HF0002z Algoritmická kompozice I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 11:50–13:25 113
Předpoklady
Úspěšné složení přijímacích zkoušek.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nejdříve vymezit základní pojmy z oblasti počítačem podporované algoritmické kompozice, jakými jsou algoritmická kompozice, počítačová hudba, generativní kompozice aj. , dále předestřít krátký přehled historie výpočetní techniky a softwaru pro tvorbu počítačových kompozic, představit návrh systemizace tohoto typu aplikací, způsoby využití takto vzniklého hudebního materiálu, a nakonec demonstrovat hlavní skupiny programů konkrétními příklady. V zimním semestru budou podrobněji popsány aplikace, realizující přesně zadaná vstupní data, a programy, využívající principu náhody.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• definovat základní pojmy z oblasti počítačem podporované algoritmické kompozice a kompozice hudby pomocí počítače obecně,
• popsat historii a technické prostředky tohoto druhu hudební tvorby,
• systemizovat programy a programovací jazyky pro tvorbu hudby,
• vymezit způsoby využití takto vzniklého hudebního materiálu,
• charakterizovat některé aplikace a jejich využití z oblasti programů, realizující přesně zadaná vstupní data, a programů,
využívající principu náhody.
Osnova
 • Vymezení základních pojmů (definice kompozice, vztah hudby a matematiky, algoritmus a algoritmická kompozice).
 • Využití počítačů v hudbě, kompozice hudby pomocí počítače.
 • Počítačem podporovaná algoritmická kompozice (historie, stručný přehled některých kompozičních programů).
 • Návrh systemizace programů pro počítačem podporovanou algoritmickou kompozici.
 • Způsoby využití takto vzniklého hudebního materiálu.
 • Podrobnější přehled vybraných kompozičních programů:
 • programy, realizující přesně zadaná vstupní data,
 • programy, využívající principu náhody (pro tvorbu autonomní soudobé hudby, tvorbu evoluční hudby, generativní hudby, skladeb v určitém stylu tzv. vážné hudby, ve stylu tzv. populární hudby, programy s neobvyklým ovládáním).
Literatura
 • VAIL, Mark. The Synthesizer: A Comprehensive Guide to Understanding, Programming. Oxford: Oxford University Press, 2014.
 • DANNENBERG, Roger B. The Canon Score Language. In Computer Music Journal, Vol. 13, No 1 (jaro 1989). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • BERG, Paul: PILE: A Language for Sound Synthesis. In Computer Music Journal, Vol. 3, No. 1 (jaro 1979). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • PRESSING, Jeff. Synthesizer Performance and Real-Time Technique . Oxford: Oxford University Press, 1992.
 • BERGER, Martin. 2003. CComP: Návod a příklad použití. Brno. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Fakulta informatiky.
 • ANDERSON, Dave P., KUIVILA, Ron. Formula: a programming language for expressive computer music. In Computer, Vol. 24, No. 7 (červenec 1991). IEEE. ISSN 0018-9162.
 • HILLER, Lejaren; ISAACSON, Leonard. Experimental Music: Composition with an Electronic Computer. Westport: Greenwood Press, 1979. ISBN 0313221588.
 • RŮŽIČKA, Rudolf, GERBRICH, Josef. Hudba vytvořená pomocí počítače (computer music) - algoritmizace, programování, zápis, reprodukce. In Matematika a hudba. Bratislava: Veda, 1997.
 • MATHEWS, Max. The Digital Computer as a Musical Instrument. In Science [online] [cit. 14. 4. 2016]. Dostupné z: http://www.sciencemag.org/content/142/3592/553
 • DLOUHÝ, Dan: Počítačem podporovaná algoritmická kompozice. Brno: Vydavatelství JAMU, 2018. 978-80-7460-141-5.
 • SHIMAZU, Takehito. The History of Electronic and Computer Music in Japan: Significant Composers and Their Works. In Leonardo Music Journal (4). Massachusetts: MIT Press, 1994.
 • ROADS, Curtis. Composing Electronic Music: A New Aesthetic. Oxford University Press, 2015.
 • FORRÓ, Daniel. Počítače a hudba. Praha: Grada, 1994.
 • ABBOTT, Curits. A Software Approach to Interactive Processing of Musical Sound. In Computer Music Journal, Vol. 2, No 1 (červenec 1978). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • WIGGINS, Geraint, A. Computer Models of Musical Creativity: A Review of Computer Models of Musical Creativity by David Cope. In Literary and Linguistic Computing 23 (1), 2007.
 • KAVAN, Jan. Pure Data – platforma pro tvorbu interaktivního díla. Brno: Vydavatelství JAMU, 2013. ISBN 978-80-7460-033-3.
 • DANNENBERG, Roger B. Software Support for Interactive Multimedia Performance. In Proceedings The Arts and Technology 3 [online]. (duben 1991), New London: Connecticut College, 1991 [cit. 23. 8. 2016]. Dostupné z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/down
 • LUDVOVÁ, Jitka. Matematické metody v hudební analýze. Praha: Editio Supraphon, 1975.
Výukové metody
Přednáška. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za písemné nebo ústní přezkoušení získaných znalostí a vypracovaný úkol, demonstrující teoretickou reflexi některého z popisovaných témat.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF0002z