HDH016z Barokní a klasicistní komorní hra II

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Jan Čižmář, Ph.D., M.A., B.A., dipl. um. (přednášející)
MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA (přednášející)
Michaela Šikulová Ambrosi, Ph.D., MMus (přednášející)
MgA. Marek Štryncl (přednášející)
Mgr. Irena Troupová (přednášející)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování 1. ročníku navazujícího magisterského studia Historická interpretace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Barokní a klasicistní komorní hra umožňuje studentům bližší seznámení s historicky poučenou interpretací hudby starších stylových období v praxi. Student se dostává do těsného kontaktu se stylem hudby barokní a klasicistní skrz velké množství komorní literatury těchto období. Během studia předmětu má student možnost spolupracovat ve variabilních nástrojových obsazeních – nástroje melodické, nástroje tvořící skupinu bassa continua a zpěv. Student během studia porovnává jednotlivé nástroje, jejich možnosti, vzájemné propojení stylu hudby a interpretace, ornamentiky a přednesu. Student by po absolvování předmětu měl dosáhnout takové umělecko-interpretační úrovně, která mu umožní uplatnit své nově nabyté vědomosti nejenom jako hráč v komorních souborech, ale i jako hráč sólový, tzn. že je student během studia veden tak, aby se po absolvování předmětu mohl uplatnit jako flexibilní komorní hráč se samostatnou schopností provozování historicky poučené hry.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: prokazovat dovednosti v interpretaci náročnějších skladeb repertoáru daného předmětu včetně aplikace historických interpretačních principů v rámci tzv. poučené interpretace hudby starších stylových období; uplatnit v praxi nabyté znalosti a dovednosti, především v rámci volné ornamentiky, gest a frázování; rozšiřovat repertoár, zaměřovat se na detailní studium barokních skladeb francouzských, německých a italských skladatelů včetně kompozic skladatelů tzv. České hudební emigrace; orientovat se v hudbě klasicismu, včetně správných interpretačních zásad.
Osnova
 • Zaměření na témata: deklamace a rétorika; frázování včetně hierarchie dob v taktu; gesta; tempo; rytmus a rytmická složka; tvoření ornamentů a melodických ozdob (přírazy, trylky, volná ornamentika, vibrato, messa di voce, glissando, atd.) aj.
Literatura
  doporučená literatura
 • Dolmetsch, A. : Interpretace hudby 17. a 18. stol. SNKLHU, Praha 1958. info
 • Donington, R. : Baroque Music : style and performance. Londýn 1982. info
 • Donington, R.: The Interpretation of Early Music. London 1989. info
 • F. Neumann: The Use of Baroque Treatises on Musical Performance,. info
 • Ferguson, Howard: Keyboard Interpretation from the 14th to the 19th century, Oxford University Press, London 1979. info
 • Neumann, F. : Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music. Princeton 1983 Quantz, J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990 Růžičková, Z.: Interpretační praxe v barokní hudbě se zřetelem k cembalu a klávesovým nástrojům. SPN, Praha 1985. info
 • R. Donington: A Performer's Guide to Baroque Music, London 1973. info
 • Vybrané hudebně-teoretické traktáty (S. Ganassi, G. Caccini, J. Mattheson, L. Mozart, J. J. Quantz, C. Ph. E. Bach, D. G. Türk u. a.). info
Výukové metody
Cvičení, hromadná výuka.
Metody hodnocení
Analýza výsledků činnosti studenta – soustavné sledování výkonu studentů (interpretačního i diskuzního), semestrální koncert.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HDH016z