HF0067l Interpretační seminář I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. (cvičící)
Robert Kružík (cvičící)
doc. Mgr. Václav Málek (cvičící)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 13:30–15:05 108
Předpoklady
Úspěšné absolvování zimního semestru daného předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umělecká orientace ve zvolené specializaci, příprava k samostatné umělecké práci, k tvůrčímu zvládnutí interpretační problematiky a rozvíjení schopnosti formulace uměleckých záměrů a vlastního odborného názoru. Prezentace a hodnocení významných hudebních událostí z pohledu vybrané specializace.
Výstupy z učení
Student po absolvování daného předmětu bude schopen:
- analytického myšlení k danému uměleckému dílu
- orientovat se v interpretační problematice zvolené specializace
- tvůrčího přístupu k interpretaci hudebního díla
- formulace vlastních interpretačních záměrů
- kritického a sebekritického hodnocení provedeného díla
- orientace v aktuálním českém i celosvětovém hudebním dění
Osnova
 • - orientace studentů v aktuální hudebním dění
 • - rozvíjení schopnosti analýzy a hodnocení
 • - schopnost zaujmout vlastní názor a formulovat jej
 • - vystoupení jednotlivých studentů - prezentace nahrávky nebo vlastní umělecký výstup, při kterém každý posluchač zdůvodnění daný výběr, zhodnotí způsob pojetí a uměleckého provedení dle vlastního názoru
 • - aktivní účast v diskusi, ve které vyjadřují studenti i pedagogové svoje stanoviska k předvedeným výkonům a souvisejícím interpretačním problémům
 • - přes řízenou diskusi se studenti dopracují k názoru, který se opírá o věcné poslechové vnímání a o teoretické znalosti
 • - výuka vede studenty k vnímání prostoru subjektivity v rámci uměleckého procesu
 • - samostatné referáty studentů zaměřené na hodnocení vystoupení orchestrálních či sborových těles, operního představení nebo koncertu při významných hudebních událostech během stávající koncertní sezóny v České republice
 • - aktivní účast v diskusi, ve které vyjadřují studenti i pedagogové svoje stanoviska k probíraným tématům
Literatura
  doporučená literatura
 • Bernac, Pierre : The Interpretation of French Song. W. W. Norton and Company, New York 1978. info
 • Herold C Schonberg: Životy velkých skladatelů Praha 2006. info
 • Hildesheimer, W.: Mozart. Opus Bratislava 1989. info
 • Charakteristika hudebního baroka a portréty slavných mistrů : A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach. Ostrava : Montanex , 1996. info
 • Jankélévitch Vlad.: Ravel Opus Bratislava 1990. info
 • LINHARTOVÁ, Vlasta. Kapitoly z dějin umělé písně. Brno : JAMU , 1991. info
 • Mihule, J. : Bohuslav Martinů Ed. Supraphon 1974. info
 • Nancy P.: Mackerras Charles, a musicians´ musician, Victor Gollancz LTD., London 1987. info
 • Obraz života a díla L. Janáčka - Brno 1948, redigoval J. Racek. info
 • Pečman, R. : G.F. Händel. Editio Supraphon, Praha 1985. info
 • Prameny: Partitury a nahrávky skladeb, programové katalogy, komentáře, kritické ohlasy, recenze. info
 • ROSEN, Charles. Klasicizmus : Haydn - Mozart - Beethoven. Bratislava : Hudobné centrum, 2005. info
 • Southwell-Sander, P. : Verdi. Champagne Avantgarde, Bratislava 1995. info
 • Oehlmann, Werner. Reclams Liedführer. Stuttgard 1973, ISBN 3-15-010215-4
 • Weingartner, F.: Ratschläge für Aufführungen klasischer Sinfonien,.III. díl, Breitkopf u. Härtel, Leipzig 1918.
 • Šimová, Oľga. Teória hudobnej výchovy, Základy vokálnej interpretácie, Univerzita Komenského Bratislava 1991, ISBN 80-223-0193-0
Výukové metody
Kolektivní výuka - cvičení ve formě pravidelných veřejných vystoupení před kolektivem odborníků nebo formou poslechového semináře s odbornou řízenou diskusi, návštěva operních představení a koncertů, sledování inscenací významných režisérů, dirigentů a pěvců (video, DVD), rozbor, diskuse, brainstorming.
Metody hodnocení
Zápočet - min. 70% účast ve výuce, prezentace vlastních uměleckých záměrů v interpretovaném díle, aktivní zapojení se do diskuzí a prezentace vlastního uměleckého názoru.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023.