Když jedno, ani dvě média, nestačí Umění pro všechny smysly

Cíle studijního programu

Cílem studijního programu je ještě hlubší příprava vysoce kvalifikovaných aktivních umělců, pracujících ve své tvorbě s více médii, pro samostatnou autorskou tvůrčí činnost především v oblasti volné tvorby v rámci mezinárodní scény, ale i tvorby užité v kreativním průmyslu (např. scénické, při návrhu počítačových her, muzejních expozic, realizací ve veřejném prostoru apod.).

Předpokládané možnosti uplatnění v praxi jsou závislé na individuálním zaměření absolventa.

Absolvent je během studia v kontaktu s domácími i zahraničními odborníky z praxe z nejrůznějších oblastí souvisejících s oborem.

Všechny aspekty studijního programu Multimediální tvorby, uvedené dále v rámci jednotlivých standardů úzce souvisí s posláním JAMU, stávajícím Dlouhodobým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na období 2016–2020 i s prioritami připravované strategie dalšího rozvoje pro období 2021-2025.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu je ještě hlubší příprava vysoce kvalifikovaných aktivních umělců, pracujících ve své tvorbě s více médii, pro samostatnou autorskou tvůrčí činnost především v oblasti volné tvorby v rámci mezinárodní scény, ale i tvorby užité v kreativním průmyslu (např. scénické, při návrhu počítačových her, muzejních expozic, realizací ve veřejném prostoru apod.).

  Předpokládané možnosti uplatnění v praxi jsou závislé na individuálním zaměření absolventa.

  Absolvent je během studia v kontaktu s domácími i zahraničními odborníky z praxe z nejrůznějších oblastí souvisejících s oborem.

  Všechny aspekty studijního programu Multimediální tvorby, uvedené dále v rámci jednotlivých standardů úzce souvisí s posláním JAMU, stávajícím Dlouhodobým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na období 2016–2020 i s prioritami připravované strategie dalšího rozvoje pro období 2021-2025.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • má komplexní přehled o problematice oboru v jeho variabilitě multimediálních forem umělecké produkce a v celé škále jejich výrazových možností;
  • má vysoký stupeň dovedností v oboru včetně zvládnutí základního okruhu tvůrčích postupů a kompozičních technik 20. století, ale i schopností aplikovat nejnovější poznatky vědy a vývoje v oblasti nových technologií;
  • má hluboké znalosti proměn společenských procesů, dějin umění a vývoje uměleckých směrů;
  • má velmi dobré jazykové znalostmi včetně orientace v hudební, výtvarné, divadelní a filmové terminologii, umí vysvětlit v cizím jazyce své záměry a zařadit svou práci do kontextu umělecké mezinárodní scény;
  • Má hluboký vhled do oblasti pedagogické práce: metodiky, pedagogiky a psychologie;
  • má praktické technické a produkční zkušenosti získané prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové, komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí) popř. zkušenostmi získanými studijním nebo pracovním pobytem v zahraničí;
  • má praktické organizační zkušenosti získané prací na školních projektech, koncertech, výstavách, inscenacích ve školním studiu a divadle/hudebně dramatické laboratoři a na mezinárodních festivalech.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  - autor děl multimediálního charakteru,

  - autor internetových stránek,

  - autor v oblasti audiovize,

  - skladatel soudobé nebo tzv. scénické hudby, hudby pro počítačové hry a jiné exeprimentální fromy umění,

  - multimediální specialista nebo dramaturg nových médií a projektů koncetních sálech a divadlech všech typů, v umělecké agentuře nebo souboru, v kulturních nebo neziskových institucích, nebo pro realizace ve veřejném prostoru,

  - dramaturg festivalu multimediálního umění,

  - iniciátor vlastních agenturních aktivit,

  - pedagog na všech stupních uměleckého vzdělávání (ZUŠ, konzervatoř, vysoká škola) v rámci nejrůznějších předmětů (kompozice, teorie kompozice, hudební nauka, dějiny umění a hudby atd..

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Pro tvorbu studijních plánů je používán systém ECTS. Rozsah vyučující hodiny je 45 minut, přičemž pravidelná výuka jednotlivých předmětů je většinou plánována jako dvouhodinová, tj. 90 minut. Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia. Systém studia směřuje k souhrnnému počtu minimálně 120 kreditů za oba dva roky studia, student musí skladbou předmětů dosáhnout minimálně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za jeden rok studia). Studijní program Multimediální tvorba je realizován Katedrou kompozice, dirigování a operní režie na HF JAMU. Výuka je koncipována komplexně a kombinuje:

  - individuální kontaktní výuku,

  - výuku praktickou a projektovou, při níž posluchači přímo získávají dovednosti a profesní návyky, ověřují své schopnosti i teoretické znalosti a realizují autorské projekty, díla nebo výkony,

  - praktická cvičení, práci s textem, přednášky,

  - samostudium a další formy výuky.

