLO A VÝCHOVA PRO NESLYŠÍCÍ

  Cílem studia je připravit odborníky s uměleckým a pedagogickým vzděláním.

  TANEČNÍ A POHYBOVÉ DIVADLO A VÝCHOVA

  Cílem studia je vychovat pedagoga-tvůrce, který nejen dokáže aplikovat a vyučovat taneční či pohybovou techniku, ale i samostatně tvořit. Magisterské studium prohlubuje předchozí znalosti, hledá nové tvůrčí přístupy k práci pedagoga-tvůrce a obohacuje jeho znalosti o nahlížení na jednotlivé taneční techniky a pohybové disciplíny z hlediska pedagogicko-tvůrčího, na přístupy k tvorbě z hlediska dramaturgicky-režijního. Z pohledu teoretického je cílem vést studenta k samostatnému uvažování, zkoumání problematiky výuky tance a pohybu a hledání vlastních tvůrčích přístupů. Z hlediska využití pedagogických přístupů k výuce tance je student veden k hledání souvislostí a zákonitostí principů pohybu a jejich průsečíky v jednotlivých speciálních tanečních technikách a podmínkách. Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova cílí k tomu, aby její absolventi byli schopni zkoumat tanec a pohyb z nejrůznějších úhlů pohledu a v případě vlastní tvorby se opřít o hluboké znalosti a dovednosti. Jsou proto schopni vést skupinu tanečního a pohybového divadla, vyučovat tanec a pohyb na ZUŠ, konzervatořích, vyučovat taneční a pohybovou výchovu na ZŠ i SŠ, soukromých tanečních školách či studiích, nabízejících výuku tanečních či pohybových disciplín.

 • Uplatnění absolventa

  DIVADLO A VÝCHOVA

  Absolventi bakalářského studia studia prokazují široké znalosti teorie, historie a soudobé praxe dramatické výchovy, divadla a výchovy a amatérského divadla. Disponují základními znalostmi v oblasti teorie divadla, teorie dramatu a historie českého i světového divadla. Základní znalosti mají také v pedagogice a psychologii a znají aktuální kurikulární dokumenty vztahující se k oboru. Absolventi jsou schopni prakticky koncipovat divadelní veřejně prezentovatelné dílo s neprofesionální skupinou i s jednotlivcem. Mohou vést skupinu v procesu tvorby i v procesu vzdělávání vymezeném RVP pro jednotlivé stupně vzdělání. Samostatně vytváří původní dílo menšího rozsahu nebo interpretační dílo, aktivně a tvořivě se podílejí v rámci týmu i na procesu inscenační tvorby. V praktickém životě se uplatní jako pedagogové volného času, divadelní lektoři v profesionálním i amatérském divadle.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Konrád Heczko

  Marek Jovanovski

  Milan Rožtek

  Daniela von Vorst

  Tereza Strmisková

  DIVADLO A VÝCHOVA PRO NESLYŠÍCÍ

  Absolventi bakalářského studia specializace Divadlo a výchova pro neslyšící se mohou uplatnit jako lektoři volnočasových aktivit v organizacích a institucích, které se zaměřují na oblast umění ve výchově a vzdělání, v divadlech i při realizaci vlastních tvůrčích projektových aktivit. Absolventi se dále uplatňují jako herci, tvůrci a tlumočníci českého znakového jazyka v České televizi, konkrétně v ČTD.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Divadlo Neslyšících

  Divadlo Tiché Iskry (Slovensko)

  Skupina Hands Dance

  Divadelní spolek OUKEJ

  TANEČNÍ A POHYBOVÉ DIVADLO A VÝCHOVA

  Absolventi bakalářského studia prokazují široké znalosti teorie, historie a soudobé praxe taneční a pohybové výchovy i metod, postupů a forem tance a jeho jednotlivých technik. Základní znalosti mají v oblasti teorie tanečního a pohybového divadla, historie českého a světového divadla a tance. Mají také základ pedagogiky a psychologie, znají aktuální kurikulární dokumenty vztahující se k oboru. Orientují se v oblasti moderní výuky taneční a pohybové výchovy, vedení amatérských tanečních souborů a jsou vybaveni základními hodnotícími kritérii práce v oboru umožňujícími rozlišovat významná díla oboru s přihlédnutím ke konkrétním specifikům práce skupiny. Zvládají výuku konkrétních tanečních technik (klasický, moderní a lidový tanec) a prokazují individuální a kreativní přístup k výuce ostatních pohybových disciplín. Znají a respektují také anatomické a fyziologické zákonitosti lidského těla a jsou schopni rozeznat některé patologické odchylky od těchto zákonitostí. Jsou proto schopní vést skupinu tanečního a pohybového divadla.

Základní údaje

Zkratka
Div_vych:B
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
BcA.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

43
počet aktivních studentů

Divadelní fakulta
Program zajišťuje