HF1002z Introduction in Music Therapy

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
0/1/3. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
each even Tuesday 9:20–10:55 208, except Mon 19. 12., except Tue 20. 12., except Wed 21. 12., except Thu 22. 12., except Fri 23. 12.
Prerequisites (in Czech)
! EVER ( HF1002l Úvod do muzikoterapie )
Předmět je jednosemestrální. Studenti jej absolvují buď v zimním, nebo v letním semestru.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 6/15, only registered: 0/15
Course objectives (in Czech)
Seznámit studenty se základními možnostmi využití muzikoterapie v praxi.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- definovat, kdo je muzikoterapeut a jaké jsou na toto povolání kladeny nároky v ČR
- vyjmenovat možnosti využití muzikoterapie v praxi
- využít vybrané muzikoterapeutické metody a techniky v praxi
Syllabus (in Czech)
  • Muzikoterapie: definice pojmu.
  • Kdo je a kdo není muzikoterapeut?
  • Historie muzikoterapie a aktuální trendy.
  • Uplatnění muzikoterapie v různých oborech (zdravotnictví, školství, sociální práce, psychoterapie…).
  • Praktické ukázky vybraných muzikoterapeutických metod.
Literature
  • Šimanovský, Z. (2011). Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha: Portál.
  • Kantor J., Lipský, M., Weber, J. a kol. (2009). Základy muzikoterapie. Praha: Grada.
  • Gerlichová, M. (2014). Muzikoterapie v praxi. Praha: Grada.
Teaching methods (in Czech)
Předmět probíhá formou blokové výuky (jednou za 14 dní).
Předmět je koncipován jako sebezkušenostní.
V rámci cvičení je využíván nácvik dovedností, práce ve skupině, samostatná práce studentů, ukázky kazuistik, diskuse, videoukázky a další.
Assessment methods (in Czech)
Splněná docházka 80%, tedy absence maximálně na 1 výukovém bloku. Další zameškané hodiny (tzn. absence na 2 a více blocích) nelze nahradit jinou formou - v předmětu jde o nácvik dovedností.
Splněné domácí úkoly.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Předmět je jednosemestrální, lze zapsat pouze v jednom semestru studia
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2023, Winter 2024.
  • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/HF1002z