Když jedno, ani dvě média, nestačí Umění pro všechny smysly

Cíle studijního programu

Cílem předloženého programu je příprava aktívních umělců pro samostatnou autorskou tvůrčí činnost v oblasti kultury, kreativního průmyslu a mezinárodního uměleckého provozu. Všechny aspekty programu, uvedené dále v rámci jednotlivých standardů, úzce souvisí s posláním JAMU, stávajícím Dlouhodobým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti HF na období 2016–20 i s prioritami připravované strategie dalšího rozvoje pro 2020-25.

Doba studia je pro jednotlivé typy studijních programů stanovena v souladu s §45 - §47 Zákona o VŠ a s vnitřními předpisy JAMU. Standardní doba bakalářského studia v programu Multimediální tvorba je po několikaletých zkušenostech stanovena na 4 roky. Tato délka odpovídá cílům a obsahu studia, z nich vyplývající studijní zátěži a zisku požadovaných znalostí, dovedností a kompetencí absolventa. Program je unikátní tím, že využívá expertů a dislokační blízkosti fakult tří brněnských univerzit. Při vysoce odborné profilaci svých studentů spolupracuje Katedra kompozice, dirigování a operní režie HF s odborníky v oblasti videa a multimediálních formátů a s teoretiky FaVU VUT a s pedagogy a vědeckými pracovníky Teorie interaktivních médií (TIM) ÚHV FF MU. Tento bakalářský program se ve své struktuře snaží pojmout co největší šíři multimediality a je tak mnohem rozsáhlejší, než je běžné u jiních specializací. Byl tedy od začátku koncipován jako čtyřleté studium. Bohužel minulá AK původní záměr redukovala rozhodnutím na 3 roky. Dodnes se proto potýkáme s problémem extrémní studijní zátěže studentů a mnohem menším prostorem pro jejich vlastní praktickou práci, která je zásadní pro výstupy ze studia ve formě realizací školních autorských projektů. Při tomto nezbytném přechodu z původního bakalářského oboru Multimediální kompozice na studijní program Multimediální tvorba jsme připravili podklady pro akreditaci v původním rozsahu 4 let studia, zohledňující všechny cenné dosavadní zkušenosti z organizace výuky i směřování profilu absolventů k předpokládané profesionální praxi a uplatnění na trhu práce.

Zdůvodnění:

- objem studia. SP zahrnuje hudbu, pohyb, dramatické i výtvarné umění, tedy potřebuje prostor pro nutné zvládání teoretických aspektů každého média, jejich tvůrčí uchopení a umět je propojovat do komplexního multimediálního díla. Je neodůvodnitelné, aby některý umělecký druh byl vyloučen nebo redukován. Jde o program autorský, který vyžaduje značný prostor pro samostatnou uměleckou tvůrčí práci. Při tříleté variantě studia a dodržení kontaktní výuky je tento tvůrčí prostor neúnosně restringován.

- návaznosti jednotlivých médií. Výuka v rámci jednoho ročníku probíhá vždy ve dvou paralelně probíraných uměleckých druzích (jedním je hudba, která celé studium prostupuje, proto je obor na HF). Vazba na specializované laboratoře a jednotlivá pracoviště omezuje ve tříletém studiu prostor pro realizaci náročnějšího závěrečného projektu a funkčně často vede k formálním řešením.

- specifický aspekt charakteristický pro tvorbu multimediálního díla je týmovost. Tento přístup vyžaduje postupné vedení studentů ke spolupráci v týmu a dostatečnou časovou i prostorovou dotaci na přípravu i dodatečný trénink participantů z jiných oborů, tedy mezidruhovou komunikaci.

- čtyři roky bakalářského studia jsou v nabídce uměleckých studijních programů ostatních škol a fakult standardní. Bakalářský studijní program svým zaměřením postavený na hudebním kontextu a obsahem srovnatelný s předkládaným programem Multimediální tvorba je, ale v ČR ojedinělý.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem předloženého programu je příprava aktívních umělců pro samostatnou autorskou tvůrčí činnost v oblasti kultury, kreativního průmyslu a mezinárodního uměleckého provozu. Všechny aspekty programu, uvedené dále v rámci jednotlivých standardů, úzce souvisí s posláním JAMU, stávajícím Dlouhodobým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti HF na období 2016–20 i s prioritami připravované strategie dalšího rozvoje pro 2020-25.

