H51129 Psychology for Managers - Fundaments

Faculty of Music
Winter 2015
Extent and Intensity
1/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 9:20–10:55 006
Prerequisites
Uzavřený druhý ročník studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Cílem předmětu je obeznámit studenty s možnostmi využití psychologických poznatků v oblasti managementu. Studenti si osvojí teoretické i praktické dovednosti z oblasti sebepoznání, komunikace, sebeprezentace, asertivity, duševní hygieny či práce s týmem.
Syllabus (in Czech)
 • Úvod do psychologie. Psychologie jako pravděpodobnostní vědecká disciplína. Vztah psychologie - ekonomie. Úloha psychologie v práci manažera.
  Sebepoznání. Možnosti seberůstu.
  Efektivní komunikace nejen v manažerské praxi.
  Nácvik základních prezentačních dovedností.
  Základy asertivního jednání.
  Duševní hygiena. Zdroje stresu a zátěže a možnosti jejich zvládání. Pracovní zátěž.
  Člověk ve skupině. Pracovní skupina a pracovní tým. Skupinové a týmové role. Komunikace a spolupráce ve skupině.
Literature
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1996. info
 • Vybíral, Zbyněk, Psychologie komunikace, Praha, Portál 2000. info
 • Beyerstein, B. L. et al. (2010). 50 největších mýtů populární psychologie: Opravník obecně oblíbených omylů o lidském chování. Praha: Euromedia.
 • Mikuláštík, M. (2007). Manažerská psychologie. Praha: Grada.
 • Pauknerová a kol. (2006). Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada.
 • Cumminsová, D. (1995). Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál.
 • Atkinsonová, R. L. et al. (2003). Psychologie. Praha: Portál.
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou přednášek a povinných seminářů. V rámci výuky je využívána práce ve skupině, samostatná práce studentů, videofeedback, přednášky, diskuse, nácvik dovedností, hraní rolí, psychologické testy, prezentace prací studentů a další.
Assessment methods (in Czech)
Min. 80% účast ve výuce Prezentace studentů Ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 2 z 2.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2015, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2015/H51129