HPHNB1Az Němčina B pro odbornou praxi I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/8/0. 3 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.
Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Neurčeny, jazyk může být studován od začátečnické úrovně.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student musí během 4 semestrů zvládnout základy německého jazyka na úrovni A2+ SERR spolu se základní hudební, ev. manažerskou terminologií. Student na úrovni A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, povolání, o nakupování, základních oblastech hudebního provozu). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných gramatických a lexikálních struktur. Je schopen porozumět jednoduchým odborným textům z oblasti hudebního provozu.
Výstupy z učení
Student je schopen běžné i odborné komunikace na základní úrovni, je schopen formulovat základní odborné informace a porozumět jim.
Osnova
 • Student zvládne: konjugaci všech typů sloves deklinaci podstatných jmen a zájmen zápor stupňování přídavných jmen a příslovcí minulé časy souvětí, funkce spojek výběr hudební terminologie
Literatura
  povinná literatura
 • Horáčková, K.: Texteauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno, JAMU 2011. info
  doporučená literatura
 • Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch? Teil 1. Polyglot, Praha 2008.
 • Macaire, Dominique: Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Teil 1. Klett, Stuttgart 2007.
 • Becker, Norbert: Alltag, Beruf und Co.Hueber Verlag, Ismaning 2009.
 • moodle.jamu.cz
Výukové metody
Konzultace, dobrovolná docházka do kursů NJ na HF JAMU.
Metody hodnocení
Zkouška
Informace učitele
POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: 1. Domácí příprava: příprava k jednoduchému pohovoru o zpracovávané disertační práci a o profesním zaměření doktoranda – vlastní mluvený projev a doplňující otázky. 2. Kratší gramaticko-lexikální test úrovně A2+ SERR včetně překladu jednoduššího profesně zaměřeného textu do cizího jazyka. Test bude celkově orientovaný na základní hudební, ev. manažerskou terminologii a gramatiku na úrovni A2+ SERR. Nad tuto úroveň je zapotřebí zvládnout alespoň pasivně tvorbu trpného rodu, a to vzhledem k jeho frekventovanosti v odborných textech. 3. Ústní překlad jednoduššího odborného textu do češtiny. 4. Znalost základní hudební, ev. manažerské terminologie na základní úrovni. Využití terminologicko-gramatické cvičebnice na stránkách JAMU: http://www.moodle.jamu.cz
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HPHNB1Az