H60210z Cultural Project

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/1/4. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Eva Dittrichová (lecturer)
MgA. Barbora Mikolášiková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
each even Monday 15:10–16:45 006
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60210l Cultural Project )
Uzavřený 1. ročník studia. Absolvování kurzu H60209l Kulturní projekt - umělecké zastupování.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavním cílem předmětu je realizovat praktické výstupy v rámci modelového prostředí a principů uměleckého zastupování formou spolupráce s vybraným interpretem / souborem HF JAMU. Výstupem spolupráce je realizace společné závěrečné tvůrčí aktivity týmu.

Mezi cíle dále patří:

• Osvojit si vybrané dovednosti uměleckého zastupování
• prakticky experimentovat a kreativní návrhy prakticky realizovat v podobě originálních výstupů
• rozšiřovat si dovednosti v oblasti komunikace v tvůrčím týmu interpret / manažer
• posílení vzájemného respektu spolupracujících studentů

Svůj vlastní zvolený postup přípravy studenti průběžně konzultují s pedagogem, během semestru vytvoří a realizují vlastní skupinový event / aktivitu / koncert/ apod. V rámci aktivity dochází ke kolokviu, kde jsou prezentovány klauzurně konečné výstupy a výsledky projektu (kurzů H60209l Kulturní projekt - umělecké zastupování & H60210z Kulturní projekt - umělecké zastupování).
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:

• definovat základní předpoklady a limity projektu,
• připravit a realizovat společnou týmovou aktivitu / event / koncert,
• identifikovat a analyzovat tvůrčí ambice své i partnerů tvůrčího týmu,
• prezentovat a diskutovat své návrhy k řešení projektu se členy svého týmu i pedagogem předmětu,
• sepsat a odevzdat závěrečnou dokumentaci projektu.
Syllabus (in Czech)
  • 1. úvodní schůze
  • 2. domluva konkrétní podoby společné aktivity, termínu, harmonogramu příprav a hl. milníků
  • 3. konzultace průběžných výsledků
  • 5. prezentace všech výsledků v rámci závěrečného kolokvia a odevzdání závěrečné projektové dokumentace
Literature
    recommended literature
  • SCHNEIDEWIND, Petra a Martin TRÖNDLE. Selbstmanagement im Musikbetrieb: Handbuch fur Musikschaffende. Bielefeld: Transcript, c2003. ISBN 3899421337
  • FITTERMAN RADBILL, Catherine. Introduction to the music industry: an entrepreneurial approach. Second edition. Abingdon, Oxon: Routledge, 2017. ISBN 9781138924819
Teaching methods (in Czech)
Týmová setkání, porady, vlastní tvůrčí práce a realizace výstupů, prezentace výsledků projektu.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě realizace společné aktivity a odevzdání závěrečné projektové dokumentace.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2024.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60210z