HDH004l Hlavní obor II

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
2/0/15. 14 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Jan Čižmář, Ph.D., M.A., B.A., dipl. um. (přednášející)
MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA (přednášející)
Michaela Šikulová Ambrosi, Ph.D., MMus (přednášející)
MgA. Marek Štryncl (přednášející)
Mgr. Irena Troupová (přednášející)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student má prohloubit vlastní vzhled do otázky stylové interpretace hudby starších období. Studium má podporovat jeho experimentování na základě znalostí historických pramenů, které mu poskytují rámec pro jeho umělecké rozhodování a sdělení. Vývoj studenta by měl být veden tak, aby student mohl přispívat vlastním bádáním a vlastní reflexí k pořád aktuální poptávce po detailní znalosti historických nástrojů a způsobu hry na ně. Studenti mají dosahovat vyšší úrovně uvědomění se smyslu historického kontextu a významu obsahu traktátů a jiných historických zdrojů vlastní interpretační volby. Student by měl získat vědomí o tom, že v rámci historické hudby existují velké stylové rozdíly, které vyžadují různé interpretační řešení. Měl by být schopen rozpoznat, že stejně jako dnes existují různé školy a trendy s různými přístupy. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Výstupy z učení
Na konci studia je student schopen: - prezentovat sám sebe jako interpreta s jasným individuálním přístupem a s velmi vysokou technickou způsobilostí - sestavit a zrealizovat koncertní program, který prokazuje jeho znalosti v rozmanitých bohatstvích ve zdrojích v oblasti volby repertoáru a uměleckého rozhodování - prokazuje výběrem programu a výkonem vědomý vztahu s relevantními prameny, které definují jeho umělecký profil v kontextu současných konvencí v oblasti staré hudby - porozumět pozici hudebníka mezi partiturou a (specializovaným nebo ne-specializovaným) publikem - realisticky odhadnout vlastní možnosti v profesi a pochopit cennost vlastní iniciativy.
Osnova
  • - příprava a realizace absolventského výkonu - prohloubení stylových a hráčských dovedností - souvislosti mezi mírou přípravy a trémou - vystavění frází - přesvědčivé jevištní chování - technická cvičení - reflexe souvistolsti mezi stylem a technikou, barvou, tempem, artikulaci etc.
Výukové metody
monoglogická, dialogická, heuristická, projektová, analytická, experimentální
Metody hodnocení
obhajoba vlastního výkonu na absolventském koncertě
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HDH004l