  Povinné předměty zahrnují:

  - profilující předměty teoretického základu pro studijní programy hudebních umění magisterského stupně studia na HF JAMU,

  - předměty profilujícího základu pro studijní program Multimediální tvorba, které jsou nastaveny tak, aby směřovaly k úspěšnému zvládnutí absolutoria, tvořeného Státní závěrečnou zkouškou z předmětů Multimediální tvorba, Soudobé trendy a teorie kompozice, sepsáním a obhajobou kvalifikační práce požadovaného rozsahu a veřejným předvedením a obhajobou absolventského výkonu (realizace rozsáhlejší kompozice interdisciplinárního charakteru zpravidla ve formě komplexní a informačně obsažné hudební instalace nebo interaktivního prostředí nebo koncertního, filmového nebo divadelního představení s úrovní náročnosti obdobné absolventské orchestrální skladbě oboru kompozice v rozsahu min. 30 min., nebo vyžadující soustředěnou pozornost publika po dobu min. 30 min..

  Soubor povinných předmětů je navržen tak, aby výsledný součet kreditů byl vyšší, než 60.

  Povinně volitelné předměty zahrnují rozšiřující soubor předmětů, které rozvíjejí a doplňují obsah povinných předmětů s cílem zvýšit potřebné specializované odbornosti a nabídnout koncentrovanější zaměření profilace absolventa. Je navržen tak, aby výsledný součet kreditů byl vyšší než 30.

  Volitelné předměty doplňují znalosti a dovednosti předmětů povinných i povinně volitelných a poskytují možnost je dále rozvíjet pomocí příbuzných předmětů. Počet předmětů je nezbytné volit tak, aby výsledný součet kreditů za předměty povinné, povinně volitelné i volitelné přesáhl požadovaných 120 kreditů za celé studium.

  Skupina volitelných předmětů je doplňována také o předměty ostatních programů HF JAMU.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Státní závěrečná zkouška ve studijním program Multimediální tvorba se v magisterském navazujícím stupni studia skládá z těchto částí:

  - veřejného předvedení a obhajoby absolventského výkonu/díla a jeho písemné dokumentace,

  - sepsání, odevzdání a obhajoby diplomové práce ve formě odborného textu o rozsahu min. 40 stran bez příloh,

  - zkoušky z předmětů Multimediální kompozice a Soudobé trendy a teorie kompozice.

  Magisterský absolventský výkon je tvořen realizací kompozice interdisciplinárního charakteru zpravidla ve formě komplexní a informačně obsažné hudebně-vizuální instalace, interaktivního prostředí, koncertního, filmového eventuálně divadelního představení apod. Technická i umělecká úroveň všech složek je výrazně propracovaná a sleduje současné umělecké trendy. Všechny parametry díla student konzultuje s vedoucím absolventského výkonu, případně s dalším odborným konzultantem nebo technologem. Konzultace se týkají složky hudební, výtvarné, pohybové a scénické, technické atd. Časový rozsah výkonu je stanoven na minimálně 30 minut nezbytné pozornosti publika.

  Student absolventským výkonem prokazuje (kompetence):

  - vysokou míra znalosti aktuálních trendů i ověřených strategií 20.stol. při aplikaci nejrůznějších stylových a výrazových postupů soudobé tvorby v rámci vlastních konceptů rozvíjejících osobní tvůrčí program,

  - pokročilé dovednosti při navrhování a tvorbě autonomních a osobitých děl současného autorského umění v nejrůznějších formách i formátech,

  - dovede samostatně realizovat profesionální projekty na mezinárodní úrovni, využívající nejrůznějších technologických metod v oblasti multimediální tvorby,

  - dovede vyvíjet vlastní technická řešení a tvůrčí postupy pro vytváření originálních autorských děl, projektů nebo uměleckých výkonů,

  - dispozice pro spolupráci na projektech užitné tvorby v oblasti kreativního průmyslu a je způsobilý vést tým při realizaci představení, koncertu, filmu, instalace nebo realizace ve veřejném prostoru,

  - je schopen rozvíjet aktuální trendy.

  Součástí hodnocení absolventského výkonu je profil absolventa vypracovaný vedoucím absolventského výkonu, písemný posudek oponenta absolventského výkonu, obhajoba absolventského výkonu u státní závěrečné zkoušky a případná zpětná vazba zúčastněných posluchačů a diváků (zejména ze strany odborné veřejnosti).

  V procesu hodnocení absolventského výkonu je brán zřetel zejména na následující kritéria:

  - obsahová stránka projektu a její zapojení do kontextu současného umění,

  - kreativita a působivost uměleckého ztvárnění záměru,

  - úroveň využití hudebních, vizuálních, pohybových a dalších prostředků, jejich technického zpracování při stavbě výrazu díla,

  - koordinace jednotlivých složek projektu z hlediska sémiotického,

  - zvládnutí organizační stránky projektu a spolupráce s eventuálními členy tvůrčího týmu.

  Témata závěrečných prací reflektují výzkum v oblasti forem umění spadajících do široké oborové skupiny „Time Based Art“. Vedle tradičních uměleckých postupů také mapování mezních žánrů v soudobé umělecké tvorbě a zkoumání možností využívání jejich výrazových prostředků na pozadí informačních technologií, integrovaných a počítačových systémů a rozvíjející se digitální kultury. Propojování interpretačních i autorských principů tvorby, směřující k formování nového a svébytného uměleckého výrazu umožňuje formulování autentického tvůrčího programu budoucího absolventa.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi magisterského stupně studia mohou pokračovat v doktorském studijním programu Kompozice a teorie kompozice nebo v dalších studijních programech obdobného zaměření v nabídce ostatních fakult a škol.

Základní údaje

Zkratka
Komp:N
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Hudební fakulta
Program zajišťuje
Garant programu