H601853Nz Chamber Play I

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2/4. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (seminar tutor)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (seminar tutor)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (seminar tutor)
prof. ArtD. Peter Michalica (seminar tutor)
prof. MgA. František Novotný (seminar tutor)
prof. Jozef Podhoranský (seminar tutor)
doc. Mgr. Jan Řezníček (seminar tutor)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Štěpán Švestka (seminar tutor)
doc. Miloš Vacek (seminar tutor)
Mgr. Pavel Wallinger (seminar tutor)
MgA. Miroslav Zicha (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MgA. Miloslav Jelínek
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Předchozí znalosti interpretace komorní hudby, úspěšně složená přijímací zkouška do magisterského studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Hlavním cílem předmětu je interpretační praxe v ansámblech různého složení (duo, trio, kvarteto, kvinteto, sexteto, okteto, noneto popř. větší komorní celek), na jejímž základě student získává cenné zkušenosti v rozvíjení atributů ansámblové hry: intonační a barevná flexibilita vzhledem k ostatním nástrojům ansámblu, rytmická ukázněnost, vyváženost jednotlivých hlasů, schopnost vyjádřit pohybem nástup a tempo, dotváření vlastního interpretačního názoru a schopnost vzájemné komunikace členů komorního souboru.
Learning outcomes (in Czech)
Na základě praktické výuky v komorních ansámblech student ovládá základní atributy komorní hry:
- spolehlivě intonuje, zná intonační a barevné odlišnosti jednotlivých nástrojů;
- ovládá rytmus a je rytmicky přizpůsobivý;
- ovládá zásady komorního cítění (role jednotlivých hlasů);
- má povědomí o přístupu k interpretaci různých slohových epoch;
Na základě těchto zkušeností umí vést komorní ansámbl během zkoušek, ovládá základní techniku nástupů a dokáže pohybem naznačit tempo. Je komunikativní, otevřený a přístupný kritickým názorům ostatních členů ansámblu.
Syllabus (in Czech)
 • Rozvoj schopnosti dynamické, intonační a výrazové přizpůsobivosti, potřeba diferencované intonace v ansámblech rozličného typu, (smyčcový, s klavírem, s jinými nástroji).
 • Příklad výběru repertoáru:
 • Haydn, J.: Smyčcové kvartety ,,Skřivánčí" a ,,Kvintenquartet"
 • Mozart, W. A.: Dua pro housle a violu, klavírní tria, smyčcové kvartety
 • van Beethoven, L.: Výběr z kvartetů vyšších opusových čísel
 • Schubert, F.: Smyčcový kvartet č. 14 d moll "Smrt a dívka"
 • Brahms, J.: 3 kvartety, klavírní tria a kvartety – výběr.
 • Dvořák, A.: Kvartety ,,Americký" a ,,Slovanský"
Literature
  recommended literature
 • Turnbull, H.: The Guitar from the Renaissance to the Present Day. New York 1974
 • Ginzburg, L. S.: Istorija violončelnogo iskusstva. Muzgiz, Moskva 1950
 • Budiš, R.: Housle v proměnách staletí, Editio Supraphon, Praha 1975
 • Meier, A.: Konzertante Musik für Kontrabass in der Wiener Klassik. Worms 1969
 • Křístková, D.: Klavírní doprovod a komorní hra. Brno, JAMU 2001
Teaching methods (in Czech)
Hromadná výuka, koncertní vystoupení, seminář
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H601853Nz