HF0071l Methodology III

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Věra Chmelová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D. (lecturer)
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D.
Conducting and Opera Directing Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Conducting and Opera Directing Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 8:30–10:05 216
Prerequisites (in Czech)
Absolvování dvou semestrů předmětu Metodika.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodickými postupy při výuce hlavního oboru od mladších studentů až po vysokou školu, podat přehled o existující literatuře k dané oblasti a dovést studenty k samostatnému vyhledávání dalších informačních zdrojů.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen vyučovat hlavní obor na základní umělecké škole, konzervatoři a vysoké škole. Bude ovládat metodické postupy a principy a zároveň bude schopen pracovat s žáky s různým stupněm talentu a předpokladů.
Syllabus (in Czech)
 • Obsahem předmětu je seznámit studenty s metodickými postupy při výuce hlavního oboru.
 • Osnova
 • • Postup při připravě žáků/studentů na přijímací zkoušky
 • • Metodika výuky technických prvků
 • • Metodika výuky agogických prvků
 • • Metodika výuky výrazových prvků
 • • Metodika výuky různých hudebních stylů
 • • Vystavění interpretační koncepce díla a způsob její výuky
 • • Práce s žákem na základní umělecké škole
 • • Práce se studentem konzervatoře
 • • Práce se studentem na vysoké škole
 • • Práce se studentem ve smyslu vedení k samostatnosti
Literature
  required literature
 • Blanka Morávková: Metodika zpěvu, JAMU 2008. info
  recommended literature
 • DANIEL, Ladislav. Metodika hudební výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. ISBN 80-7067-098-3.
 • DANIEL, Ladislav. Metodika hudební výchovy: know how učitele hudební výchovy. 2.vyd. Ostrava: Montanex, 1992. ISBN 80-85300-98-2.
 • HAVLÍK, Jaromír, ed. Rozumět hudbě: sborník vybraných příspěvků z kolokvia Hudební analýza jako prolnutí interpretace, invence a intuice pořádaného KTDH HAMU 26.11.2014 v Praze. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2015. ISBN 978-80-7331-376-0.
 • MAZEL', Leo Abramovič a Viktor Abramovič CUKKERMAN. Analiz muzykal'nych proizvedenij: elementy muzyki i metodika analiza malych form. Moskva: Muzyka, 1967.
 • Brož, J. - Kaňák, Z.: Základy dirigování, Panton, Praha, 1982
 • Jeremiáš O.: Praktické pokyny k dirigování, Panton, Praha, 1959.
 • Malko, N.: Osnovy techniky dirigování, Muzyka, Moskva, 1964.
 • Brož, J.: Základy dirigování symfonického orchestru, MKS, Brno, 1975.
 • Brož, J.: Dirigentské kompendium, JAMU, Brno, 1986.
 • Devátý, A.: Taktovací technika, KOS, Plzeň, 1969.
 • Svoboda J.: Učebnice dirigování a sborového umění pro pěvecké soubory, Orbis, Praha, 1952.
 • Hilmera O.: Cesta sbormistrova, Česká grafická unie, Praha, 1945
 • Kvapil, J. : Úvahy o režii. Praha, Divadelní ústav 1972.
 • PUJMAN, Ferdinand. Operní režie. Praha: Vyšehrad, 1940. Pro život.
 • ZÍTEK, Ota. O novou zpěvohru: k dramaturgii a režii hudebního dramatu. Praha: Umělecká beseda, 1920.
 • PUJMAN, Ferdinand. K zpěvoherní dramaturgii. Praha: Kočí, [1919]. Umělecké snahy.
 • MRÁZKOVÁ, Marie a Karel KUKLETA. K otázkám kultury pohybu umělce. Brno: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. Spisy Janáčkovy akademie múzických umění.
 • MACKŮ, Milan. Operní režie, operní herectví, režie hudebních forem v televizi ;: Operní režie ; Operní herectví ; Režie hudebních forem v televizi. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1996. Studijní texty. ISBN 80-85883-11-2.
 • Hála - Sovák : Hlas, řeč, sluch. Praha 1947. info
 • Jaromír Soukup: Hlas, zpěv, pěvecké umění, Praha, Supraphon, 1972. info
 • Jiří Bar: Pravý tón a pravé pěvecké umění, Supraphon, Praha 1976 (1. část). info
 • Jiří Bar: Pravý tón a pravé pěvecké umění (2. část), Supraphon, Praha 1976. info
 • Raninec Jozef. Ľudský hlas a jeho kultivovanie. Univerzita Komenského Bratislava 1997, ISBN 80-88868-31-9
 • Raninec, Jozef, Dejina a literatúra spevu. ISBN 80-968661-6-8
Teaching methods (in Czech)
Přednáška – 2 hodiny týdně
Assessment methods (in Czech)
zkouška
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/HF0071l