H60105HOz Hra na nástroj II - abs. projekt

Hudební fakulta
zima 2017
Rozsah
0/2. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: z.
Vyučující
Jan Hoďánek (přednášející)
doc. Jurij Likin (přednášející)
doc. MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H60102HOz Hra na nástroj I && EVER ( H60105HOl Hra na nástroj II - abs. projekt )
Úspěšné ukončení předmětu Hra na nástroj I v prvním ročníku navazujícího magisterského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent MSP má mít schopnost věnovat se samostatné odborné činnosti a podílet se na výzkumné umělecké činnosti, má mít schopnost analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na hoboj, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga hry na hoboj. Absolvent má být připraven na výkon povolání ve vysoce konkurenčním prostředí a na případné studium v Doktorandském studijním programu.
Výstupy z učení
Absolvent má být připraven na výkon povolání koncertního umělce a pedagoga hry na hoboj.
Osnova
 • Osnova: Studium je zaměřeno na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu studenta s ohledem na jeho osobitý umělecký potenciál, prohloubení znalostí a dovedností v oblasti techniky hry na hoboj se zaměřením na analýzu a aplikování soudobých světových interpretačních trendů, na reflektování potřeb pracovního trhu a nabídek stakeholderů.

  Koncepce studia spočívá v nastudování a koncertním provedení skladeb různých slohových období, seznámení s odbornou světovou literaturou, získání mezinárodních zkušeností buď formou zahraničních stáží, nebo aktivní účasti v dílnách hostujících zahraničních specialistů, reflektování teoretických poznatků a praktických dovedností formou písemné semestrální práce a v 2. ročníku MSP – formou písemné diplomové práce. Je rovněž počítáno s tvůrčím přístupem a kreativitou studenta, vypracováním vlastní argumentaci a efektivního individuálního postupu při nastudování doporučených skladeb.

  Nastudováním doporučených skladeb se rozumí příprava a realizace na úrovní koncertního provedení přednesových skladeb pro vystoupení na interpretačních seminářích, třídních přehrávkách, semestrálních zkouškách a ročníkovém koncertu. Podíl studovaných skladeb za doprovodu cembala a skladeb za doprovodu klavíru je 1:1.

  Studentovi je rovněž nabídnuto pokračování v technickém zdokonalování výběrem náročných tónových a technických cvičení, etud vyšší obtížnosti; v zdokonalování systému individuální přípravy, zaměřeného na zkvalitnění intonace, produkce a pojivosti tónu, vyrovnanosti rejstříků; v psychologické přípravě na povolání koncertního umělce a pedagoga.

  Účast studentů na výuce je s výjimkou přednášek povinná. Nemohl-li se student z vážných důvodů účastnit výuky ve stanoveném rozsahu, stanoví mu vyučující, je-li to možné, povinnosti, jejichž splněním nahradí student účast na výuce.

  Udělením zápočtu či klasifikovaného zápočtu vyučující potvrzuje aktivní účast studenta na výuce a splnění dalších požadavků pro jeho udělení stanovených vyučujícím v souladu se sylabem předmětu. Student je povinen zápočet či klasifikovaný zápočet získat nejpozději do konce zkouškového období semestru, v němž jej má dle osobního studijního plánu získat.


  Podmínky pro udělení zápočtů (klasifikovaného zápočtu) - 1. ročník magisterského studia:

  a) realizace dvou vystoupení za celý akademický rok na semináři KDN (délka každého vystoupení minimálně 15 min. – neboduje se),
  b) realizace jednoho vystoupení za celý akademický rok na koncertě KDN – ročníkový koncert, délka vystoupení 30 min. – boduje se, tj. příprava a koncertní provedení skladeb v délce 60 min., ze kterých 30 min. patří skladbám za doprovodu cembala. Na seminářích a koncertu budou interpretovány rozdílné přednesy. Příklad programu: F. Couperin Královský koncert, J. S. Bach Sonáta BWV 1030b, R. Srauss Koncert, H. Holliger Sonáta.
  c) Uzavřít každý semestr před zkušební komisi. Při semestrálních zkouškách mohou být použity přednesy ze seminářů a koncertu.
  d) Uzavřít každý semestr splněním podmínek dle harmonogramu vedoucího absolventského magisterského projektu.