  Doba studia je pro jednotlivé typy studijních programů stanovena v souladu s §45 - §47 Zákona o VŠ a s vnitřními předpisy JAMU. Standardní doba bakalářského studia v programu Multimediální tvorba je po několikaletých zkušenostech stanovena na 4 roky. Tato délka odpovídá cílům a obsahu studia, z nich vyplývající studijní zátěži a zisku požadovaných znalostí, dovedností a kompetencí absolventa. Program je unikátní tím, že využívá expertů a dislokační blízkosti fakult tří brněnských univerzit. Při vysoce odborné profilaci svých studentů spolupracuje Katedra kompozice, dirigování a operní režie HF s odborníky v oblasti videa a multimediálních formátů a s teoretiky FaVU VUT a s pedagogy a vědeckými pracovníky Teorie interaktivních médií (TIM) ÚHV FF MU. Tento bakalářský program se ve své struktuře snaží pojmout co největší šíři multimediality a je tak mnohem rozsáhlejší, než je běžné u jiních specializací. Byl tedy od začátku koncipován jako čtyřleté studium. Bohužel minulá AK původní záměr redukovala rozhodnutím na 3 roky. Dodnes se proto potýkáme s problémem extrémní studijní zátěže studentů a mnohem menším prostorem pro jejich vlastní praktickou práci, která je zásadní pro výstupy ze studia ve formě realizací školních autorských projektů. Při tomto nezbytném přechodu z původního bakalářského oboru Multimediální kompozice na studijní program Multimediální tvorba jsme připravili podklady pro akreditaci v původním rozsahu 4 let studia, zohledňující všechny cenné dosavadní zkušenosti z organizace výuky i směřování profilu absolventů k předpokládané profesionální praxi a uplatnění na trhu práce.

  Zdůvodnění:

  - objem studia. SP zahrnuje hudbu, pohyb, dramatické i výtvarné umění, tedy potřebuje prostor pro nutné zvládání teoretických aspektů každého média, jejich tvůrčí uchopení a umět je propojovat do komplexního multimediálního díla. Je neodůvodnitelné, aby některý umělecký druh byl vyloučen nebo redukován. Jde o program autorský, který vyžaduje značný prostor pro samostatnou uměleckou tvůrčí práci. Při tříleté variantě studia a dodržení kontaktní výuky je tento tvůrčí prostor neúnosně restringován.

  - návaznosti jednotlivých médií. Výuka v rámci jednoho ročníku probíhá vždy ve dvou paralelně probíraných uměleckých druzích (jedním je hudba, která celé studium prostupuje, proto je obor na HF). Vazba na specializované laboratoře a jednotlivá pracoviště omezuje ve tříletém studiu prostor pro realizaci náročnějšího závěrečného projektu a funkčně často vede k formálním řešením.

  - specifický aspekt charakteristický pro tvorbu multimediálního díla je týmovost. Tento přístup vyžaduje postupné vedení studentů ke spolupráci v týmu a dostatečnou časovou i prostorovou dotaci na přípravu i dodatečný trénink participantů z jiných oborů, tedy mezidruhovou komunikaci.

  - čtyři roky bakalářského studia jsou v nabídce uměleckých studijních programů ostatních škol a fakult standardní. Bakalářský studijní program svým zaměřením postavený na hudebním kontextu a obsahem srovnatelný s předkládaným programem Multimediální tvorba je, ale v ČR ojedinělý.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • má základní přehled o principech, metodách a historii oboru v jeho variabilitě a bohatosti multimediálních forem umělecké produkce a v širší škále jejich výrazových možností;
  • má dostatečný stupeň dovedností v oboru včetně zvládnutí základního okruhu tvůrčích postupů a kompozičních technik 20. století a schopností porozumět, případně i aplikovat poznatky vědy a vývoje v oblasti nových technologií;
  • má znalosti proměn společenských procesů, dějin umění a vývoje uměleckých směrů;
  • má dobré jazykové znalosti včetně orientace v hudební, výtvarné, divadelní a filmové terminologii;
  • má potřebný vhled do oblasti pedagogické práce: metodiky, didaktiky pedagogiky a psychologie pro základní umělecké vzdělávání;
  • má praktické zkušenosti získané prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí) popř. zkušenosti získané studijním pobytem v zahraničí;
  • má praktické organizační zkušenosti získané prací na školních projektech, inscenacích ve školním studiu a hudebně dramatické laboratoři a na mezinárodních festivalech.
 • Uplatnění absolventa

  HF JAMU má nastavena funkční pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů a délky výuky včetně samostatné přípravy, přičemž studijní plán je sestaven tak, aby umožňoval studentům osvojení nezbytných praktických dovedností a získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání. Jak už bylo uvedeno, součástí studijních plánů je i samotná umělecká tvorba a její veřejná prezentace.

