Představení studijního programu

Základním předpokladem pro přijetí ke studiu je talent, schopnost tvůrčí představivosti a kreativního uplatňování nabytých znalostí a dovedností. Uchazeč prokáže u přijímacích zkoušek své znalosti oboru na úrovni posluchače odborné střední školy (konzervatoře, hudebního gymnázia), má hluboký dlouhodobý zájem o jeho vývoj, spojený se širším přehledem o dění v oblasti kultury obecně. Uchazeč by měl ovládat hru na hudební nástroj nebo elektronický přístroj určený k hudební produkci, umí využívat současné počítačové a informační technologie a je aktivní ve vyhledávání příležitostí k uplatnění vlastního názoru v autorské prezentaci.

Podmínkou je ukončené středoškolské eventuálně vysokoškolské vzdělání.

Při přijímacím řízení se posuzuje:

- odborná připravenost - pro specializace Kompozice schopnosti vytvořit na místě krátké kompoziční studie na základě jednoduchých zadání, týkajících se jednotlivých hudebních parametrů (např. tónových výšek, organizovaných modálně, seriálně, s využití mikrointervalů, tvorba souzvuků, kompozice rytmických struktur invenčně, na základě číselných řad, náhodnostními metodami apod., rozvržení zvukových barev v rámci studie atd.) a orientační písemná zkouška z harmonie, kontrapunktu a sluchové analýzy; pro specializaci Kompozice scénické a filmové hudby je naopak prověření znalosti harmonie, kontrapunktu, sluchových dispozic apod. klíčové a realizace krátkých kompozičních studií je zaměřena spíše na harmonicko-melodický sloh než na pokud možno inovativní způsoby tvorby; v případě Kompozice elektroakustické hudby budou prověřovány znalosti způsobů tvorby syntetického zvuku, možnosti elektroakustických nástrojů, znalost vybavení elektroakustického studia, hudebního softwaru a hardwaru apod.,

- pro studijní zaměření spíše na „klasickou“ kompozici a scénickou a filmovou hudbu formou ústní zkoušky znalost všeobecné hudební nauky, harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, nauky o hudebních nástrojích a dějin hudby atd. v rozsahu učební látky konzervatoře, a také úroveň hry na klavír v rozsahu učební látky min. dvou cyklů ZUŠ,

- orientace v současném hudebním dění v oblasti odpovídající specializace i z hlediska všeobecných znalostí jiných druhů umění.

- předložené partitury (u specializace na elektroakustickou hudbu nahrávky) vlastní tvorby různých forem a obsazení (u partitur se posuzuje i jejich formální vybavení, u vokálních skladeb přiložené texty). Předpokládá se schopnost analyzovat vlastní skladby a informativně je (v případě psaných partitur) zahrát na klavíru nebo jiném hudebním nástroji. Uchazeči mohou předložit i své práce hudebně teoretické.

- úroveň všeobecných vědomostí formou písemného testu,

- úroveň a výsledky dosavadního studia,

- úroveň jazykové připravenosti uchazeče

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit absolventa:

  s komplexním přehledem o problematice oboru v jeho variabilitě multimediálních forem umělecké produkce a v celé škále jejich výrazových možností, s vysokým stupněm uměleckých i technických dovedností v oboru na úrovni počátku 21. století, ale i schopností aplikovat nejnovější poznatky vědy a vývoje v oblasti nových technologií,

  s hlubokými znalostmi proměn společenských procesů, dějin umění a vývoje uměleckých směrů,

  s dobrými jazykovými znalostmi včetně orientace v hudební, výtvarné, divadelní a filmové terminologii,

  s dostatečným vhledem do oblasti pedagogické práce: metodiky, pedagogiky a psychologie,

  s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí) popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí,

  s praktickými organizačními zkušenostmi získanými prací na školních projektech, inscenacích ve školním studiu a hudebně dramatické laboratoři a na mezinárodních festivalech.

  Předpokládané možnosti uplatnění v praxi jsou závislé na individuálním zaměření absolventa.

