H60288z Psychology I

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 8:30–9:15 205
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 60 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Obeznámit studenty se základními poznatky z oblasti obecné psychologie, metodologie, dějin psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student znát základní pojmy a metody z oblasti obecné a vývojové psychologie, metodologie, dějin psychologie a psychologie osobnosti. Naučí se, jak pracovat s nejnovějšími poznatky z oblasti psychologie a jak je vhodně implementovat do své profesní praxe i každodenního života.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Psychologie – předmět zkoumání. Přehled základních a aplikovaných psychologických disciplín s důrazem na hudební psychologii. 2. Metody psychologického výzkumu. 3. Dějiny psychologie: Významné psychologické směry 19. až 21. století 4. Psychologie osobnosti. 5. Kognitivní procesy. 6. Emocionální procesy. 7. Motivační procesy. Vůle. 8. Vývojová psychologie.
Literature
 • KOSTROŇ, Lubomír - MORÁVEK, Josef. Rozhovory o psychologii pro herce a muzikanty. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. info
 • FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Praha : Karolinum, 2007. info
 • HOLAS, Milan. Psychologie hudby v profesionální hudební výchově. Praha : AMU, 1998. info
 • HOLAS, Milan. Hudební nadání aneb otázky hudebně psychologické diagnostiky. Praha 1994. info
 • POLEDŇÁK, Ivan. Stručný slovník hudební psychologie. Praha : Supraphon, 1984. info
 • SEDLÁK, František. Základy hudební psychologie. Praha : SPN , 1990. info
 • Atkinson, R. : Psychologie, Portál 2003. info
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1996. info
 • Výrost, J. - Slaměník, I.: Sociální psychologie, Grada 1998. info
 • • Beyerstein, B. L. et al. (2010). 50 největších mýtů populární psychologie: Opravník obecně oblíbených omylů o lidském chování. Praha: Euromedia.
 • • Honzák, R. (2013). Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Praha: Vyšehrad.
 • • Cumminsová, D. (1995). Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál.
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou samostudia e-learningových podkladů k přednáškám a povinnou docházkou na cvičení. V rámci cvičení je využívána práce studentů ve skupině, samostatná práce studentů, přednášky, diskuse, videoukázky, nácvik dovedností, psychologické testy a další.
Assessment methods (in Czech)
K úspěšnému ukončení předmětu a získání zápočtu musí studenti splnit dvě podmínky: 1) Účast na cvičeních (alespoň 70%) 2) Zápočtový test (minimálně 60% správných odpovědí)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H60288z