H80054z Úvod do práva a ekonomie

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Václav Kotek (přednášející)
MgA. Radovan Kramář (přednášející)
Václav Kramář, Ph.D. (přednášející)
MgA. Vlastimil Trllo (přednášející)
Garance
doc. MgA. Vilém Spílka
Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Pá 11:50–12:35 DOMLUVA
Předpoklady
EVER ( H80054l Úvod do práva a ekonomie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům základní orientaci v problematice autorského práva dle zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, a v problematice licenčních smluv dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vysvětlit rozdíl mezi předmětem autorskoprávní ochrany a průmyslověprávní ochrany; - definovat osobnostní a majetková práva autora a vysvětlit základní pojmy autorského práva (dílo, autor, spoluautor, práva související s právem autorským, druhy užití děl, volná užití atd.); - identifikovat základní náležitosti licenční smlouvy a vysvětlit rozdíl mezi výhradní a nevýhradní licencí; - popsat způsoby ochrany autorských práv; - vysvětlit principy kolektivní správy práv dle autorského zákona
Osnova
 • - autorské dílo v kontinentáním a anglo-americkém pojetí, autorská práva a práva související s právem autorským
 • - předmět autorské práva dle autorského zákona, pojmové znaky díla, druhy děl, autor, spoluautoři, díla spojená, anonymní
 • - osobnostní majetková práva
 • - majetková autorská práva, druhy užití děl, volná užití, zákonná omezení autorských práv, zákonné licence
 • - zvláštní druhy děl
 • - ochrana autorského práva, náhrada škody, bezdůvodné obohacení
 • - licenční smlouva, zákonná úprava, licence výhradní a nevýhradní
 • - kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s právem autorským, postavení a oprávnění kolektivního správce, povinně kolektivně spravovaná práva
Literatura
 • Ivo Telec Tvůrčí práva duševního vlastnictví, nakladatelství Doplněk MU 1994. info
 • KRAMÁŘ, Václav. Hudební dílo a plagiát pohledem muzikologie a autorského práva. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014
 • SRSTKA, Jiří a kolektiv AUTORŮ. Autorské právo a práva související. Praha: Leges, 2017, 416 s. info
 • TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-608-4. info
 • TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví. 2., upr. vyd. Brno, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7239-206-3. info
 • TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví. 1 : Licenční smlouva : Lidskoprávní základy. Brno: Doplněk, 2002, díl 1, 201 s. info
Výukové metody
seminář s aktivní účastí studentů
Metody hodnocení
zápočet na základě docházky a aktivní účasti studentů
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020.