HF0002l Algoritmická kompozice I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/1/2.5. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 11:50–13:25 113
Předpoklady
Absolvování předmětu HF0002z Algoritmická kompozice I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je doplnit informace, předestřené v zimním semestru, tzn. pokračovat v seznamování s dalšími druhy aplikací navržené systemizace, jimiž jsou programy, transformující nejrůznější nehudební informace na hudební data – tzv. převodníky, programovací prostředí, programy pro realizaci témbrálních elektroakustických kompozic a sound designu a programy pro podporu kompozice. Závěrečnou kapitolu tvoří analýza kompozic, vytvořených pomocí některé z uvedených aplikací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• charakterizovat některé aplikace a jejich využití z oblasti programů pro převod nejrůznějších druhů dat na hudební,
• vymezit základní programovací prostředí a jejich možná využití,
• popsat aplikace pro realizaci témbrálních elektroakustických kompozic a sound designu,
• definovat základní programy pro podporu kompozice v oblasti mikrointervalového ladění, zpracování dalších hudebních parametrů, analýzu hudby apod.,
• dokáže navrhnout využití vybraných programů a programovacích prostředí pro hudební a multimediální tvorbu.
Osnova
 • Podrobnější přehled vybraných kompozičních programů:
 • programy, transformující nejrůznější nehudební informace na hudební data – tzv. převodníky (transformující číselné řady, fraktály, texty a jiné sekvence znaků na audio nebo MIDI data, sekvence DNA na MIDI data; dále programy, transformující vizuální data na hudbu, obrázky nebo video na audio data, obrázky na MIDI data, programy pro řízení hudebních dat kreslením),
 • programovací prostředí,
 • programy pro realizaci témbrálních elektroakustických kompozic a sound designu (syntetizéry s neobvyklým ovládáním, syntetizéry, umožňující výraznou transformaci vstupního materiálu, „rozřezávače“ audio souborů, programy, umožňující výraznou transformaci vstupního materiálu, pohybující se na pomezí syntetizérů a efektových procesorů, programy, umožňující výraznou transformaci vstupního materiálu, na bázi efektových procesorů, neobvyklé přehrávače samplů),
 • programy pro podporu kompozice (programy pro tvorbu harmonických sledů, pro hudební analýzu, pro realizaci alternativních ladění, pro řízení amplitudy, pro ovládání hudebního prostoru, pro převod audiosignálu na MIDI data, méně obvyklé MIDI ovladače).
 • Popis využití zvolených programů při tvorbě kompozic.
Literatura
 • PAPADOPOULOS, George, WIGGINS, Geraint. AI Methods for Algorithmic Composition: A Survey, a Critical View and Future Prospects. Edinburgh: University of Edinburgh, 1999.
 • ROADS, Curtis. The Computer Music Tutorial. Cambridge: The MIT Press, 1996.
 • KOENING, Gottfried Michael. Aesthetische Praxis/Texte zur Musik [online]. Band 3, 1968-1991, Saarbrücken: PFAU Verlag, 1993 [cit. 19. 9. 2016]. Dostupné z: http://ada.evergreen.edu/~arunc/texts/music/koenig/koenig.pdf
 • MEDEK, Ivo. Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. Brno: JAMU, 2009. ISBN 978-80-86928-63-0.
 • KAVAN, Jan. Pure Data – platforma pro tvorbu interaktivního díla. Brno: JAMU, 2013. ISBN 978-80-7460-033-3.
 • PICKOVER, Clifford A. Computers and the Imagination. New York: St. Martin's Press, 1991. ISBN 0-312-06131-5.
 • SPIEGEL, Laurie. A Short History of Intelligent Instruments. In Computer Music Journal [online]. Vol. 11, No 3 (podzim 1978). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. [cit. 20. 8. 2016]. Dostupné z: http://retiary.org/ls/writings/cmj_intelligt_instr_hist
 • HILLER, Lejaren; ISAACSON, Leonard. Experimental Music: Composition with an Electronic Computer. Westport: Greenwood Press, 1979. ISBN 0313221588.
 • FALTUS, Leoš. Hudební sémiotika pro skladatele. Brno: JAMU, 1994. ISBN 80-85429-14-4.
 • ABBOTT, Curtis. The 4CED program. In Computer Music Journal, Vol. 5, No 1 (1981). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • FORRÓ, Daniel. MIDI – komunikace v hudbě. Praha, Grada 1993.
 • WOOLLER, Rene, BROWN, Andrew, R. et al. A framework for comparing algorithmic music systems. In Symposium on Generative Arts Practice (GAP). Sydney: University of Technology Sydney, 2005.
 • BERGER, Martin. 2003. CComP: Návod a příklad použití. Brno. Diplomová práce. Masarykova univerzita .
 • PACHET, François. The Continuator: Musical Interaction With Style. In Proceedings of International Computer Music Conference. Gotheborg, ICMA, September 2002.
 • DLOUHÝ, Dan: Počítačem podporovaná algoritmická kompozice. Brno: Vydavatelství JAMU, 2018. 978-80-7460-141-5.
Výukové metody
Přednáška. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zkouška. Hodnocení bude uděleno za písemné nebo ústní přezkoušení získaných znalostí a vypracovaný úkol, demonstrující praktické použití některého z popisovaných témat.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HF0002l