HPH003Bl Doktorandský seminář II

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Jindřiška Bártová (cvičící)
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jindřiška Bártová
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Úspěšně složená přijímací zkouška do DSP.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
-Odborné vedení doktorandů při tvorbě disertační práce.
-Rozvoj kritického myšlení při reflexi odborných problémů a tvorbě textu disertační práce.
-Vybudování schopnosti adekvátně metodologicky, obsahově i formálně uchopit disertační úkol.
Výstupy z učení
Student je schopen formulovat odborný text na adekvátní úrovni.
Student zná požadované citační normy a dokáže je aplikovat.
Student je schopen vést odbornou diskusi a kriticky analyzovat odborné příspěvky.
Student se orientuje v odborné literatuře svého oboru.
Osnova
 • S ohledem na daný ročník doktorského studia a stav rozpracování disertační práce:
 • -Problematika formulace vědeckého textu s ohledem na jeho obsahovou i formální stránku.
 • -Řešení konkrétních metodologických problémů spojených s disertační prací.
 • -Rozvoj analytických schopností doktorandů ve vztahu k řešenému vědeckému problému.
 • -Implementace aktuálních trendů z oblasti tzv. uměleckého výzkumu a jeho propojení s výzkumem vědeckým.
 • -Příprava a přednes odborného referátu.
 • -Příprava na aktivní účast na odborných konferencích.
Literatura
  povinná literatura
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  doporučená literatura
 • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
Výukové metody
Seminář, cvičení, diskuse.
Metody hodnocení
Hodnocení referátu, sledování ústního projevu a posouzení písemného textu.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.