H60071l Dějiny umění II

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2. 3 kr. 3 z 5. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 13:30–15:05 205
Předpoklady
úspěšně vykonaná zkouška z téhož předmětu v 1. ročníku navazujícího magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je pochopení východisek a souvislostí evropského umění v kontextu vývoje filozofie a obecných a společenských dějin.

Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: -definovat základní slohové a stylové tendence v evropském umění; -charakterizovat základní vyjadřovací jednotlivých druhů umění v daném slohu a stylu -zasadit tyto informace do širších kontextů kulturního a společenského vývoje v Evropě.
Osnova
 • 1. Vymezení základních pojmů – úvod do systematické problematiky Umění, filosofie, estetika, teorie umění, výrazové prostředky v umění, ars a techné jako základní tvůrčí principy. Extenzívní a intenzívní přechody v umění (koncept J. Volka).
 • 2. Antické umění Vymezení a charakteristika období; dobové filosofické a estetické přístupy (kosmologický, antropomorfický a psychologický, mimesis), hlavní osobnosti filosofie a estetiky (pythagorejci; Sokrates, Platón, Aristoteles). Srovnání tří vývojových etap antiky: období archaické, atické a helénistické; dórský, iónský, korintský sloh.
 • 3. Středověké umění Vymezení a charakteristika období, typické znaky, rozporný vztah k antice; nejvýznamnější osobnosti z hlediska filosofie umění, Tertullianus, Chrysostomos, Augustin, Boëthius, Akvinský.
 • 4. Románské umění Vymezení a charakteristika historického období, filosofických a estetických kontextů. Vymezení románského slohu a jeho projevy v architektuře a ostatních druzích umění.
 • 5. Gotické umění Vymezení a charakteristika historického období, hlavní znaky a vzájemná komparace ve výrazových prostředcích v umění výtvarném, slovesném a v hudbě.
 • 6. Renesanční umění Vymezení, vývojové fáze, charakteristika historického období a hlavní znaky ve všech druzích umění (hlavní představitelé a jejich díla), filosofické a estetické ideály renesančního umění (antropocentrismus, humanismus, sensualismus); nové techniky výtvarného umění.
 • 7. Manýrismus Základní charakteristika manýrismu a jeho vymezení jako přechodného stylu mezi renesancí a barokem, projevy v jednotlivých druzích umění, hlavní představitelé. Manýra jako stylistický prvek v umění.
 • 8. Barokní umění Vymezení a charakteristika historického období, časová a teritoriální stratifikace; baroko jako komplexní sloh (ilusionismus a protireformace); hlavní znaky a komparace výrazových prostředků v rámci různých druhů umění (výtvarné a slovesné umění, hudba, architektura), estetika a filosofie v baroku.
 • 9. Umění rokoka Charakteristika historického období, vymezení rokokového stylu, hlavní znaky, vzájemné srovnání výrazových prostředků v různých druzích umění (výtvarné umění, literatura, architektura), problematika aplikace pojmu rokoka na vývoj hudby – charakteristika galantního stylu.
 • 10. Umění klasicismu a osvícenství I Vymezení a charakteristika období, obecné projevy v jednotlivých druzích umění; umění, filozofie a estetika francouzské kulturní oblasti (R. Descartes, Voltaire, D. Diderot, J. J. Rousseau).
 • 11. Umění klasicismu a osvícenství II Anglická vkusová škola (A. C. Shaftesbury, F. Hutcheson, E. Young, J. Addison, E. Burke, H. Home, D. Hume) – koncepční podstata, specifika, odlišnosti od francouzského přístupu.
 • 12. Umění klasicismu a osvícenství III Umění, filozofie a estetika německého kulturního okruhu (G. E. Lessing, J. J. Winckelmann, I. Kant, A. G. Baumgarten), základní koncepční přístupy, vymezení vůči dění ve Francii a v Anglii.
 • 13. Umění romantismu Vymezení a charakteristika období včetně preromantismu; umění jako fantazie a hra (J. W. Goethe, F. Schiller); imaginace romantismu jako reakce na racionalismus (historismus a sentimentalismus); nacionalismus; folklorismus; imaginace; rozklad relativní kontinuity ve vývoji umění, projevy v jednotlivých druzích umění.
 • 14. Nástup moderny, impresionismus a secese Rozpad jednotného uměleckého slohu a vznik stylové plurality na počátku 20. století, obecné kulturní, společenské a historické kontexty dané doby, impresionismus a secese – charakteristika.
