HF0143l Dirigování orchestru (Cvičný orchestr) II

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Tomáš Hanus (cvičící)
doc. MgA. Jakub Klecker (cvičící)
Robert Kružík (cvičící)
doc. Mgr. Emil Skoták (cvičící)
prof. Mgr. Jan Zbavitel (cvičící)
Garance
prof. Rostislav Hališka
Katedra dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování zimního semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu cvičný orchestr je praktická výuka práce s hudebním souborem, ve finální fázi pak se symfonickým orchestrem. Tento předmět je nejdůležitější fází přípravy studenta oboru řízení orchestru. Při této činnosti využívá všech poznatků a návyků získaných v průběhu studia v dalších předmětech, ať už teoretických či při praktickém nácviku u klavíru, nebo také praktickým využíváním individuálních schopností (klavírní korepetice, asistence v profesionálním prostředí, vedením nejrůznějších souborů čí působením v nich). Didaktické hledisko je zde zastoupeno v historickém vývoji hudby, takže vhodně volený repertoár nejen upevňuje smysl pro styl jednotlivých období, ale stále složitější kompozice zvyšují nároky na všechny složky dirigentovy, v tomto případě studentovy erudice. V samotném předmětu „cvičný orchestr“ je výuka završena hudbou skladatelů 20.století, s interpretaci současné hudby se studenti začínají seznamovat v rámci veřejných koncertů školy, kde pravidelně interpretují premiéry skladeb studentů skladatelské katedry.
Výstupy z učení
Výstupem tohoto studia je zkouška, případně veřejné vystoupení, které student provádí s hudebním souborem – orchestrem, Průběh práce ve zkouškách a případné veřejné vystoupení ( obojí je nahráváno a následně hodnoceno) prokáží všechny studentovy schopnosti, nejen hudební a technické, ale také celkový osobní profil – psychologii, způsob komunikace s kolektivem hráčů, rychlost orientace, soustředění a pod. Pedagogické vedení studenta, zahrnující již výše zmíněné didaktické hledisko, formuje vývoj každého studenta individuální volbou repertoáru, takže v dalších částech uvedený „repertoár“ vytváří pouze hlavní osu, podle níž je veden výběr z celé šíře hudební literatury.
Osnova
  • V souladu se základním cílem tohoto předmětu je do repertoáru 2. zimního i letního semestru zařazena hudba od přechodu z období klasicizmu do romantismu, tedy časového období, kdy se stabilizovaly parametry a pojem symfonický orchestr. Zde uvedený repertoár tvoří kostru, obsahující všechny důležité znaky a interpretační problémy, které má student v uvedené období zvládnout. Rozsah hudebního materiálu tohoto období ovšem umožňuje doporučený repertoár vhodně modifikovat. Letní semestr
  • J. Brahms: Variace na Haydnovo téma
  • J. Strauss: Netopýr, předehra
  • R. Schumann: Symfonie 1.a 4.
Literatura
  • WATKINS, John: The Art of the Conductor: The Definitive Guide to Music Conducting Skills, Terms, and Techniques, iUniverse, USA, ISBN: 978-0-595-43396-4
  • BROŽ, Jaroslav – Metodika práce s orchestrem: kapitoly o dirigování, Městské kulturní středisko S.K. Neumanna, 1975
  • STOTTER, Douglas, Methods and Materials for Conducting
Výukové metody
cvičení, dílna, praxe
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/HF0143l