  Doporučená každodenní intonační a technická cvičení: A. M. R. Barret, H. Brod, A. Giampieri, L. Bleuzet, Ph. Bernold, P. Taffanel a Ph. Gaubert, M. Moyse, G. Passin, M. Schaefendriek. Doporučené etudy : P. Rodé 24 Caprices en formel d´etudes, G. Gillet Études pour l'enseignement supérieur du hautbois, G. Silvestrini 6 Etud.

  Doporučený repertoár pro magisterské studium:
  A:
  G. Ph. Telemann 12 Fantazií pro sólový hoboj J.S. Bach Partita g moll pro sólový hoboj, BWV 1013 C. Ph. E Bach Sonáta g moll pro sólový hoboj N. Chedeville / A. Vivaldi Sonáta g moll n.6 op. 13 „Il Pastor Fido“, RV58 F. Couperin Královské koncerty / Concerts Royaux č. 1, 6, 11 (Fuzeau, Musica Rara) J.S. Bach Sonáta g moll BWV 1030b, (Barenreiter) C. Ph. E. Bach Sonata g moll WQ 135

  B:
  W. A. Mozart Koncert pro hoboj a orchestr C dur, K.314(285d), (Edition Henle) J. W. Kalliwoda Concertino F dur, Op. 110 A. Pasculli Concerto sopra motivi dell’ opera “la Favorita” di Donizetti B. Martinů Koncert (new Maurice Bourgue/Guy Porat Edition Max Eschig) R. Strauss Koncert

  C:
  A. Jolivet Serenade B. Britten Temporal variations, (Boosey&Hawkes) A. Dorati Duo concertante (Boosey& Hawkes) R. R. Bennett After Syrinx (Novello) W. Lutoslawski Epitaph P. Haas Suita pro hoboj a klavír M. Shinohara Obsession pro hoboj a klavír N. Skalkottas Concertino (Margun Music Inc) J. Francaix L ´Horologe de Flore (Květinové hodiny) H. Tomasi: Evocations (Leduc) H. Holliger: Sonáta ( Schott) G. Silvestrini: Six Etudes pour Hautbois (Editions du Hautbois), Paris A. Dorati: Pět kusů pro hoboj (Boosey& Hawkes) L. Berio: Sequenza VII (Universal Edition) Kvartet pro hoboj a smyčcové nástroje: M. Arnold: Kvartet B. Britten: Phantasy Quartet, Op 2 (1932) (Boosey and Hawkes) W. A. Mozart: Kvartet F dur K370 (1781) (Barenreiter)


  Literatura:

  Schuring, Martin: Oboe: Art and Method
  Burgess, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
  Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
  Bechler, Leo: Die Oboe. C. Mezeburger, 1914, Leipzig
  Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
  Bigotti, Giovanni: Storia dell´Oboe. Zanibon, 1974, Padova
  Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. Quantz, J.J. : Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
  Fleurot, Francois: Le Hautbois. Ed. Pikard, 1984, Paris
  Likin, Jurij: Estetika hobojového tónu, Brno 2013
  Batte, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
  Prokopová, Radka. Praktické užití poloautomatického systému u hoboje, diplomová práce, Brno 2012
  Johan Joachim Quantz - Hra na dechové nástroje.
  Vybrané hudebně-teoretické traktáty (S. Ganassi, G. Caccini, J. Mattheson, L. Mozart, J. J. Quantz, C. Ph. E. Bach, D. G. Türk u. a.).
  Neumann, F. : Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music. Princeton 1983
Literatura
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. info
 • Quantz, J.J. : Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980. info
Výukové metody
Výuka probíhá zejména formou individuálních lekcí a konzultací, přednášek, seminářů, cvičení, projektů, praxí, pracovních a studijních stáží, dílen, semestrální písemné práce, přípravy závěrečných prací a závěrečných projektů.
Metody hodnocení
Zápočet bez hodnocení.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.