  V rámci tvorby nových akreditačních spisů, které reflektují nezbytnou restrukturalizaci studijních plánů, byly pro každý studijní program zpracovány analýzy předpokládané uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

  Absolvent bakalářského studijního programu Multimediální tvorba se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  - autor děl multimediálního charakteru

  - autor internetových stránek

  - autor v oblasti audiovize

  - skladatel soudobé nebo scénické hudby, hudby pro počítačové hry a jiné experimentální formy umění

  - pedagog na nižších a středních stupních uměleckého vzdělávání (ZUŠ, gymnázium, konzervatoř, jiná střední odborná škola) v rámci nejrůznějších předmětů (multimediální tvorba, teorie multimédií a hudební kompozice, dějiny umění a hudby, audiovizuální tvorba apod.)

  - technolog nových médií a produkční projektů ve veřejném prostoru, v umělecké agentuře nebo souboru

  - organizátor, případně dramaturg festivalu multimediálního umění

  - tajemník uměleckého souboru, asistent ředitele divadla nebo kulturní a neziskové instituce

  - iniciátor vlastních agenturních aktivit.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Pro tvorbu studijních plánů je používán systém ECTS. Rozsah vyučující hodiny je 45 minut, přičemž pravidelná výuka jednotlivých předmětů je vesměs plánována jako dvouhodinová, tj. 90 minut. Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia. Systém studia směřuje k souhrnnému počtu minimálně 240 kreditů za 4 roky studia. Návrh studijního plánu je vytvářen tak, aby student mohl skladbou předmětů dosáhnout standardně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za jeden rok studia) s minimálním požadavkem 15 kreditů za semestr pro postup do další části studia. Studijní program Multimediální tvorba je realizován Katedrou kompozice, dirigování a operní režie na HF JAMU. Výuka je koncipována komplexně a kombinuje individuální kontaktní výuku, výuku praktickou a projektovou, při níž posluchači přímo získávají dovednosti a profesní návyky, ověřují své schopnosti i teoretické znalosti a realizují autorské projekty, díla nebo výkony, praktická cvičení, práci s textem, přednášky, také samostudium a další formy výuky.

  Povinné předměty zahrnují

  - předměty profilujícího základu studijního programu Multimediální tvorba v rámci hudebního umění, bakalářského stupně studia na HF JAMU,

  - předměty teoretického základu vybrané ze společné nabídky pro všechny studenty autorských oborů Katedry komponování, dirigování a operní režie a z nabídky Katedry hudebních a humanitních věd pro studijní programy celé Hudební fakulty a specializované předměty z nabídky partnerských fakult brněnských vysokých škol FF MU a FaVU VUT (na základě dlouhodobého memoranda o otevřenosti a spolupráci),

  - profilující předměty jsou nastaveny tak, aby směřovaly k úspěšnému zvládnutí absolutoria, tvořeného:

  - státní závěrečnou zkouškou prověřující znalosti vycházející zejména z předmětů zabývajících se dějinamy hudebního a výtvarného umění, teorií multimediální tvorby a teorií kompozice,

  - obhajobou kvalifikační bakalářské práce ve formě odborné eseje o rozsahu min. 20 normovaných stran textu bez příloh,

  - veřejným předvedením a obhajobou absolventského multimediálního výkonu/díla (projekt, kompozice, realizace ve veřejném prostoru apod.).

  Soubor povinných předmětů je navržen tak, aby výsledný součet kreditů za celkovou dobu studia byl vyšší než 120.

  Profilující základ dále rozšiřují povinně volitelné předměty zahrnují rozšiřující soubor předmětů, které rozvíjejí a doplňují obsah předmětů povinných s cílem zvýšit potřebné specializované odbornosti. Studenti si mohou volit jejich zařazení do studijního plánu konkrétního ročníku dle svých potřeb a časových nebo rozvrhových dispozic. Jejich nabídka je navržena tak, aby výsledný součet kreditů společně s povinnými předměty za celkovou dobu studia byl vyšší než 180.

