HJX00Al Angličtina pro hudební praxi

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
3/2. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Colleen Darlington (přednášející)
Mgr. Tomáš Hajn (přednášející)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivana Jarešová (přednášející)
Garance
Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HJX00Al/A: Út 13:30–14:15 012, St 13:30–14:15 012, St 14:20–15:05 012, T. Hajn
HJX00Al/B: St 12:40–13:25 012, Čt 13:30–14:15 012, Čt 14:20–15:05 012, T. Hajn
HJX00Al/C: Út 14:20–15:05 012, Čt 15:10–15:55 012, Čt 16:00–16:45 012, T. Hajn
HJX00Al/D: Po 10:10–10:55 111, Po 11:00–11:45 111, Čt 11:00–11:45 209, C. Darlington, I. Jarešová
HJX00Al/E: Čt 10:00–10:55 324, Čt 11:00–11:45 209, C. Darlington, I. Jarešová
HJX00Al/F: Čt 11:50–12:35 209, Pá 8:30–9:15 111, Pá 9:20–10:05 111, C. Darlington, I. Jarešová
HJX00Al/G: Út 8:30–9:15 111, Út 9:20–10:05 111, St 10:10–10:55 111, I. Jarešová
HJX00Al/H: Po 8:30–9:15 111, St 8:30–9:15 111, St 9:20–10:05 111, I. Jarešová
HJX00Al/I: Út 15:10–15:55 012, Út 16:00–16:45 012, St 11:50–12:35 012, T. Hajn
HJX00Al/J: St 15:10–15:55 012, St 16:00–16:45 012, Čt 12:40–13:25 012, T. Hajn
HJX00Al/M: Po 9:20–10:05 111, Čt 8:30–9:15 111, Čt 9:20–10:05 111, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Al/N: Út 11:00–11:45 111, Út 11:50–12:35 111, Út 12:40–13:25 208, T. Hajn, I. Jarešová
Předpoklady
Angličtina pro hudební praxi: požadavky odpovídající úrovni A2/B1 SERR. Angličtina pro manažerskou praxi: B2+/C1 SERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 43 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Angličtina pro hudební praxi: Cíle po absolvování 4 povinných semestrů: zvládnutí anglického jazyka na úrovni B1+ až B2 SERR v oblasti gramatické, lexikální, komunikační a profesní (hudební terminologie, orientace v odborných textech s hudební tématikou, terminologie z hudebního prostředí. Angličtina pro manažerskou praxi: Cíle po absolvování 4 povinných semestrů: zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 + až C1 SERR v oblasti gramatické a lexikální -osvojení slovní zásoby v oblasti kultury, hudební terminologie, korespondence, obchodní angličtiny, finanční angličtiny, smluvní terminologie. Angličtina pro hudební praxi I (po 1. ročníku) - úroveň B1 Angličtina pro hudební praxi II (po 2. ročníku)- úroveň B1+ až B2. Angličtina pro manažerskou praxi I (po 1. ročníku)- úroveň B1+ Angličtina pro manažerskou praxi II (po 2. ročníku)- úroveň B2+až C1 Nepovinný jazyk Angličtina (pro mírně pokročilé i pokročilé) - různé úrovně od A2 po B2/C1. Specializovaný jazykový seminář (pro studenty magisterského programu) - min. úroveň B2
Výstupy z učení
Být schopen komunikovat v běžných situacích, osvojit si širokou všeobecnou slovní zásobu. Velký důraz je kladen na odborný aspekt jazyka, to je na schopnost porozumět odborné komunikaci a orientovat se jazykově v hudebním prostředí. Získat jazykové předpoklady pro absolvování zahraničních turné a pobytů v zahraničí a vzdělávacích studijních pobytů, např. v rámci projektu Erasmus. Výstupy z výuky obecně směřují k profesním kompetencím.
Osnova
 • Opakování a prohlubování gramatiky z předchozího studia, obohacování slovní zásoby, důraz na komunikaci v běžných situacích, základní terminologie z hudební oblasti, seznamování s reáliemi anglicky mluvících zemí. Navázání na předchozí znalosti, rozšiřování slovní zásoby a zařazení doplňujících textů s různou hudební tématikou. Rozšiřování znalostí gramatiky. Zaměření pozornosti na texty z koncertů, soutěží, festivalů a jiných hudebních akcí. Praktický nácvik porozumění mluvené angličtiny prostřednictvím dokumentárních filmů v angličtině o hudebních umělcích. Práce s propagačními materiály z hudebních festivalů a soutěží apod. Seznamování s kulturními reáliemi anglicky mluvících zemí (texty z různých publikací, videonahrávky). Zastřešující předmět pro různé jazykové skupiny HF: Angličtina pro hudební praxi I Angličtina pro hudební praxi II Angličtina pro manažerskou praxi I Angličtina pro manažerskou praxi II Nepovinná angličtina (mírně pokročilí, pokročilí) Specializovaný jazykový seminář
Literatura
  povinná literatura
 • Ivana Jarešová: The English Texts for Students of Music Faculty. JAMU, Brno. 2004. info
 • Raymond Murphy: English Grammar in Use. Cambridge University Press. 2012
 • English Texts for students of music management. Brno, JAMU 2009. info
  doporučená literatura
 • Tomáš Hajn (ed.): An English-Czech Reader for Students of Music. Brno, JAMU 2012
 • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 2011.
 • Časopis Business Spotlight. ECONOMIA a.s. Praha. info
 • materiály z internetových stránek, např. - www.naxos.com, www.classicfm.com
 • moodle.jamu.cz
Výukové metody
Formy výuky: přednáška (1 hodina) a seminář (2 hodiny) Metody výuky: Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např. frontální či deduktivní metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda při konverzaci nad texty, individuální metoda při přípravě samostatných úkolů (např. zadávání referátů), multimediální metoda. Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků (moodle.jamu.cz)
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení semestru: Splnění 3 testů pro bezkontaktní výuku (e-learning )na moodle.jamu.cz. Závěrečný lexikálně-gramatický písemný test. V každém jednotlivém semestru účast minimálně 70%; dále podle požadavků jednotlivých vyučujících splnění zadaných ústních či písemných úkolů, popř. dílčích písemných testů. V případě výjimečně náročného a prokazatelně doložitelného uměleckého působení (soutěže, reprezentace školy apod.), popř. dlouhodobé nemoci, je možno řádně omluvené absence nahradit speciálními úkoly stanovenými vyučujícími. U studentů hudební produkce se požaduje vyhotovení zadané práce (např. PR) + samostatný výstup v podobě prezentace. --- Před začátkem zimního semestru v 1. ročníku studenti absolvují vstupní lexikálně-gramatický test. Pokud v tomto testu studenti prokáží úroveň B1 (výsledek minimálně 75%), budou povinni v průběhu 1. a 2. ročníku navštěvovat pouze hodiny věnující se odborné terminologii, nebudou muset povinně navštěvovat hodiny zaměřené na gramatiku.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.