 • 15. Stylové tendence v malířství první poloviny 20. století Základní koncepční směřování, stěžejní projevy a představitelé – fauvismus, expresionismus, kubismus, abstrakce, surrealismus, futurismus.
 • 16. Architektura, sochařství a ostatní výtvarné projevy v umění první poloviny 20. století Charakteristika nových stylových tendencí a jejich vzájemná komparac; Gaudí, Bauhaus, Le Corbusier, art deco, Epstein, Giacometti, grafika, fotografie.
 • 17. Stylové tendence v evropské hudbě první poloviny 20. století Vývoj stylů a kompozičních technik s ohledem na teritoriální specifika, hlavní evropská hudební centra (Vídeň, Paříž), návaznost k tradici i její programové odmítání, hledání nových výrazových prostředků.
 • 18. Postmoderna a její projevy v umění Vztah k moderně a avantgardě, základní rysy, problematika pozitivní definice postmoderny, charakter postmoderního díla. Projevy v jednotlivých druzích umění, hlavní představitelé a stěžejní teoretické koncepce.
 • 19. Umění performance a experimentu Konceptuální umění, skupina Fluxus, happening, experiment, performance, instalace, charakteristika daných přístupů a jejich začlenění do kontextu postmoderny.
 • 20. Diferenciace a specifika artificiální a nonartificiální hudby Terminologické a funkční vymezení AH a NAH, historický vývoj chápání NAH, problematika kýče a masové kultury; reprodukovatelnost uměleckého díla (T. W. Adorno).
Literatura
  povinná literatura
 • PIJOAN,José. Dějiny umění 1. - 8. Praha 1977. 1984. info
  neurčeno
 • HAUSER: Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
 • Fukač, J.: Základy hudební sémiotiky, Díl 1.-3., Brno, Masarykova univerzita 1992. info
 • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • HANZAL, J. Od baroka k romantismu. Praha 19987. info
 • HUBÍK, S.: Postmoderní kultura. Olomouc 1991. info
 • LIESSMANN, Konrad P. Filozofie moderního umění. Olomouc 2000. info
Výukové metody
přednáška
, seminární diskuse, samostudium, poslech A/V materiálů.
Metody hodnocení
Zimní semestr zápočet, letní semestr zápočet a státní závěrečná zkouška.
Požadavky pro zisk zápočtu za LS: Splnění docházky a úspěšné napsání zápočtového testu. Informace k docházce a ISP: Obecné informace: -Pro udělení atestu z předmětu Dějiny umění II je vyžadována docházka na kontaktní výuku v rozsahu minimálně 6x za semestr, přičemž do tohoto limitu se nepočítá účast na poslední hodině dne 12. 5., která bude vyhrazena pro zápočtový test. -V případě nesplnění tohoto požadavku, je student povinen realizovat studium předmětu formou individuálního studijního plánu, který zahrnuje samostudium a odevzdání dvou písemných úkolů. Konkrétní podmínky pro jeho splnění jsou uvedeny níže. -Požadavek na nahrazení absence formou ISP platí v případě nesplnění docházky automaticky, tj není nutno o něho individuálně žádat. -Oficiální žádost o ISP je však doporučena všem studentům, kteří budou po dobu LS na zahraniční stáži, či již nyní ví, že u nich nastanou objektivní a uznatelné důvody neumožňující kontaktní docházku. -Splnění docházky, resp. její náhrady formou ISP je podmínkou pro připuštění k zápočtovému testu uzavírající předmět v LS. Podmínky pro ISP v rámci předmětu Dějiny umění II: 1) Průběžné samostudium doporučené literatury – viz Metodická opora k jednotlivým okruhům zavěšená v IS JAMU a Sylabus k předmětu. 2) Písemné vypracováni 2 tematických okruhů určených ke SZZk, které budou probrány v LS. Nesmí se jednat o okruh, který již byl předložen v rámci předchozí písemné práce. Požadavky na charakter textu: -Práce musí mít charakter odborného objektivního textu, včetně formálních standardů (zejména dodržení citační normy ČSN ISO 690). -Práce musí být opřena o odbornou literaturu, která musí být řádně citována v poznámkách pod čarou. -Práce musí představovat originální a nový text. -Rozsah každé práce musí být min. 5. str. Práce musí být odevzdány nejpozději do 6. 5. 2022, a to elektronicky na adresu lyko@jamu.cz Způsob získání atestu (Z/Zk) z daného předmětu není řešen ISP, tj. platí standardní podmínky pro všechny studenty.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023.