  Volitelné předměty doplňují znalosti a dovednosti předmětů povinných i povinně volitelných a poskytují možnost je dále rozvíjet pomocí příbuzných předmětů. Počet předmětů je nezbytné volit tak, aby výsledný součet kreditů za předměty povinné, povinně volitelné i volitelné přesáhl požadovaných 240 kreditů za celé studium.

  Skupina volitelných předmětů je doplňována také o předměty ostatních programů HF JAMU a partnerských fakult FF MU a FaVU VUT.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Státní závěrečná zkouška ve studijním programu Multimediální tvorba se v bakalářském stupni studia skládá z:

  - veřejného předvedení a obhájení absolventského multimediálního výkonu/díla,

  - odevzdání a obhájení bakalářské práce ve formě odborné eseje o rozsahu min. 20 normovaných stran odborného textu bez příloh,

  - zkoušky z: Dějiny hudebního a výtvarného umění, Teorie multimediální tvorby a Teorie kompozice.

  Bakalářský absolventský výkon je tvořen realizací kompozice interdisciplinárního charakteru zpravidla ve formě komplexní a informačně obsažné hudebně-vizuální instalace, interaktivního prostředí, koncertního, filmového eventuálně divadelního představení apod. Technická i umělecká úroveň všech složek je výrazně propracovaná a sleduje současné umělecké trendy. Všechny parametry díla student konzultuje s vedoucím absolventského výkonu, případně s dalším odborným konzultantem nebo technologem. Konzultace se týkají složky hudební, výtvarné, pohybové a scénické, technické atd. Absolventský výkon může být realizován v Komorním sále HF, na chodbách budovy HF, v sále nebo zkušebnách DnO i v jiných vhodných prostorách (galerie, speciální prostor pro site specific instalace apod.). Časový rozsah je stanoven na minimálně 15 minut nezbytné pozornosti publika.

  Student absolventským výkonem prokazuje (kompetence):

  - základní dovednosti při tvorbě autonomních děl současného umění v různých formách za užití adekvátních výrazových prostředků,

  - vysokou míru dovednosti při aplikaci různých stylů soudobé tvorby 20. století v rámci vlastních konceptů,

  - schopnost realizovat projekty na celostátní úrovni, využívající různých technologických postupů z oblasti multimediální tvorby komplexního díla, uplatnitelné v profesionální produkci aktuálního uměleckého provozu,

  - dispozice pro spolupráci v rámci užitné tvorby z oblasti kreativního průmyslu, schopnost týmové práce při realizaci představení, koncertu, filmu, instalace nebo realizace ve veřejném prostoru.

  Součástí hodnocení absolventského výkonu je profil absolventa vypracovaný vedoucím absolventského výkonu, písemný posudek oponenta absolventského výkonu, obhajoba absolventského výkonu u státní závěrečné zkoušky a případná zpětná vazba zúčastněných posluchačů a diváků (zejména ze strany odborné veřejnosti).

  V procesu hodnocení absolventského výkonu je brán zřetel na následující kritéria:

  - obsahová stránka projektu a její zapojení do kontextu současného umění,

  - kreativita uměleckého ztvárnění,

  - adekvátní využití hudebních, vizuálních, pohybových atd. prostředků z hlediska technického i výrazového,

  - koordinace jednotlivých složek projektů z hlediska sémiotického,

  - zvládnutí organizační stránky projektu a spolupráce s eventuálními členy tvůrčího týmu.

  Témata závěrečných prací reflektují výzkum v oblasti forem umění spadajících do široké oborové skupiny „Time Based Art“. Vedle tradičních uměleckých postupů také mapování mezních žánrů v soudobé umělecké tvorbě a zkoumání možností využívání jejich výrazových prostředků na pozadí informačních technologií, integrovaných a počítačových systémů a rozvíjející se digitální kultury. Propojování interpretačních i autorských principů tvorby, směřující k formování nového a svébytného uměleckého výrazu umožňuje formulování autentického tvůrčího programu budoucího absolventa.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi bakalářského stupně studia mohou pokračovat v magisterském stupni studia ve studijních programech navazujících jako Multimediální tvorba nebo Skladba nebo v dalších příbuzných studijních programech s multimediálním zaměřením v nabídce jiných škol a uměleckých fakult.

Základní údaje

Zkratka
Komp:B
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
BcA.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

5
počet aktivních studentů

Hudební fakulta
Program zajišťuje
Garant programu