H60236 Metodika výuky hudebně teoretických disciplín I

Hudební fakulta
léto 2018
Rozsah
0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Věra Chmelová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 7:45–9:15 004
Předpoklady
úspěšně ukončené první 3 semestrů bakalářského studia oboru kompozice, dirigování sboru, dirigování orchestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat přehled o postupech, metodách a způsobech výuky jednotlivých hudebně teoretických jevů, orientovat se v současné literatuře.
Výstupy z učení
Podmínky k zápočtu: min. 70% docházka, seminární práce na zadané téma v rozsahu 3-4 strany, aktivní účast v diskuzích a znalost probrané látky během ústního opakování. V případě nižší docházky ústní přezkoušení a seminární práce v délce odpovídající absenci ve výuce, avšak 30% docházky je minimum - v případě docházky nižší než 30% nebude zápočet udělen (výjimkou jsou studenti s individuálním studijním plánem).
Osnova
 • 1. Metodika výkladu pojmů zvuk a tón (vlastnosti tónu, tónová soustava – základní tónová řada, rozdělení na oktávy, celý tón a půltón, enharmonické tóny, alikvotní tóny, ladění). 2. Metodika výkladu notopisu (notová osnova, klíče, rytmické hodnoty a tvary not, pomlky, posuvky a další označení; historický vývoj notopisu). 3. Metodika rozvoje vnímání metro-rytmických vztahů (postup při výuce metra, rytmu, tečkovaného rytmu, taktů jednoduchých a složených, předtaktí, synkopy, trioly a nepravidelného dělení not). 4. Metodika rozvoje vnímání a osvojování tempa a tempových označení, dynamiky a dynamických znamének, přednesových a ostatních označení a melodických ozdob. 5. Metodika výkladu stupnic, tónin a akordů (stupnice durové a mollové, paralelní a stejnojmenné, příbuznost stupnic, tvoření stupnic, kvintový a kvartový kruh; stupnice staré a zvláštní – pentatonické, harmonická dur, cikánské; stupnice chromatická a celotónová. Akordy – dělení, kvintakordy, septakordy, nónové akordy a obraty). 6. Metodika výkladu intervalů (rozdělení, intervaly základní a odvozené, enharmonické intervaly, převraty intervalů, intervaly přesahující oktávu, procvičování intervalů pomocí durové stupnice. Postup výuky intervalů podle L. Ljochiny a T. B. J.-Galperiny). 7. Specifika výuky hudební teorie u předškolních dětí, postup při přijímání žáků do ZUŠ (přínos předškolní výuky, vliv rodiny, osobnost pedagoga, komunikace, osobnost dítěte, výuka v PPHV, doporučená literatura). 8. Multimediální pomůcky a jejich využití při výuce hudebně-teoretických předmětů (práce s interaktivní tabulí, počítačové výukové programy; další druhy pomůcek). 9. Výuka hudebně-teoretických předmětů u žáků se specifickými vývojovými poruchami (LMD, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie), lateralita, způsob hodnocení hudebních vědomostí a dovedností žáků.
Literatura
  povinná literatura
 • Slaná, Marcela. Kdo si hraje, ten je zdravý…1. vyd. Brno: Lynx, 2007. info
 • Hančilová Z., Oplištilová I.: Klavihrátky, Bärenreiter, 2. vyd. 2009
 • Zenkl, L.: ABC hudební nauky, 7. vyd., Bärenreiter, 2000.
 • Hurník I.: Umění poslouchat hudbu, soubor CD
 • Ljochina, L.: Cesta do země intervalů (český překlad Martina Vlčková), studijní materiál MC JAMU
  doporučená literatura
 • Holas, M. Hudební pedagogika. 1. vyd. Praha: AMU, 2004. info
 • SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na 2. stupni základní školy, Praha: SPN, 1985. info
 • SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na 1. stupni základní školy. Praha: SPN, 1984. info
 • Klasika před školou, soubor 10 CD
 • Taylor, Eric: Music Theory on Practice, ABRSM
 • Vysloužil, Jiří. Hudební slovník pro každého, 1. díl. 1. vyd. Vizovice. 1995
 • Judovina-Galperina, T. B.: U klavíru bez slz. 1. vyd. LYNX. 2000.(PHV)
 • Votoček, E: Hudební slovník cizích slov a rčení, 1. vyd. Praha. 1946.
Výukové metody
přednáška, práce s pracovními sešity
Metody hodnocení
Podmínky k zápočtu: min. 70% docházka, seminární práce na zadané téma v rozsahu 3-4 strany, aktivní účast v diskuzích a znalost probrané látky během ústního opakování. V případě nižší docházky ústní přezkoušení a seminární práce v délce odpovídající absenci ve výuce, avšak 30% docházky je minimum - v případě docházky nižší než 30% nebude zápočet udělen (výjimkou jsou studenti s individuálním studijním plánem).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021.