H73067z Absolventský projekt

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Barbora Mikolášiková (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 15:10–16:45 006/A
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu Projektový management a Projektový management v kultuře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
CÍL
Dvousemestrální předmět Absolventský projekt se zaměřuje na praktickou aplikaci znalostí a dovedností nabytých v rámci předmětů bakalářského stupně studia (management a vedení lidí, projektové řízení, marketing, fundraising, ekonomika, psychologie, právo ad.) při přípravě, realizaci a hodnocení absolventského projektu. Jeho cílem je vést studenta tak, aby byl schopen kvalitně a komplexně zpracovat projektový záměr svého bakalářského absolventského projektu, tento projektový záměr rozpracovat do projektového plánu, zrealizovat jej a kvalifikovaně tuto realizaci vyhodnotit a zdokumentovat (jak po obsahové, tak formální stránce). Druhým cílem předmětu je poskytnout studentům možnost diskutovat o svých absolventských projektech, tříbit si schopnost argumentovat a konstruktivně připomínkovat projekty ostatních a prezentovat výsledky své práce.

DESKRIPTORY
DOVEDNOSTI
Student umí:
- aplikovat znalosti a dovednosti nabyté během bakalářského stupně studia při přípravě, realizaci a hodnocení absolventského bakalářského projektu, kterým jsou různé typy kulturních projektů (hudební festival, série hudebních koncertů, hudební turné ad.) realizovaných buď v rámci fakulty, nebo mimo ni,
- aplikovat při zpracování projektového záměru, průběžné zprávy a projektové dokumentace absolventského bakalářského projektu relevantní analýzy, techniky a nástroje projektového řízení, týmové spolupráce a kreativní postupy,
- prezentovat a diskutovat své návrhy a postupy řešení absolventského projektu s pedagogem předmětu a ostatními studenty,
- reflektovat vlastní výkon na absolventském projektu, včetně zhodnocení svého působení v rámci projektového týmu, analyzovat a vyhodnotit projektové záměry, průběžné zprávy a projektové dokumentace absolventských projektů svých spolužáků.

ZPŮSOBILOSTI
Student je schopen:
- uvést do vzájemných souvislostí teorii a praxi svého oboru – hudební produkce,
- volit při zpracování projektového záměru, průběžné zprávy a projektové dokumentace absolventského bakalářského projektu relevantní analýzy, techniky a nástroje projektového řízení, týmové spolupráce a kreativní postupy,
- společně s projektovým týmem definovat úkoly související s absolventským projektem, naplánovat je v čase a rozdělit mezi jednotlivé členy týmu,
- pracovat systematicky se svým časem, definovat vlastní úkoly a aktivity,
- plnit zadané úkoly s ohledem na stanovené termíny i potřeby ostatních členů týmu,
- komunikovat s týmem, diskutovat navržená řešení a dojít k společnému konsensu,
- kriticky a samostatně nastudovat klíčové i doplňující materiály a prameny zadané pedagogem.
Osnova
 • Obsahem předmětu jsou:
  - Koučování zpracovávání projektových záměrů bakalářských absolventských projektů, jejich realizace a evaluace.
  - Řízené diskuse vztahující se k prezentovaným výstupům předmětu (projektový záměr v zimním semestru, dokumentace absolventského výkonu v letním semestru).
  - Mentoring zaměřený na formální a obsahové náležitosti projektových záměrů a dokumentace bakalářských absolventských projektů.
Literatura
  doporučená literatura
 • KIRITZ, N.J.: Plánování projektů a jeho písemná forma, 1998. info
 • Verhaar, Jan: Project Management, A Professional Approach to Events. ISBN-13: 9789085060291. info
 • JEŽKOVÁ, Zuzana, Hana KREJČÍ, ŠVEC JAROSLAV a Branislav LACKO. Projektové řízení. Jak zvládnout projekty. 2013, 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. info
 • KREJČÍ, Hana. Specifika uměleckých projektů. 2013, 80 s. ISBN 978-80-7460-050-0. info
  neurčeno
 • VŠETEČKA, Petr. Projektové myslenie. Sprievodca súborom znalostí (anglicko-slovenské vydanie). Sr: Všetečka Petr, 2015. ISBN 978-80-971982-1-3. info
 • DOLEŽAL, Jan, Jiří KRÁTKÝ a Ondřej CINGL. 5 kroků k úspěšnému projektu. 2013, 192 s. ISBN 978-80-247-4631-9. info
Výukové metody
FORMY VÝUKY
ZIMNÍ SEMESTR
Seminář, projektová výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4

LETNÍ SEMESTR
Seminář, projektová výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4

VÝUKOVÉ METODY
ZIMNÍ SEMESTR
Zimní semestr je zakončen zápočtem, jehož udělení je podmíněno 80% aktivní účastí v hodinách, zpracováním a prezentací projektového záměru bakalářského absolventského projektu a oponentur záměrů svých spolužáků, dodržením termínů a formátů odevzdávaných prací.
LETNÍ SEMESTR
Zápočet, jehož udělení je podmíněno 80% aktivní účastí v hodinách, zpracováním a prezentací projektové dokumentace bakalářského absolventského projektu a oponentur, dodržením termínů a formátů odevzdávaných prací.


Pedagog používá následující výukové metody:
- Diskusní metody
- Heuristické metody
- Metody vytváření dovedností
- Individuální a individualizovaná výuka
- Skupinová a kooperativní výuka
- Samostatná práce studentů
- Kritické myšlení
- Projektová výuka
- Učení v životních situacích
Metody hodnocení
ZIMNÍ SEMESTR
Zimní semestr je zakončen zápočtem, jehož udělení je podmíněno 80% aktivní účastí v hodinách, zpracováním a prezentací projektového záměru bakalářského absolventského projektu a oponentur záměrů svých spolužáků, dodržením termínů a formátů odevzdávaných prací.

LETNÍ SEMESTR
Zápočet, jehož udělení je podmíněno 80% aktivní účastí v hodinách, zpracováním a prezentací projektové dokumentace bakalářského absolventského projektu a oponentur, dodržením termínů a formátů odevzdávaných prací.

Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023, zima 2024.