D60529l Účetnictví

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
1/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Lukáš Schön (přednášející)
Kateřina Kučerová (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každé liché pondělí 16:50–18:25 006
Předpoklady
EVER ( D60529z Účetnictví )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se s teoretickým základem účetnictví, s jeho filozofií, s účetním prostředím a úkoly, které má plnit jako jeden ze základních instrumentů finančního řízení. Jeho absolvováním by měli studenti získat přehled o všeobecně uznávaných zásadách, předpokladech a principech účetnictví, o jeho funkcích, o základních kategoriích a o metodách zobrazování ekonomických jevů v účetnictví. Osvojí si kromě teoretických přístupů a metod účetnictví také postupy účtování ekonomických transakcí, které se často vyskytují v ekonomické praxi. Studenti získávají první poznatky o způsobech zobrazování majetku a kapitálu, o metodách jejich oceňování, odpisování dlouhodobých aktiv, o vytváření rezerv a opravných položek a o sestavování účetních výkazů.
Osnova
  • 1. Daně v účetnictví, teoretické přístupy k odpisování dlouhodobého majetku. DPH, Daň z příjmu fyzických osob. Seznámení s Daňovým přiznáním, výpočet čisté mzdy a základu daně.
  • 2. Rezervy a opravné položky v účetnictví (princip opatrnosti). Finanční účty, jejich struktura a význam, peněžní prostředky, peníze na cestě, bankovní účty.
  • 3. Zásoby, jejich vymezení a způsob oceňování zásob. Význam zásob a základní účetní operace, klasifikace zásob, půstupy účtování.
  • 4. Účetní uzávěrka. Kontrola úplnosti, správnosti a průkaznosti účetnictví. Inventarizace majetku a závazků a uzavírání účetních knih. Výpočet a zúčtování daně z příjmů právnických osob; Sestavení závěrečných účetních výkazů – rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, cash flow a výkazu změn ve vlastním kapitálu. Výroční zpráva - interpretace vykazovaných údajů.
  • 5. Rozpočetnictví v řízení podniku - hlavní podnikový rozpočet a jeho rozpad na operativní rozpočty, rozpočty režií; příprava, schválení, aktualizace rozpočtů, klouzavé rozpočty, kontrola rozpočtu.Rozpočet projektu - tvorba rozpočtu, finanční (směrný) plán, revize rozpočtů, varianty rozpočtů, vyhodnocení odchylek).
Výukové metody
Výukové formy: Semináře Výukové metody: Přednášky, cvičení/úkoly, diskuze
Metody hodnocení
Připuštění k závěrečnému testu je podmíněno následujícími podmínkami: V semestru účast minimálně 70%; účast na dílčím písemném testu. V případě výjimečně náročného a prokazatelně doložitelného uměleckého působení (soutěže, reprezentace školy apod.), popř. dlouhodobé nemoci je možno řádně omluvené absence nahradit speciálními úkoly stanovenými vyučujícím.
1. Průběžný test (30%)
2. Závěrečná zkouška (70%)
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.