HF0086l Umělecká praxe I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Mgr. Pavel Koňárek (cvičící)
doc. Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uplatnění teoretických znalostí a ověření poznatků získaných v průběhu studia v praxi, získání zkušeností ve vedení pěveckého sboru po stránce umělecké i organizační, rozvoj osobnosti sbormistra v oblasti práce se sborovým tělesem. Výuka probíhá formou aktivního uměleckého vedení vlastního sborového tělesa (včetně plánování zkoušek, repertoáru, dramaturgie, personálního obsazení apod.), spolupodílení se na činnosti jiného sboru (korepetice, vedení zkoušek, pěvecká činnost) a účasti na zkouškách profesionálních nebo poloprofesionálních sborů.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu získá praktické zkušenosti s uměleckým vedením pěveckého sboru a s jeho vnitřní organizací. Bude schopen vést sborové těleso samostatně, budovat jeho uměleckou úroveň a osvojí si dovednosti nutné k organizačnímu zajištění chodu sboru.
Osnova
 • - účast na zkouškách dětského sboru vedeného profesionálním sbormistrem, sledování profesionálního sbormistra při práci s důrazem na metodiku nácviku v dětském sboru, hlasovou výchovu dětských zpěváků a psychologii práce s dětmi
 • - vedení zkoušky dětského sboru podle pokynů sbormistra (rozezpívání, dělené zkoušky, počáteční nácvik studovaného díla)
 • - účast na zkouškách profesionálního nebo poloprofesionálního sboru, sledování profesionálního sbormistra při práci s důrazem na způsob vedení zkoušky, rozvržení průběhu zkoušky, psychologii vedení zkoušky, komunikaci se členy sboru a uměleckou problematiku studovaného díla
 • - vedení zkoušky profesionálního nebo poloprofesionálního sboru podle pokynů hlavního sbormistra a v součinnosti s ním
 • - vedení zkoušky vlastního sboru
 • - rozbor organizačních záležitostí vedení sboru
 • - seznámení se s problematikou výběru zpěváků, plánování činnosti sboru a způsobů efektivní práce na zkouškách
 • Pro aktuální semestr bude s ohledem na schopnosti posluchače a ve spolupráci s pedagogem předmětu, příp. s pedagogem hlavního oboru, vybrána forma pasivní nebo aktivní účasti na zkoušce profesionálního nebo poloprofesionálního sboru. Samostatnému vedení zkoušky vlastního sboru (má-li jej posluchač k dispozici) bude předcházet konzultace náplně zkoušky a možností způsobu vedení zkoušky. Po skončení zkoušky následuje rozbor jejího průběhu a případná diskuze o vzniklých problémech.
 • Reperotár: aktuální studované dílo konkrétního tělesa, s nímž posluchač spolupracuje
Literatura
  povinná literatura
 • sborové partitury a klavírní výtahy aktuálně studovaných děl
Výukové metody
- samostatná práce se sborem pod dohledem pedagoga
- získávání poznatků sledováním práce profesionálního sbormistra
- řízená diskuze
Metody hodnocení
zápočet
minimální účast pro udělení zápočtu: 80%
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.