Představení studijního programu

Podmínkami přijetí ke studiu jsou:

Úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání dosažené v příslušném oboru studijního programu Hra na dechové nástroje a příslušné specializaci. Uchazeči, kteří studovali bakalářské obory, musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu. Specializace : Hra na flétnu, Hra na hoboj, Hra na klarinet, Hra na fagot, Hra na lesní roh, Hra na trubku, Hra na trombon, Hra na tubu

Přijímací zkouška probíhá formou recitálu na nástroj příslušné specializace

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Příprava vysoce kvalifikovaných hudebních umělců – sólistů a komorních hráčů s důrazem na studium širokého repertoáru všech stylových období. Příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru pro stupeň základních uměleckých škol, konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol (hudebních akademií).

  Cílem studia je připravit absolventa:

  - s vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti včetně ovládnutí širokého okruhu repertoáru hlavního předmětu specializace

  - s hlubokými znalostmi historie a literatury nástroje

  - s orientací v estetice umění včetně znalostí o vývoji uměleckých směrů

  - s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí), popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí

  - s adekvátními schopnostmi tvoření vědecké práce

  Absolvent se během studia setkával se zahraničními odborníky v oblasti hry na nástroj, komorní hry a dějin a literatury nástroje.

 • Uplatnění absolventa

  Znalosti

  - prokazuje široké znalosti v oblasti repertoáru příslušné specializace a repertoáru komorních ansámblů

  - prokazuje schopnost vysvětlit kompoziční principy a tektoniku studovaného hudebního díla v souladu s vyhraněným názorem na jeho interpretaci

  - ovládá základní principy pedagogické práce a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky dané studijní specializace, orientuje se v literatuře a zahraničních pramenech

  - má hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury nástroje dané studijní specializace, hudební historie, estetiky a vývoje uměleckých směrů včetně orientace v zahraniční literatuře a dále je rozvíjí

  - orientuje se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

  - zná klíčové finanční, obchodní a právní aspekty hudební profese

  Dovednosti:

  - prokazuje vysoce profilované dovednosti ve hře na nástroj s důrazem na sólovou literaturu a komorní hru

  - prokazuje dovednosti v interpretaci náročných skladeb repertoáru daného oboru včetně aplikace moderních interpretačních principů (v rámci tzv. poučené interpretace nebo dle principů moderních interpretačních technik soudobé hudby)

  - dokáže být flexibilním členem komorních a orchestrálních těles, má základní praktické dovednosti v oblasti vedení komorních ansámblů

  - ovládá profesní slovník včetně cizího jazyka a orientace na hudební terminologii

  - je schopen sledovat aktuální trendy v dané studijní specializaci a umí je začlenit do svého profesního rozvoje

  - ovládá základní principy tvoření odborného textu

  - má kompetence v oblasti využití technologií souvisejících s danou specializací a dokáže je aplikovat

  Obecné způsobilosti:

  - uvědomuje si etický a sociální rozměr uměleckého působení a umí jej zohlednit ve své práci

  - dodržuje obecné etické principy

  - ovládá základní psychologická pravidla, umí pracovat v týmu, efektivně komunikuje s jeho členy a má schopnost strukturovaného verbálního projevu

  - je schopen abstraktního myšlení, analýzy a syntézy

  - je schopen sebereflexe, je otevřený k názorům svého okolí a zná principy demokratického jednání

  - kreativním způsobem pracuje s nabytými znalostmi a dovednostmi

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Systém studia směřuje k souhrnnému počtu minimálně 120 kreditů za oba dva roky studia. Vytváříme jej tak, aby student mohl skladbou předmětů dosáhnout minimálně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za jeden rok studia).

  Systém je nastaven následovně:

  Povinné předměty, které zahrnují

  - profilující předměty pro hudební umění páteřní pro všechny programy magisterského stupně studia na HF JAMU

  - profilující předměty pro specializace - Hra na flétnu, Hra na hoboj, Hra na klarinet, Hra na fagot, Hra na lesní roh, Hra na trubku, Hra na trombon, Hra na tubu jsou předměty směřující k výslednému absolutoriu, tvoří obsah výstupní magisterské práce, realizace absolventského výkonu a jeho dokumentace

  Soubor povinných předmětů je navržen tak, aby výsledný součet kreditů byl vyšší než 60, konkrétně 65.

  Povinně volitelné předměty zahrnují rozšiřující soubor předmětů, které rozvíjí obsah povinných předmětů. Je navržen tak, aby výsledný součet kreditů byl vyšší než 30.

  Volitelné předměty směřují k

  a) ověření znalostí a kompetencí formou praktických projektů,

  b) rozšíření znalostí v oblasti hudebního umění a jazykových kompetencí.

  Studenti v rámci volitelných předmětů mohou získat více než 7 kreditů. V akreditačním spise předkládáme ty předměty, které pro program aktuálně doporučujeme, nicméně skupina volitelných předmětů může být nadále doplňována o předměty ostatních programů HF JAMU, jež budou postupně akreditovány.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi navazujícího magisterského stupně pak mohou pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu Interpretace a teorie interpretace.

Základní údaje

Zkratka
Hdech:N
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

18
počet aktivních studentů
12
počet závěrečných prací

Hudební fakulta
Program zajišťuje
Garant programu