HPHNB1Bl Němčina B pro odbornou praxi II

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/8/0. 3 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.
Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Neurčeny, jazyk může být studován od začátečnické úrovně.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student musí zvládnout základy německého jazyka na úrovni A2+ SERR spolu se základní hudební a manažerskou terminologií. Student na úrovni A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, povolání, o nakupování, základních oblastech hudebního provozu). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných gramatických a lexikálních struktur. Je schopen porozumět jednoduchým odborným textům z oblasti hudebního provozu.
Výstupy z učení
Student je schopen běžné i odborné komunikace na základní úrovni, je schopen formulovat základní odborné informace a porozumět jim.
Osnova
  • Student zvládne: konjugaci všech typů sloves deklinaci podstatných jmen a zájmen zápor stupňování přídavných jmen a příslovcí minulé časy souvětí, funkce spojek
Literatura
    povinná literatura
  • Horáčková, K.: Texteauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno, JAMU 2011. info
    doporučená literatura
  • Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch? Teil 1. Polyglot, Praha 2008.
  • Macaire, Dominique: Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Teil 1. Klett, Stuttgart 2007.
  • Becker, Norbert: Alltag, Beruf und Co.Hueber Verlag, Ismaning 2009.
  • moodle.jamu.cz
Výukové metody
Konzultace, dobrovolná docházka do kursů NJ na HF JAMU.
Metody hodnocení
Zkouška
Informace učitele
POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: 1. Domácí příprava: příprava k jednoduchému pohovoru o zpracovávané disertační práci a o profesním zaměření doktoranda – vlastní mluvený projev a doplňující otázky. 2. Kratší gramaticko-lexikální test úrovně A2+ SERR včetně překladu jednoduššího profesně zaměřeného textu do cizího jazyka. Test bude celkově orientovaný na základní hudební a manažerskou terminologii a gramatiku na úrovni A2+ SERR. Nad tuto úroveň je zapotřebí zvládnout alespoň pasivně tvorbu trpného rodu, a to vzhledem k jeho frekventovanosti v odborných textech. 3. Ústní překlad jednoduššího odborného textu do češtiny. 4. Znalost základní hudební a manažerské terminologie na základní úrovni. Využijte terminologicko-gramatickou cvičebnici na stránkách JAMU: http://www.moodle.jamu.cz
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.