HPH008Dl Pedagogická praxe IV

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/5. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doctoral studies FoM - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Doctoral studies FoM - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( D )
Absolvování kurzu HPH008Cz Pedagogická praxe III.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Pedagogické působení doktoranda prezenční formy studia na příslušné katedře HF.
4 roky, případně dle požadavků fakulty po celou dobu studia v rozsahu 2–5 hodin/týdně.

Mezi cíle předmětu patří:
1/ rozvíjet a upevňovat základní pedagogické dovednosti
2/ rozvoj dovedností spojených s prací a přípravou studijních materiálů
3/ zvýšit schopnost strukturovaného verbálního projevu a přednášení
Learning outcomes (in Czech)
Student umí připravit a vést odborný kurz. Dokáže využít příslušné metody hodnocení a umí využít metodické nástroje vhodné pro způsob a téma výuky.

1/ dodržuje obecné etické principy
2/ má schopnost strukturovaného verbálního projevu a přednášení
3/ dokáže využít svůj kreativní potenciál se schopností sebereflexe
4/ dokáže pracovat i komunikovat v týmu, prosazuje se do řídících pozic a zároveň dokáže koordinovat práci dalších členů týmu a poskytovat zpětnou vazbu
5/veškeré znalosti, kreativní přístup i schopnost vedení využívá při vzdělávání
Syllabus (in Czech)
  • 1/ Domluva s vedoucím katedry na rozsahu a zaměření pedagogické praxe 2/ Příprava sylabu, resp. předání dosavadních výukových materiálů 3/ Realizace výuky 4/ Hodnocení výsledků studentů 5/ Zpracování dokumentace, která je následně předložena oborové radě.
Literature
  • BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta. Základy vysokoškolské didaktiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Studijní opora. ISBN 978-80-244-4818-3.
  • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4152-9.
  • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Technologie vzdělávání dospělých. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. Studijní opory. ISBN 978-80-244-2820-8.
  • SMEJKAL, Josef. Kompetenční vybavenost absolventů VŠ. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2008. ISBN 978-80-7414-108-9. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:f96122a0-f6ab-11e3-812a-005056827e52
  • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole. V Plzni: Západočeská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7043-967-8. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:fbebbe30-67e6-11e8-a583-005056827e51
Teaching methods (in Czech)
Vlastní pedagogická aktivita studujícího.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet s příslušným počtem kreditů na základě realizovaného kurzu dle uvedené tabulky, doporučení vedoucího katedry a schválení oborovou radou.

mírná aktivita (1 kurz) 1 kredit
střední aktivita 3 kredity
maximální aktivita 4 kredity
vzdělávací aktivita nad povinný rámec 5 kreditů
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
Credit evaluation note: 1-5 kreditů podle počtu odučených kurzů a aktivity posluchače.
The course is also listed under the following terms Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/HPH008Dl