H60069z Philosophy of Arts I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 12:40–14:15 205
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně složená přijímací zkouška do magisterského studia u studentů navazujícího programu, u studentů tzv. dlouhého magisterského studia (pětiletého) bez podmiňujících předpokladů.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 23 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim is to understand the origins and the context of the development of European art in the context of the development of European culture, philosophy and general social history.
Learning outcomes
-Define basic stylistic and stylistic tendencies in European art
-Characterize basic means of expression of individual types of art in a given style and style
-To bring this information into the wider contexts of cultural and social development in Europe
Syllabus
 • 1. Definition of basic terms - introduction to systematic issues Art, philosophy, aesthetics, art theory, means of expression in art, ars and techne as basic creative principles. Extensive and intensive transitions in art (concept of J. Volek).
 • 2. Philosophy and thought context of the ancient world Definition and characteristics of periods; contemporary philosophical and aesthetic approaches (cosmological, anthropomorphic and psychological, mimesis), main personalities of philosophy and aesthetics (Pythagoreans; Socrates, Plato, Aristotle).
 • 3. Ancient art Comparison of three development stages of antiquity in the field of art: archaic, Attic and Hellenistic periods; development in the field of individual art forms; architecture and building orders – Doric, Ionic, Corinthian, sculpture, dramatic arts, music.
 • 4. Medieval art Definition and characteristics of the period, typical features, conflicting relationship to antiquity; the most important personalities from the point of view of the philosophy of art, Tertullianus, Chrysostomos, Augustine, Boëthius, Aquinas.
 • 5. Romanesque art Definition and characteristics of the historical period, philosophical and aesthetic contexts. Definition of the Romanesque style and its manifestations in architecture and other types of art.
Literature
  required literature
 • VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky. Praha : 1969. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. Praha 1977-1984. info
  not specified
 • HAUSER, A. Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
 • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. Praha 2000. info
 • Umění světa. Antické umění. Gotické umění. Praha 1970, 1973. info
 • LAROUSSE. Umění a lidstvo. info
Teaching methods
Lecture. Seminar.
Lecture, seminar discussion, analysis of A/V materials.
Assessment methods (in Czech)
Metody hodnocení: ZS: Zápočet. Vyhodnocení písemného testu.
LS (dějiny umění I): Zkouška. Vyhodnocení ústní rozpravy.
Další požadavky pro získání atestu:
Úspěšné absolvování zápočtového testu/ústní zkoušky.
Podmínky pro připuštění k zápočtovému testu/zkoušce:
Docházka a ISP:
-Veškeré hodiny neabsolvované kontaktní formou je potřeba nahradit samostudiem spočívajícím ve studiu zadané literatury (příp. poslechu doporučených ukázek).
-Povinné položky pro samostudium odborné literatury jsou v návaznosti na konkrétní výukové hodiny (resp. v nich probrané tematické okruhy) uvedeny v Metodické opoře, která je zavěšena v IS JAMU, a to jako „Základní literatura“.
-Pro udělení atestu na konci ZS/LS je potřeba před absolvováním zápočtového testu/ústní zkoušky předložit seznam prostudované literatury uvedené v Metodické opoře, která se vztahuje k příslušným hodinám neabsolvovaným kontaktní formou (elektronicky na adresu lyko@jamu.cz), a to nejpozději jeden týden před absolvování zápočtu/zkoušky).
Seznam musí zahrnovat:
a) jméno a příjmení studenta,
b) studijní obor a název předmětu (Dějiny umění I/Dějiny umění II),
c) přehled hodin neabsolvovaných kontaktní formou (uvedením konkrétního data příslušené hodiny),
d) seznam minimálně dvou položek prostudované literatury z každého okruhu, který nebyl studentem absolvován kontaktní formou výuky (v Metodické opoře označeno jako „Základní literatura“). Literatura musí být uvedena v plné citaci dle normy ČSN ISO 690.
-Ověření znalostí uvedených v zadané literatuře bude součástí zápočtových testů (Dějiny umění I ZS, Dějiny umění II ZS, LS), resp. součástí rozpravy v rámci ústní zkoušky (Dějiny umění I, LS).
-Přehled probrané látky v konkrétních hodinách bude průběžně evidován v prezenční listině a před začátkem zkouškového období daného semestru též zaslán všem studentům hromadným e-mailem.
-ISP: o ISP formou oficiální žádosti (na příslušeném formuláři) je potřeba žádat v těch případech, kdy student již na počátku semestru ví, že nebude moci splnit kontaktní docházku alespoň v částečné míře, tj. zejména z důvodu studijní stáže, fixního pracovního úvazku v době konání výuky, dlouhodobých zdravotních důvodů apod.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60069z