HPH040l Pedagogická praxe

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/5/0. 1-5 kreditů podle počtu odučených kurzů a aktivity posluchače. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pedagogické působení doktoranda prezenční formy studia na příslušné katedře HF.
4 roky, případně dle požadavků fakulty po celou dobu studia v rozsahu 2–5 hodin/týdně.
Mezi cíle předmětu patří:
1/ rozvíjet a upevňovat základní pedagogické dovednosti
2/ rozvoj dovedností spojených s prací a přípravou studijních materiálů
3/ zvýšit schopnost strukturovaného verbálního projevu a přednášení
Osnova
 • 1/ Domluva s vedoucím katedry na rozsahu a zaměření pedagogické praxe
  2/ Příprava sylabu, resp. předání dosavadních výukových materiálů
  3/ Realizace výuky
  4/ Hodnocení výsledků studentů
  5/ Zpracování dokumentace, která je následně předložena oborové radě.
Literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta. Základy vysokoškolské didaktiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Studijní opora. ISBN 978-80-244-4818-3.
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole. V Plzni: Západočeská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7043-967-8. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:fbebbe30-67e6-11e8-a583-005056827e51
 • SMEJKAL, Josef. Kompetenční vybavenost absolventů VŠ. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2008. ISBN 978-80-7414-108-9. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:f96122a0-f6ab-11e3-812a-005056827e52
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4152-9.
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Technologie vzdělávání dospělých. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. Studijní opory. ISBN 978-80-244-2820-8.
Metody hodnocení
Zápočet s příslušným počtem kreditů na základě realizovaného kurzu dle uvedené tabulky, doporučení vedoucího katedry a schválení oborovou radou.
mírná aktivita (1 kurz) 1 kredit
střední aktivita 3 kredity
maximální aktivita 4 kredity
vzdělávací aktivita nad povinný rámec 5 kreditů
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.