  Absolvent je během studia v kontaktu se zahraničními odborníky z nejrůznějších oblastí, souvisejících s oborem.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • je informován o nejrůznějších stylech tzv. soudobé vážné hudby počátku 21. století a hudby scénické a filmové (absolventi obou specializací se do značné míry orientují i v protilehlé specializaci),
  • absolventi zmíněných specializací mají hluboké znalosti v oblasti instrumentálních možností hudebních nástrojů a nejrůznějších obsazení,
  • má hluboké znalosti o principech tvorby syntetického zvuku (na dostatečné rovni i u specializací Kompozice a Kompozice scénické a filmové hudby),
  • prokazuje důkladnou znalost v oblasti technologií a přístrojů pro postprodukci a prezentaci výstupů,
  • je informován o hudební historii, estetice a vývoji uměleckých směrů včetně orientace v zahraniční literatuře
  • nabytím komplexních znalostí na úrovni soudobého stavu poznání v oboru je připraven k originálnímu využívání a rozvíjení myšlenek, postojů a tvůrčí aktivity
  • je informován o možnostech kreativního nebo teoretického přesahu do dalších oborů,
  • je seznámen s principy pedagogické práce a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky daného studijního oboru, orientuje se v sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů,
  • ovládá základní problematiku autorských práv a jejich užití,
  • má základní znalosti z oblasti public relations
  • zná klíčové finanční, obchodní a právní aspekty hudební profese.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  - skladatel tzv. vážné hudby

  - skladatel elektroakustické hudby

  - skladatel tzv. scénické a filmové hudby

  - hudební režisér při záznamu hudby v rozhlasu, televizi, na CD atd.

  - pedagog na všech stupních hudebního vzdělávání (ZUŠ, konzervatoř, vysoká škola) v rámci nejrůznějších předmětů (kompozice, teorie kompozice, hudební nauka, dějiny hudby atd.).

  Absolvent se může uplatnit v těchto relevantních profesích:

  - hudební dramaturg v divadlech všech typů a kulturních institucích

  - hudební dramaturg uměleckého souboru

  - hudební dramaturg v umělecké agentuře

  - hudební dramaturg festivalu

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

  Systém studia směřuje k souhrnnému počtu minimálně 300 kreditů za všech pět let studia, student musí skladbou předmětů dosáhnout minimálně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za jeden rok studia).

  Povinné předměty zahrnují:

  - profilující předměty pro hudební umění, páteřní pro všechny programy magisterského stupně studia na HF JAMU,

  - profilující předměty pro specializace Kompozice, Kompozice elektroakustické hudby a Kompozice scénické a filmové hudby, které jsou nastaveny tak, aby směřovaly k úspěšnému zvládnutí absolutoria, tvořeného Státní závěrečnou zkouškou z otázek, vycházejících zejména z předmětu Teorie kompozice, kvalifikační práce a absolventského projektu:

  - pro specializaci Kompozice realizace zpravidla skladba pro symfonický orchestr nebo vokálně- instrumentální dílo (komorní opera apod.) v rozsahu min. 15 minut,

  - pro specializaci Kompozice elektroakustické hudby rozsáhlejší vícekanálová elektroakustická skladba ze záznamu nebo provedená živě jedním nebo více interprety eventuálně s podílem akustických nástrojů nebo hlasu s úrovní propracovanosti na úrovni absolventské orchestrální skladby specializace Kompozice v rozsahu min. 30 min.,

  - pro specializaci Kompozice scénické a filmové hudby kompletní hudební a ruchová složka k celovečernímu filmu nebo hudba a ruchy k celovečernímu divadelnímu představení, celovečerní multimediální představení, komorní opera nebo balet apod. Soubor povinných předmětů je navržen tak, aby výsledný součet kreditů byl vyšší, než 150.

  Povinně volitelné předměty zahrnují rozšiřující soubor předmětů, které rozvíjejí a doplňují obsah předmětů povinných s cílem zvýšit potřebné specializované odbornosti. Je navržen tak, aby výsledný součet kreditu byl vyšší než 75.

  Volitelné předměty doplňují znalosti a dovednosti předmětů povinných i povinně volitelných a poskytují možnost je dále rozvíjet pomocí příbuzných předmětů. Počet předmětů je nezbytné volit tak, aby výsledný součet kreditů za předměty povinné, povinně volitelné i volitelné přesáhl požadovaných 300 kreditů za celé studium.

  Skupina volitelných předmětů je doplňována také o předměty ostatních programů HF JAMU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi magisterského stupně studia mohou pokračovat v doktorském studijním programu Kompozice a teorie kompozice.

Základní údaje

Zkratka
KompM:M5
Typ
magisterský
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
5 roků
Vyučovací jazyk
čeština čeština

18
počet aktivních studentů

Hudební fakulta
Program zajišťuje