DDBL407 Rozhlasová hra a její režie

Faculty of Theatre
Summer 2020
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (lecturer)
MgA. Mgr. Lukáš Kopecký (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je obeznámit studenty režie a dramaturgie s principy a specifiky dramaturgického a režijního uchopení rozhlasové hry.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen analyzovat nahrávku rozhlasové hry jak z hlediska dramaturgického tak režijního uchopení, bude mít přehled o základních tendencích ve vývoji rozhlasové hry, bude mít představu o technických možnostech režijní realizace rozhlasové hry.
Syllabus (in Czech)
  • Studenti dramaturgie a režie by měli být v průběhu semináře obeznámeni s různými přístupy k tvorbě rozhlasové hry jak z hlediska dramaturgické přípravy a autorské tvorby tak z hlediska režijní realizace. Zájem se soustředí na analýzu textů a nahrávek především současné tvorby jak z domácí oblasti tak toho nejzajímavějšího ze zahraniční produkce (hry ze soutěží PRIX EUROPA, PRIX ITALIA - BBC, rozhlasové stanice německé jazykové oblasti, Norsko atd.). Na analytickou část navazuje praktická dílna věnovaná režijní realizaci vybraných textů.
Literature
  • .Czech: O rozhlasové hře. info
  • Štěrbová, Alena: Rozhlas a slovesné umění. Olomouc, UP 1976. info
  • Štěrbová, Alena: Rozhlasová inscenace. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 1995. info
  • SCHULZOVÁ, Eva. Původní česká rozhlasová hra po roce 1989. In Výběrová řada doktorských prací. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 207 pp. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-7460-064-7. info
Teaching methods (in Czech)
Samostatná četba scénářů a poslech nahrávek a následný seminář s rozpravou nad připravenou analýzou.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě práce v semináři a dodaných seminárních prací.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2020/DDBL407