H70079l Alternativní souzvukové systémy

Hudební fakulta
léto 2016
Rozsah
1/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Petr Pařízek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H70079z Alternativní souzvukové systémy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout povědomí jednak o správné intonaci ve vícehlasu při hře historické hudby, jednak o nově objevených temperovaných laděních a harmonických systémech dobře použitelných v soudobé kompozici.

Osnova
 • Přednáška poskytne posluchačům povědomí o možnostech dvojrozměrných ladění jakožto nových hudebně vyjadřovacích prostředků a především o vlastní problematice dvojrozměrného temperování, která začala být podrobněji systematizována až po roce 1980. Pozornost bude věnována akustickým vlastnostem souzvuků v kontextu hudební kompozice a interpretace, novým možnostem spojování akordů a vymezení pojmu pravidelné temperování. Od zmapování stěžejních souvislostí akustického a hudebního pojetí souzvuku se následně přesuneme k výkladu vývoje tónových systémů v kontextu evropské hudby a posléze primárně k podrobné klasifikaci pojmů a jevů provázejících samotný proces realizace pravidelně temperovaných ladění. Tento předmět může být užitečný v podstatě každému, kdo zpívá nebo hraje v jakémkoli souboru (např. při intonaci zpěvu ve sboru nebo smyčcových a dechových nástrojů v orchestru), věnuje se staré hudbě (především před klasicismem), hraje na historické nástroje (ať už klávesové nebo jiné), komponuje nebo interpretuje mikrointervalovou hudbu (ať už akusticky nebo elektronicky), zajímá se o mimoevropské hudební prvky (např. javanské gamelany či východoafrická ilimba), nebo z nejrůznějších důvodů touží lépe poznat některé oblasti hudební akustiky, případně i jiné možnosti spojování akordů než ty, které lze zapsat do not. Bude se tedy hodit především skladatelům, zpěvákům, smyčcovým a dechovým hráčům, kytaristům, a současně obecně interpretům staré hudby.

  Zimní semestr:
  - základní seznámení s problematikou,
  - základní terminologie (výška tónu, frekvence tónu, délka periody - vztahy těchto veličin atd.),
  - prvočíselný limit a rozměr,
  - dvojrozměrná (tj. pravidelná) ladění,
  - alikvotní tóny harmonické a neharmonické,
  - historické tónové systémy,
  - didymické ladění,
  - středotónové ladění,
  - dobře temperované systémy,
  - nový pohled na problematiku temperování,

  Letní semestr:
  - jednorozměrné temperování - tři metody,
  - dvojrozměrné temperování,
  - temperování s cílovým počtem intervalů,
  - temperování odečítáním velikostí intervalů,
  - ladění s cílovým vytemperovaným intervalem,
  - vícenásobné periody a generátory, ekvivalenční interval,
  - podrobná prezentace některých 5-limitových pravidelně temperovaných ladění,
  - realizace ladění hanson metodou odečítání velikostí intervalů,
  - Erv Wilson a jeho Moment Of Symmetry,
  - extrémní temperování.
Literatura
 • Breed, Graham: "Prime Based Error and Complexity Measures", rukopis, 2008. Dostupné z "http://x31eq.com/primerr.pdf". info
 • Breed, Graham: "Provably Complete Rank 2 Temperament Searches", rukopis, 2008. Dostupné z "http://x31eq.com/complete.pdf". info
 • Breed, Graham: "The Regular Mapping Paradigm". Rukopis, 2008-2010. Dostupné z "http://x31eq.com/paradigm.html". info
 • Erlich, Paul: "A Middle Path Between Just Intonation and the Equal Temperaments". Xenharmonikôn 18, New Hampshire, 2006. Dostupné z "http://eceserv0.ece.wisc.edu/~sethares/paperspdf/Erlich-MiddlePath.pdf". info
 • Erlich, Paul: "Tuning, Tonality, and Twenty-Two-Tone Temperament". Xenharmonikôn 17, New Hampshire, 1998. Dostupné z "www.lumma.org/tuning/erlich/erlich-decatonic.pdf". info
 • Hanson, Larry: "Development Of a 53-tone Keyboard". Xenharmonikon 12, New Hampshire, 1989. Dostupné z "http://anaphoria.com/hanson.pdf". info
 • Miller, Herman: "An Introduction To Regular Temperaments". Rukopis, 2008. Dostupné "www.io.com/~hmiller/music/regular-temperaments.html". info
 • Monzo, Joseph L.: "Encyclopedia of Microtonal Music Theory". Tonalsoft Corporation, California,1998-2011 (online). Dostupné na "http://tonalsoft.com/enc/encyclopedia-index.aspx". info
 • Secor, George: "The Miracle Temperament And The Decimal Keyboard". Xenharmonikôn 18, New Hampshire, 2006. Dostupné na "http://anaphoria.com/SecorMiracle.pdf". info
Výukové metody
Tento předmět seznámí posluchače s možnostmi kompozice a interpretace hudby v nově objevených pravidelně temperovaných laděních a se souvisejícími akustickými zákonitostmi obecně platnými pro ladění historická i nová.
Zimní semestr je zaměřen především na otázku vývoje intonace a různých druhů ladění užívaných v civilizované evropské hudbě od jejích prvních záznamů až do současnosti, dále pak na vymezení důležité terminologie potřebné pro správné popisování intervalů a ladění.
Letní semestr je věnován jednak podrobnému vysvětlení problematiky temperování, jednak prezentaci nově objevených pravidelně temperovaných ladění především v kontextu soudobé hudební kompozice.
Metody hodnocení
Zápočet, zkouška
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Hodnocení probíhá na základě seminární práce na jedno ze zadaných témat, nebo referátu na jedno ze zadaných témat, nebo testu z látky probrané za oba semestry. Z uvedených možností si vybírá každý student individuálně po konzultaci s pedagogem.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.